१ कोरीन्‍थी 6

1आनानीहँपीक कोई कसाई ऊम्‍बूमीलो ख्‍याक तूईधँ, न्‍याया मूलाम्‍सी पबीत्‍रा मीनाचीपी खाईमाम्‍पा नीनाबूङ्‍लाई बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी मीनाचीपी खाईमाक सानूवा यँमा मूनीची? 2पबीत्‍रा मीनाचीवा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीमी न्‍याया मीची गूँमाक खा आनानीवा ङीसूहँनूम्‌न? आतामा आनानीवा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीमी न्‍याया मीनूम्‌धँ स्‍यान स्‍यान मूद्‍दाची छीनामूमा खात्‍तीनीक आनानी मान्‍तूनीहँल्‍या? 3काएवा स्‍वर्गादूतचीमी न्‍याया म्‍याम् गूँमाक खा ङीसूहँनूम्‌न? माताधँ होतोलो नक पोसूङ्‍वापी तूईक थोकाची ढ्‍याप्‍पा तूईहँल्‍या? 4आतामा आताकाक झागाराची आनानीहँपी तूईधँ, मन्‍डालीवा यँनायँक मीनक मीनाचीपी धँमा आनानी खान्‍नीक खाची खायूनूम्‌क? 5कँ आनानीलाई ङईमालीक मूमालाई नक खाची लोनीहँनीनी। आनानीहँपी बीस्‍वसीची खीमीक खा तोङ्‍मेमा दूर्काबी नूवामी मीनाची आसासँ मान्‍तूमीहँल्‍या? 6खतालोने आनानीहँपीक ईत्‍ताबो आर्क ऊम्‍बूमीमी बीरोधापीक खा खायमा आदालतपी खाती, मकसँ बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीमी लाम्‍लोपी। 7आनानी ईत्‍ताबो आर्कमी बीरोधापी मूद्‍दा ख्‍यापामूमाङा आनानी हाराछूमा ह। बरू आनानी आम्‍नूहँपाङा अन्‍याया अमा खकामा आम्‍नूहँपाङा ठागाछूमा खान्‍नी? 8खतालोने आनानीवा आम्‍नू हँपाङा अन्‍याया मूमीनी खकामा आनानीवा आम्‍नू मीनाचीलाई ठागा मीऊनूम्। 9अधार्मीचीने नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी हकवाला छीमीन गूँमाक खा आनानीवा ङीसूनूम्‌न? आनानी वालँ छूननी। खाईसीक चालँवा मूकाबीची, कलवा मूकाबीची, ततूम्‍बामी पूजा मूकाबीची, सामालीङ्‍गीची, पूरूसगामीची, 10खूचीपाची, झाली मूकाबीची, खमवावा सेकाबीची, दोधूम् पोकाबीची, लूटामूकाबीची नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌ हकवाला छीमीन। 11आनानीहँपीक कोई कोई आतीकाकङा तूवानी, खतालोने आनानी आम्‍नू खँपीका नीक छानी, पबीत्‍रा म्‍यानी खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी एनीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा फक्‍ता मान्‍दूङ् ठराछानी। 12“कँङावा झारा थोकाङा मधँ छी” खताधँसँ झारा थोकाङा अँमी लागी फाईदाक मान्‍तू। “झारा थोकाङा कँ मधँ छी।” खन्‍धँसँ कँ यँमीसँ चापँवाछा छँन। 13“चामाक थोका बमी लागी ह खकामा ब चामाक थोकामी लागी।” खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा हीसालाईङा नास्‍टा म्‍य। एरीराम् कलवा मूमाक लागी मन, खन्‍धँसँ प्रभूमी स्‍यावा मूमाक लागी ह खकामा प्रभूवा एरीराम्‌मी फूम् यूस। 14नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍रलामा प्रभूलाई ऊमीऊ खकामा काएलाईसँ ऊम्‍रलामा लीतेक मे। 15आम्‍नू रीराम् ख्रीस्‍टमी आङ्‍गा ह गूँमाक खा यँ आनानीवा ङीसूहँनूम्‌न? माताधँ कँ ख्रीस्‍टमी रीराम्‌लाई खाईमाहँ कलवामे मूकाबीमी रीराम्‌लो तोङ्‍मेमा त? माताने छूमाङा छूनने। 16आसा कलवा मूकाबीलो जराछी खो रीराम्‌पी कलवा मूकाबीलो ईत्‍ताङा छीखातीची गूँमाक खा आनानीवा ङीसूहँनूम्‌न? यँमाधँ आतामा छाबाक तूई, “खोची ईत्‍ता रीराम्‌ङा छीखातीची।” 17खतालोने आसासा प्रभूलो ईत्‍ताङा छी खो आत्‍मापी प्रभूलो ईत्‍ताङा छीखाती। 18आतामा आनानी कलवा मूमापीका मेथाम्‌ङा तूवानी। आरू यँ यँ खँ मीनावा मी, मक ऊम्‍रीराम्‌पीका फाल्‍टङा छी। खतालोने कलवा मूकाबी मीनावा ऊम्‍रीराम्‌मी बीरोधापी खँ मी। 19आम्‍नू रीराम् पबीत्‍रा आत्‍मामी खीम् ह, मक पबीत्‍रा आत्‍मा आनानीवा नीनाबूङ्‍लामा तनूम्‌क तूई खो आनानीहँपी तूई गूँमाक खा यँ आनानीवा तूम्‍तूहँनूम्‌न? आनानी आम्‍नूहँपामी मन। 20आनानी मोला छोरानीमा खीतानीक ह, आतामा आम्‍नू रीराम्‌पी नीनाबूङ्‍मी माहीमा मानूम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\