१ कोरीन्‍थी 5

1आनानीहँपी कलवामी चालँवा छाक खा काएकावा ईनूम्‌काक तूई, माताकाक कलवाने बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीवासँ मूचीक मान्‍तू। आनानीहँपीक ईत्‍तावाबो ऊम्‍पामी तँमाङा भ्‍या मूमा यूसूक तूईनीनी। 2खतालोने आताकाक खापी धँमा याक्‍तँ खूरीनीक? आनानीवाने सोगा मूमा छाक मनहँल्‍या? आताकाक चालँवा मूकाबीलाई आनानीहँपीका लातानूम्‌मा कलानूम्। 3कँ आनानीलो रीराम्‌पी तूङनधँसँ आत्‍मापीने आनानीलोङा तूङ। कँ आनानीलो तूङक तूईतीकाङा आतीकाक चालँवा मूकाबीचीमी न्‍याया कँ पाईलाङा मूङ्‍दूरूङ्‍क तूई। 4आनानी प्रभू येसूमी नूङ्‍पी ङायूवा तूपानूम्‌लो कँसँ आत्‍मापी आनानीलोङा छँ मकामा एप्रभू येसूमी र मपी छी। 5मातीकाक चालँवा मूकाबीलाई साईतानामी जीम्‍मापी प्‍यानूम् खकामा ऊम्‍खँलोक स्‍वाभापा नासा छूने मकामा ऊम्‍आत्‍माबो प्रभू येसूमी लेपी लेने। 6आनानीवा याक्‍तँ खूरीहँनीक ठीक मान्‍तू। आतूछे खमीरावा झारा खबूल्‌मी ढीकालाईङा खमीरा मीखाती गूँमाक खा आनानीवा ङीसूनूम्‌न? 7नयाँ ढीका छूमालाई मक पूरान खमीरालाई लातानूम्, यँमाधँ आनानीने ऊम्‍छूङ्‍ङा खमीरा मान्‍दूङ्‍क ह। एखीर्मासोमाक चारामी थूमा, ख्रीस्‍टमी बलीदाना छादूराक तूई। 8आतामा हने काएवा मक पूरान खँलोक मकामा खँसापी चालँवालोक खमीरामी सोफवा मन खतालोने, ऊम्‍छूङ् खकामा नीक सोफवा खीर्मासोमाक चारा मानाम्‍याम्। 9कँ अँ रूपी कलवा मूकाबीचीलो तोङ्‍ननी लोनानीमा छाबूङ्‍क तूवा। 10मक अँ खामी आर्थाबो, नक साप्‍तेमूलूङ्‍क कलवा मूकाबीची, झाली मूकाबीची, लूटामूकाबीची, खकामा ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीचीलो तोङ्‍माङा तोङ्‍ननी गूँमाक मन।माता लोनानीकधँने आनानी नक साप्‍तेमूलूङ्‍पीका लाईमाखाईमा छाक। 11खन्‍धँसँ कँ आताकाक मीनाचीलोबो तोङ्‍ननी लोनानीक ह। ऊम्‍हँपालाई बीस्‍वसीने लोनीची, खन्‍धसँ खो कलवा मूकाबी, झाली मूकाबी, ततूम्‍बालाई पूजा मूकाबी, आरूमी दोधूम् पोकाबी, खमवावा सेकाबी खकामा आरूलाई लाफामूकाबी तूई। मातीकाक मीनाचीलोने साङ्‍गाई तूवानीमा चामाक थोकासँ चानूम्‌न। 12यँमाधँ मन्‍डालीहँपीक मीनाचीपीका फाल्‍ट मीनाचीमी न्‍याया मूमा कँलाई यँ खँचहँल्‍या? आनानीवा मन्‍डालीहँपीक मीनाचीमी न्‍याया मूमा छीनहँल्‍या? 13मन्‍डालीहँपीका फाल्‍ट मीनाचीमी न्‍याया नीनाबूङ्‍वाङा मी। धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक तूई, “आनानीवा आनानीहँपीक खँसापी मीनाचीलाई लातानूम्‌हँ कलातीङानूम्।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\