१ कोरीन्‍थी 4

1आतामा मीनाचीवा काएकालाई ख्रीस्‍टमी चापँवाछा खकामा नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍छूङ् रहस्‍सेमी खामी भन्‍डारे गूँमामा मीन्‍माछी। 2भन्‍डारे छूकाबी चापँवाछाबो ऊम्‍तँबप्‌लो मारी हँरेप्‍पालोक ठराछूमाछी। 3खतालो आनानीलामा, मीनाचीमी न्‍याया मूमाक खम्‌लामा, अँ न्‍याया छीधँने कँ मकमी फूम्‌ङा मन। खकामा कँ अँ हँपालाईसँ न्‍याया मूनचूङ्‍न। 4कँ अँ सानूवापी फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क तूङ, माताधँसँ कँ फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क तूङ गूँमाक खामी प्रामाना नकसावा तालन। अँ न्‍याया मूकाबीने प्रभूङा तूई। 5आतामा आनानीवा तकामाक ले तीनतो आसामीसँ न्‍याया मानूम्‌न। प्रभू तीतो हूङायानूम्। खकामा खोसावा होतोलो माकाचूचूपी सूलामीक थोकाची छपी बाय, खकामा मीनाचीवा ऊम्‍चू सागूँवापी मीनूचीक खाची प्रकट मी। खतालो मीनाचीवा तोमा छीक साया नीनाबूङ्‍पीका तची। 6अँ रूमीपामीचेऊ, कँ अँमीलो अपोल्‍लोसमी यादे पीनानीमा, आम्‍नू भलो छूने ग्‍यँमा नक झारा खाची छाब्‍नानीक तूई। आतामा आनानी धार्मसास्‍तारापी, “यँ छाबाक तूई मपीका मेथाम् खाईननी” गूँमाक खातीका लेमा काचीकालामा चेलोनी। खकामा आनानीवा कोईलाई ढ्‍याप्‍पातीका कोईलाई स्‍यानतीका ब्‍याभारा मानूम्‌न। 7आनानीलाई आरूचीपीका खान्‍नीक आसावा म्‍यानीक? आनानीलो तूईक झारा थोका नीनाबूङ्‍वा प्‍यानीक मनहँल्‍या? खतालोने आनानीवा मक तनूम्‌क तूईधँ, मकबो ममारूङ् मनतीकाङा यँमा आनानी याक्‍तँ खूरीनीकल्‍या? 8आनानी पाईलाङा खासा दूरानीक तूई। आनानी बूलूमी चासूमी छादूरानीक तूई। आनानी काएका मान्‍दूङ्‍ङा हँ छादूरानीक तूई। ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानी हँची छानीकधँने छाक थीय खकामा काएकासँ आनानीलो सासाना मूम्‌काक। 9जीताछामीमा लतामीक जूलूसामी दँसूपी तूईमीक सीमाक दन्‍डा तूचीक मीनाचीतीका, नीनाबूङ्‍वा काएका प्रेरीतचीलाई झारापीका पाछारीक खम्‌पी यूसेकाक तूईतीका दाबँ। यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍चीलो, स्‍वर्गादूतचीलो, खकामा मीनाचीलो काएका ङईमालीक छेकाक तूई। 10काएका ख्रीस्‍टमी लागी अतँ तूयेका। खतालोने आनानी ख्रीस्‍टपी नूवामीची तूईनी। खकामा काएका र मान्‍दूङ्‍क तूयेका मन्‍धँसँ आनानी रलोक तूईनी। आनानीवा सायासम्‍दूङ् तूनूम् मन्‍धँसँ काएकाबो सायासम्‍दूङ् मन्‍तोकाबी छेका। 11होतोलोसाम्‍म काएका साका वम्‍मा सेकाक तूई, तेहाम् मान्‍दूङ् तूयेका, मीनाचीवा याप्‍सेकामूङ्‍क तूई, खकामा खीम् मान्‍दूङ् तूयेका। 12काएका आम्‍काहँपाङा खूपेकामा चालँवा म्‍याम्‌का। काएकालाई मीनाचीवा दँङ्‍खँ पेकामूङ्‍लो साखा प्‍याम्‌चूम्‌का। खकामा काएकावा सतावट तम्‌कालो असाम्‌का। 13मीनाचीवा आम्‍का नूला ससचीलो काएका खोचीलो लालूखालो नीनेका। होतोलोसाम्‍म काएका साप्‍तेमूलूङ्‍क फरालो कासीङ्‍गारा छेकाक तूई। 14नक खाची कँ आनानीलाई ङईमालीक मूमालाई छाब्‍नानीक मन, खतालोने अँ लालूखालोक छाचीलाईतीका नूवाताया पीमालाई छाब्‍नानीक ह। 15आनानीलाई खँकाबी ख्रीस्‍टपी होतोङ् होतोङ् तूईमीधँसँ आम्‍नू आत्‍मीकी पाने ईत्‍ता मात्‍ताई तूई। यँमाधँ आनानीलाई खान्‍नीक खा हालाबूङ्‍कसावा कँ ख्रीस्‍टपी आम्‍नू पा छँक तूई। 16आतामा कँ आनानीलाई कँतीकाङा पूकाबी छानी ग्‍यँमा बीन्‍ती मोनीनी। 17आतामा कँ आनानीपी तीमोथीलाई पसँहँ। खो प्रभूपी लालूखालोकलो बीस्‍वसयोग्‍या अँ छा ह। कँ झारा थाम्‍पूङ्‍पी, झारा मन्‍डालीचीपी च्‍यातूङ्‍चू‍ङ्‍तीका ख्रीस्‍टपी कँ यँतीकाक पोसूङ्‍वा लीतँहँक तूई, मक खा खोसावा आनानीलाई मीन्‍मीनी। 18कँ आनानीपी भानन गीमीमा आनानीहँपीक कोई कोई याक्‍तँ खूर्काबीची छामीक तूई। 19खन्‍धँसँ प्रभूमी सानूवा तूईधँ आनानीपी कँ चँरङा भान, खकामा कँ आनानीपी भानमा, मक याक्‍तँ खूर्काबीचीमी खा मन, ऊम्‍चू रबो यँ तूई राछ मक पात्‍ता त्‍यँ। 20यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम् खापी मात्‍ताई मन, खन्‍धँसँ रपी छी। 21कँ आनानीपी भानलो तोरीबँ बाईमाहँ बाईमाले आत्‍मापी सानूवापा छूमामा लालूखापी बाईमा आनानीवा यँता दाबूनूम्?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\