१ कोरीन्‍थी 2

1अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीपी तँलो मारी ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा खाची खकामा साफी नूवामी खाचीपी आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍तो तँन। 2कँ आनानीलो तूङलो येसू ख्रीस्‍ट खकामा खो क्रूसापी कसाक खापीका फाल्‍ट झारा खाची माईमासोमाक सानूवा मूनचूङ्‍क तूवा। 3कँ आनानीपी र मान्‍दूङ्‍क खकामा दूवाङा कीसँमा यतो तँक तूवा। 4खतालो कँ आनानीलाई चेनानीकलो लोनानीक खा, आम्‍नू घातापी खातीकलो, नूवामी खाचीपी तूवान, खन्‍धँसँ पबीत्‍रा आत्‍मामी रमी चालँवापी तूवा। 5आतामा आम्‍नू बीस्‍वसा मीनाचीमी नूवापी मन, खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी रछोपी भरा पराछूने। 6खताधँसँ पाक्‍का छादूरामीकचीलाईने काएकावा नूवामी खा हालाबाम्‌का, खताधँसँ नक सूनाम्‌क नूवा मन खकामा नक सूनाम्‌क सासाकाचीमी नूवासँ मन। नक सासाकाचीमी नूवाबो लूकीमा खाती। 7खतालोने आसावासँ तूम्‍तूचीनक खकामा सूलायाक नीनाबूङ्‍मी नूवामी खा काएकावा हालाबाम्‌का। मक सूनाम् सूनाम् पाईला नीनाबूङ्‍वा एमाहीमाक लागी त्‍यारी मूसोक तूवा। 8नक सूनाम्‌पी सासाना मूकाबी मीनाचीवा नक खा ङीमादूरूचीन। खोचीवा नक खा ङीमादूरूचीकधँने, माहीमामी प्रभूलाई क्रूसापी कमाङा कसूचीनक। 9खतालोने धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “मूवा तूनक, नाबवा ईनूनक, खकामा मीनावा ऊम्‍सानूवापी मीन्‍माङा मीनूहँनक थोका नीनाबूङ्‍वा खोलाई लालूखा मूकाबीचीमी लागी त्‍यारी मूक तूई।” 10नीनाबूङ्‍वा पबीत्‍रा आत्‍मालामा मक काएलाई प्रकट मूपेक तूई। यँमाधँ पबीत्‍रा आत्‍मावा झारा थोका लाम, पबीत्‍रा आत्‍मावा नीनाबूङ्‍मी गाईर गाईर खाचीसँ लाम। 11मीनाहँपी तूईक ऊम्‍हँपामी आत्‍मापीका फाल्‍ट आरू आसावासँ ऊम्‍सानूवा ङीमा दूरन। मातामाङा नीनाबूङ्‍मी बारेपीसँ पबीत्‍रा आत्‍मावा मात्‍ताई झारा थोका ङीमा दूर। 12काएवा साप्‍तेमूलूङ्‍क आत्‍मा तूम्‌क मान्‍तू, खतालोने काएवा नीनाबूङ्‍वा पेक पबीत्‍रा आत्‍मा तूम्‌क तूई। आतामा नीनाबूङ्‍वा काएलाई यँ यँ ममासूङ् पेक तूई मक खान्‍नीतो ङीमा दूराम्। 13आतामा काएकावा हालाबाम्‌काक खा मीनामी नूवावा च्‍यातेकाक खाचीपी नीनेकान खतालोने पबीत्‍रा आत्‍मावा च्‍यातेकाक खाचीपी नीनेकामा आत्‍मीकी ऊम्‍छूङ् खामी आर्था मीनाचीलाई लम्‌का। 14आसा आत्‍मीकी मीना मान्‍तू, खोसावा नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा तीःक खा ग्राहाना मूमा दूरन। यँमाधँ मक खाची खोमी लागी अँतँ खा छी खकामा खोसावा मक ङीमा दूरन। यँमाधँ मक खाचीने आत्‍मालामा मात्‍ताई छेमा दूरी। 15आसासा आत्‍मीकी तूईमी खोचीवा झारा थोका जँचा मीची, खताधँसँ खोची आसालामासँ जँचा छीमीन। 16“यँमाधँ आसावा प्रभूमी नूवालाई ङीमा दूर? खकामा खोलाई आसावा चेमा दूरची?” खताधँसँ काएकालोने ख्रीस्‍टमी नूवा तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\