१ कोरीन्‍थी 16

1पबीत्‍रा मीनाचीमी लागी पोमाक बूलूदाम्‌मी बारेपीबो कँङावा गलातीपीक मन्‍डालीचीलाई आरामीङ्‍चूङ्‍तीकाङा आनानी मानूम्। 2झारा सावावारीमी पाईला लेपी, आनानी झारावा आम्‍नू कामाईतीका बूलू छूटामानूम्‌हँ जूमामानूम्‌मा यूसासानूम्, आतामा कँ आनानीपी तँलो बूलूदाम् जूमामूमा छूनने। 3खकामा कँ आनानीपी तँमा, आनानीवा छ्‌यातानूम्‌क मीनाचीलाईङा, अँ रूलो मक बूलूदँ यरूसलेम छँसी पसँ। 4खतालोने कँसँ यरूसलेम खाईमाक खान्‍नीक दँमा छीधँने कँलो खोची खातीमी। 5कँ माकेडोनीया खातँमा आनानीपी तँ, यँमाधँ कँ माकेडोनीयाङा छूतो खातँहँ। 6छीधँ कँ आनानीलो चसी लेतो तूङ, खकामा छीधँ दँवङीतो आनानीलोङा तूङलँ। खकामा कँ आर्क थाम्‍पूङ्‍पी खातँलो आनानीवा कँलाई भमा दूरेनी । 7होपालीबो कँ आनानीलाई ऊच्‍छीनाक लागी मात्‍ताई तूप्‍सी तँन, प्रभूमी सानूवातीका छीधँ, आनानीलो चसी मारी लेतो तूमाक सानूवा मूनँचूङ्‍क तूई। 8खताधँसँ पेन्‍टीकोसमी चारा तीतो कँ एफीससपी तूमाक सानूवा मूनँचूङ्‍क तूई। 9खकामा अँ बीरोधीची मारी तूईमीधँसँ, प्रभूमी खान्‍नीक खा हालाब्‍मालाई ईत्‍ता खान्‍नीक दँमा कँङा तूङ्‍क तूई। 10तीमोथी आनानीपी तीधँ खोलाई चूलाईलोमाम्‍पा आनानीलो तूमा प्‍यानूम्, यँमाधँ खोसावासँ कँतीका प्रभूमी स्‍यावा मीतीतीक तूई। 11आसावासँ खोलाई छीङूचीनने। खोलाई साङलो ऊम्‍खाईमाकलाम्‍पे पसानूम्। खकामा खो कँपी भाईने। यँमाधँ कोई कोई रूमीपामीचीलो खो कँपी तीलँ ग्‍यँमा हूङयँक तूई। 12रूमीपामीचेऊ, कँलो अपोल्‍लोसमी बारेपी आनानीलाई लोमाक खा तूई, कँ खोलाई आरू बीस्‍वसीचीलो तोङानीमा आनानीलाई तूप्‍सी खातानी लूङ्‍मा यायो पीङ्‍क, खतालोने खो आनानीपी भाईमाक ऊम्‍सानूवा छान। खताधँसँ खोसावा दँमा तमत्‍तो आनानीपी भानीखाती। 13नूवा याकानीमा तूवानी, बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक छानीमा तूवानी। मारी अँटील छानी खकामा बाल्‍यो छानी। 14झारा थोका लालूखापी मानूम्। 15आनानीवा ङीसूनूम् आखाईयापी झारापीका पाईला बीस्‍वसा मूकाबीचीने स्‍तीफनसमी झानीची ह। खकामा खोचीवा पबीत्‍रा मीनाचीमी स्‍यावापी ऊम्‍चूहँपालाई आर्पन मूचीक तूवा। 16आतीकाक मीनाचीवा गीमीक खा र्‌याबानूम्। खकामा आतीकाकङा खूपीमीहँ साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी झारावा गीमीक खा र्‌याबानूम् ग्‍यँमा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी। 17स्‍तीफनस, फोर्टूनाटस खकामा अखाईकस कँपी तातामीलो कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छँ यँमाधँ आनानी तूवानीनलोक चाईसाक दँमा खोची तामीहँ चानीक मूचीक तूई। 18यँमाधँ खोचीवा अँमी खकामा आम्‍नू सागूँवालाई दीम्‍दीम्‍ध मीऊची। आतीकाक मीनाचीमी सायासम्‍दूङ् मानूम्। 19एसीयाक मन्‍डालीकचीवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। अक्‍कीला, प्रीस्‍कीला खकामा ऊम्‍खीम्‌पी तूईक मन्‍डालीवासँ आनानीलाई प्रभूपी सेवा हानीक तूई। 20झारा रूमीपामीचीवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। खकामा आनानी पबीत्‍रा चूप्‍पावा सेवा मूमोनी। 21कँ पावल, अँ हूवाङा आनानीलाई नक सेवा छाब्‍नीहँनीनी। 22कोई कसाईवा प्रभूलाई लालूखा म्‍यचीनधँ खोचीवा दँङ्‍खँ तूचीने। आम्‍का प्रभू, तानी। 23प्रभू येसूमी ममारूङ् आनानीलो छूने। 24खकामा ख्रीस्‍ट येसूपी अँ लालूखा आनानी झारालो छूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\