१ कोरीन्‍थी 7

1हने आनानीवा छाबानूम्‌क खामी बारेपी खाङाम्। वाच्‍छा मीनावा भ्‍या मन्‍मूमाङा खान्‍नी। 2खन्‍धँसँ मीनाचीलाई मारी कलवामी जँचा तीःकसावा झारा वाच्‍छामी ऊम्‍तँमा छूने। खकामा झारा मीमाछामी ऊम्‍तँपा छूने। 3तँपावा ऊम्‍तँमालाई ऊम्‍भ्‍यामी हक पीऊने, खकामा मातामाङा ऊम्‍तँमावासँ ऊम्‍तँपालाई पीऊने। 4तँमावा ऊम्‍रीराम्‌छोपी आधीकारा मीन, खतालोने ऊम्‍तँपावाबो मी। मातामाङा तँपामी रीराम्‌छोपी खोसावा आधीकारा मीन ऊम्‍तँमावाबो मी। 5तँपा तँमावा यूमा छीक रीराम्‌पीक सम्‍बन्‍धा छीङ्‍लोचीनने। खोची यायो माचूनेमा नीनाबूङ् दब्‍माक चसी दँमा लातूचूधँसँ आरू दँमापीबो साङ्‍गाई तूचीने। मातामीचूनधँने खोची अमा मन्‍दूर्काबी छीचीमा साईतानामी जँचापी पराछीची। 6कँ आनानीलाई नक खा आग्‍यापी मन आनूमतीपी लोनीहँनीनी। 7झारा मीनाची कँतीकाङा छीमीक कँ नतँ। खन्‍धँसँ झारा मीनाचीवा नीनाबूङ्‍लामा ममासूङ् तूचीक तूई। ईत्‍तावा ईखाले ईत्‍तावा आर्क खाले ममासूङ् तूचीक तूई। 8हने भ्‍या मन्‍मूकाबी खकामा भ्‍या मूचीमासँ तँपा स्‍याक मीमाछाचीलाई कँ लँचूङ्, खोचीवा कँतीका भ्‍या मूमाम्‍पाङा तूवामीकधँने खान्‍नोक। 9खतालोने खोचीवा भ्‍या मूमाम्‍पा तूमा दूरचीनधँ भ्‍या मूचीने। सम्‍भोग मूमाक सानूवा मूमायामापीका अमाहँ तूमा दूरनधँने भ्‍या मूमाङा धूङ्‍ली। 10भ्‍या मूकाबीचीलाई कँ कारा आग्‍या प्‍यँचूङ्। नक अँ आग्‍या मन प्रभूमी आग्‍या ह। तँमा ऊम्‍तँपापीका छूटाछूनेमा तूनने। 11खतालोने ददवद छूटाछीमा तूईधँसँ, खोसा भ्‍या मूनने, बर्जू ऊम्‍तँपालो तोङ्‍नेमा तूने। तँपा ऊम्‍तँमालाई छीङूनने। 12खकामा आरूलाई कँ लोनीनी। नक अँ खा ह प्रभूमी मन। कोई कसाई रूमीपामीमी ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मीहँनक ऊम्‍तँमा तूईधँ खकामा ऊम्‍तँमा खोलो तूमा नतधँ खोसावा ऊम्‍तँमालाई छीङूनने। 13मातामाङा कोई कसाई मीमाछामी ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मीहँनक ऊम्‍तँपा तूईधँ, खकामा ऊम्‍तँपा खोलोङा तूमा नतधँ खोसावा ऊम्‍तँपालाई छीङूनने। 14यँमाधँ बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी तँपा बीस्‍वसा मूकाबी ऊम्‍तँमालामा पबीत्‍रा ठराछी, खकामा बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी तँमा बीस्‍वसा मूकाबी ऊम्‍तँपालामा पबीत्‍रा ठराछी। माता छीनधँने ऊम्‍चू छाची पबीत्‍रा छीमीन। ऊम्‍छूङ् खाबो छाछाची पबीत्‍राङा छीयीमीक छी। 15खतालोने बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी छूटाछीमा तूईधँसँ तूने। आतालो मक ख्रीस्‍टीयान तँपा खकाका ख्रीस्‍टीयान तँमा यँसँ बान्‍धानापी छीचीन। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा काएकालाई साङपी तूमालाई काछेक ह। 16आनानी तँमाचीवा यँतामा ङीसूनूम् बा आम्‍नू तँपाचीलाई लेमेमा दूरूनूम्‌ले? खकामा आनानी तँपाचीवा यँतामा ङीसूनूम् बा आम्‍नू तँमाचीलाई लेमेमा दूरूनूम्‌ले? 17प्रभूवा झारालाई यँतीकाक पोसूङ्‍वा लेमालाई खाटामेक खकामा यँताकाक तूयेलो काछेक तूई, मातामाङा खो तने। झारा मन्‍डालीचीमी लागी अँ सीक्‍छेमी न्‍याया नकङा ह। 18नीनाबूङ्‍वा कोई मीनालाई काछूलो पाईलाङा ऊम्‍खतना छाक तूईधँ खो खतना मान्‍दूङ्‍क छूमा लामूनने। खकामा नीनाबूङ्‍वा कोई कसाईलाई खो खतना छाहँनलोङा काछूक तूई? खताधँ खो खतना छूमा लामूनेन। 19खतना यँसँ मन खकामा खतना मन्‍छूकाबीसँ यँसँ मन, खतालोने नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मानामूमाङा ढ्‍याप्‍पा खा ह। 20नीनाबूङ्‍वा मीनाचीलाई काछूलो यँतीकाक तूवामी, खोची मातीकाकङा तूनेयामीने। 21नीनाबूङ्‍वा आनालाई काछानालो आना चापँवाछा तूवाना? आना चापँवाछा तूवानाधँ हने मकमी फूम् मून। खतालोने आना स्‍वतन्‍तारा छूमा दूरनाधँ मकमी फाईदा पोकू। 22यँमाधँ प्रभूवा खोलाई काछूलो चापँवाछा तूवा, हने खो प्रभूमी स्‍वतन्‍तारा मीना छाक तूई। मातामाङा प्रभूवा खोलाई काछूलो आसा स्‍वतन्‍तारा तूवा हने खो ख्रीस्‍टमी चापँवाछा छाक तूई। 23आनानी मोला छोरानीहँ खीतानीक ह, मीनाचीमी चापँवाछा छूननी। 24आतामा रूमीपामीचेऊ, नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई काछानीलो आनानी यँताकाक तूवानी मातीकाक अवस्‍थापीङा आनानी नीनाबूङ्‍लो छायानी। 25हने भ्‍या मीहँचीनक मीमाछाचीमी लागी प्रभूमी आग्‍या कँलो यँसँ मान्‍तू। खतालोने प्रभूमी सम्‌लामा हँरेप्‍पालोक सेवाका छँकसावा कँ आनानीलाई नक यायो पीनीनी। 26नक होतोलोक सङ्‍कास्‍टामी गार्नावा होतोलो आनानी यँतीकाक अवस्‍थापी तूईनी मपीङा तूईयीनीक कँ खान्‍नीक दाब्‍नचूङ्। 27आनावा भ्‍या मूनाक तूई? माताधँ आम्‍तँमालो छूटाछूमामा तूमा लामून। खकामा आनावा यँ भ्‍या मीहँनाना? माताधँ भ्‍या मूमा लामून। 28खन्‍धँसँ आनावा भ्‍या मीनाधँसँ मक खँ मन। भ्‍या मीहँनक मीमाछावा भ्‍या मीधँसँ खोसावा खँ मीक छीन। खताधँसँ भ्‍या मूकाबीचीवा होतोलोक नक पोसूङ्‍वामी मारी कास्‍टा तची, आतामा कँ आनालाई नक कास्‍टाचीपीका जगामूमा लामहँ। 29अँ रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई लोमाक खा नकङा ह, दँमा चसी मात्‍ताई तूई, हने नाप्‍कानापे तँमा छूकाबी मीनाची तँमाङा मान्‍तूतीका पूमीनेमा तूमीने। 30खकामा आसासावा सोगा मीची, खोचीवा सोगाङा मीहँचीनतीका पूमीने खकामा दीम्‍दीम्‍ध छूकाबीची दीम्‍दीम्‍ध छीहँमीनतीका पूमीनेमा तूमीने। खकामा सरसामाना खेकाबीचीवा खोचीलो यँ थोकासँ मान्‍तूतीकाङा पूमीने। 31खकामा आसासावा साप्‍तेमूलूङ्‍क थोकाची गाङची खोची मक साप्‍तेमूलूङ्‍क थोकाचीछोपी यँसँ फूम् मान्‍तूतीका पूमीने। यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी होतोलो तूईक झारा थोकाची लूकीमा खातीहँ। 32आनानी चूलाईलोमाम्‍पा तूवानी गूँमाक अँ सानूवा तूई। भ्‍या मीहँनक मीनावा प्रभूलाई यँतामा दीम्‍दीम्‍ध मूमामा यूमाल्‍या गीमा प्रभूमी बारेक खापी चूलाईलीयी। 33खकामा भ्‍या मीक मीनावाबो ऊम्‍तँमालाई यँतामा दीम्‍दीम्‍ध मूमामा यूमा गीमा साप्‍तेमूलूङ्‍क खापी चूलाईली। 34आतामा आतीकाक मीनाचीमी सानूवा हासीक छी। खतालोने भ्‍या मीनक मीमाछा रीराम्‌पीलो आत्‍मा हीसापीङा यँतामा पबीत्‍रा तूमा गीमा प्रभूमी खामी बारेपी चूलाईली। खतालोने भ्‍या मूक मीमाछावाबो ऊम्‍तँपालाई यँतामा दीम्‍दीम्‍ध मूमाल्‍या गीमा साप्‍तेमूलूङ्‍क खापी चूलाईली। 35कँ आनानीलाई नक झारा खाची प्रतीबन्‍ध तेमालाई मन, आम्‍नू भलोक लागी नक झारा खाची लोनीहँनीनीक तूई, आतामा आनानी आम्‍नू पूर सानूवावा प्रभूमी भाक्‍ती मूकाबी छानी खकामा खान्‍नीक पोसूङ्‍वापी लीतानी। 36खकामा कोई कसाईवा खोलो भ्‍या मूमालाई ङाकाक मीमाछालो खाईसीक चालँवा मूक दाब्‍नीचीधँ, खकामा मक मीमाछामी ऊम्‍ऊमेरासँ चाऊदूरूक तूईधँ मकामा खोसावा भ्‍या मूमा लामधँ भ्‍या मूमा दूर। खोसावा भ्‍या मीलो खँ छीन। खोचीवा भ्‍या मूमाङा छी। 37खकामा कोई वाच्‍छा मीनावा कारकापा मान्‍दूङ्‍ङा भ्‍या मन्‍मूमाक सानूवा मूनाचीक तूई खकामा खोसावा मीमाछालोक खाईसीक ऊम्‍सानूवालाईसँ ताहा तेमा दूरधँ खोसावा भ्‍या मूमा ङाकूक कान्‍ये मीमाछालाई भ्‍या मन्‍मूमा खान्‍नी। 38आतामा आसावा भ्‍या मीहँनक मीमाछालो भ्‍या मी खोसावासँ खान्‍नीकङा मी, खन्‍धँसँ आसावा भ्‍या मीन, खोसावा झान खान्‍नीक मी। 39ऊम्‍तँपा लीतीतो मीमाछा ऊम्‍तँपामी हूपी छी। मन्‍धँसँ ऊम्‍तँपा सीमा खोसावा नतक मीनालो भ्‍या मूमालाई स्‍वतन्‍तारा छी। खन्‍धँसँ खोसावा भ्‍या मीक मीना बीस्‍वसीङा छूमाछी। 40खन्‍धँसँ खोसावा भ्‍या मूमाम्‍पा तूईधँ झान साफी हँसहँलँ छी। नक कँ मीनूङ्‍क खा ह। खकामा कँलो नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा तूई ग्‍यँमासँ मीन्‍नचूङ्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\