१ कोरीन्‍थी 3

1अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलो नीनलो आत्‍मीकी मीनाचीलो नीनतीका नीनन। खतालोने साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाची खकामा ख्रीस्‍टपी आनानी यायाछाची तूईनीतीका कँ आनानीलो नीन। 2कँ आनानीलाई दूदू पईनानी, खँदील थोका मन, यँमाधँ खँदील चामाक थोका चामा दूर्मालाई आनानी त्‍यारी छानीक तूवानीन। होतोलोसँ आनानी खँदील चामाक थोका चामा दूर्माकी छानीक मान्‍तूनी, 3यँमाधँ आझाईसँ आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍क राम्‍पूवातीका लाम्‍दूम्‍काबी मीनाचीतीकाङा लाम्‍दूमीहँनीक तूई। आनानी डाहा मोमीनी खकामा खीःनी, आतामा आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍क राम्‍पूवातीका लाम्‍दूमीमीक मीनाचीतीका छानीनहँल्‍या? 4यँमाधँ आनानीहँपीक ईत्‍तावाबो, “कँ पावलमी ह।” आर्कवाबो “कँ अपोल्‍लोसमी” गीनीधँ, साप्‍तेमूलूङ्‍क राम्‍पूवातीका लेकाबी मीनाचीतीका छानीनहँल्‍या? 5खतालोने अपोल्‍लोस आसाल्‍या? खकामा पावल आसाल्‍या? खोचीने प्रभूवा झारालाई खाटा मीऊचीतीकाङा नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूकाबी मात्‍ताई ह। खोचीलामा आनानीवा बीस्‍वसा मानूम्। 6कँङावा लीङ्, अपोल्‍लोसवा काँवा तीऊ, खतालोने नीनाबूङ् ऊम्‍हँपावाङा पोर्मीऊ। 7आतामा लेकाबी यँसँ मन, मकामा काँवा तेकाबीसँ यँसँ मन, खन्‍धँसँ र्पोमेमाक चालँवा नीनाबूङ्‍वाङा मू। 8लेकाबीलो काँवा तेकाबी मीनाचीमी सानूवा ईत्‍ताङा छी। खोची झारावा खूपामीमा चालँवा मूचीतीकाङा ऊम्‍चूहँपा हँपामी नाम्‍य तची। 9यँमाधँ काएबो नीनाबूङ्‍मी लागी साङ्‍गाई चालँवा मूकाबी ह। खकामा आनानीबो नीनाबूङ्‍मी चासूम्‌ला ह खकामा नीनाबूङ्‍मी खीम् ह। 10नीनाबूङ्‍वा कँलाई प्‍यँक ऊम्‍ममारूङ्‍तीका, खीम् थोकाबी सीपालू कार्मीतीकाङा कँ खीम्‌मी चारा तीङ् खकामा आर्कवाबो कँङावा तीङ्‍क चाराछोपी खीम् थतो खाय। आतामा मक चाराछोपी खीम् थतो खाईकाबीवा खान्‍नीतो थूचीने। 11हने मक त्‍याक चारापीका आर्क चारा आसावासँ तेमा दूरन, मक त्‍याक चाराबो येसू ख्रीस्‍ट ह। 12खकामा कोई कसाईवा नक चाराछोपी खीम् थोमालाई रीमा, छमी खकामा मारी म़ङ्‍ग पाथाराची गाङची खकामा आरूचीवाबो सूङ्, घँसा, पाराला गाङची, 13खकामा ख्रीस्‍टवा ऊम्‍लेपी झारा मीनामी चालँवा झारा थोका दातीतो मीलो छ्‌याक्‍कवा दाती। यँमाधँ मक लेपी मीवा झारा मीनाचीमी चालँवा दातीखातीक मी। खतालो मीवा मीनामी चालँवा जँचा मीमा मक यँतीकाक राछ खान्‍नीतो खँमे। 14आतामा कोई कसाईवा मक चाराछोपी बानामीक चालँवा मीपीका नासा छीनधँ खोसावा नाम्‍य त। 15खतालोने कोई कसाईमी चालँवा मीवा नास्‍टा छीमा खातीधँ खोसावा नक्‍साना अमाछी। खन्‍धँसँ खो मीपीका ऊम्‍काछीतीका लीती। 16आनानीवा तूम्‍तूहँनूम्‌न, आनानीने नीनाबूङ्‍मी खीम् ह। खकामा आनानीपी नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा तूई। 17आतामा आसाचीवा नीनाबूङ्‍मी खीम्‌लाई नास्‍टा मीधँ खोलाईसँ नीनाबूङ्‍वा नास्‍टा म्‍य। यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी खीम् पबीत्‍रा छी खकामा नीनाबूङ्‍मी खीम् आनानीङा ह। 18आनानी आम्‍नूहँपालाई वालँ मूलोनीन। खका आनानीहँपी आसासा नक सूनाम्‌पी नूवामी छूमा लामूनूम् खो नूवा मान्‍दूङ्‍क छूने, आतामा खो नूवामी छूमा दूरूने। 19साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीमी नूवाची नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी यँनायँक तूई। यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई, “नूवामीचीलाई नीनाबूङ्‍वा खोची चाङ्‍ख पीकीमीक खापी लापची।” 20खकामा फेरी आर्क खम्‌पी छाबाक तूई, “नूवामीचीवा मीनचीक खा यँनायँक तूई गूँमा प्रभूवा ङीसखात।” 21आतामा आसावासँ मीनावा मूमा दूरक थोकाचीपी गर्ब मूचीनने। यँमाधँ झारा थोका आम्‍नूमीङा ह। 22पावल, अपोल्‍लोस खकामा पत्‍रूस, नक साप्‍तेमूलूङ, पोसूङ्‍वा, सीमारी, होबेमाक, स्‍यालानीक, झारा थोका आम्‍नूमीङा ह। 23खकामा आनानी ख्रीस्‍टमी ह, ख्रीस्‍टबो नीनाबूङ्‍मी ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\