१ कोरीन्‍थी 8

1हने काएवा ततूम्‍बाचीलाई चारामाक चामाक थोकामी बारेपी खाङाम् खकामा काएलो नूवा तूई गूँमासँ झारावा ङीसूम्‌क तूई। नूवावाने मीनाचीलाई याक्‍तँ म्‍यची, लालूखावाबो मीनामी लँलीस। 2खकामा आसावा कँ “झारा थोका ङीसूङ्‍क तूई” गीमा मीन्‍नीची, खन्‍धँसँ खोसावा ङीमा छीक थोका यँसँ ङीसूक मान्‍तू। 3खताधँसँ आसावा नीनाबूङ्‍लाई लालूखा मी खोलाई नीनाबूङ्‍वा छ्‌यात। 4ततूम्‍बालाई चारामाक चामाक थोकामी बारेपी काएका ङीसाम्‌का, साप्‍तेमूलूङ्‍पी ततूम्‍बाचीने यँसँ मन। खकामा नीनाबूङ्‍ने ईत्‍ता मात्‍ताई तूई। आर्क नीनाबूङ् मान्‍तू। 5नाम्‌छूरीपीधँसँ खँदीमापीधँसँ नूङ् मात्‍ताईक मची तूईमीलँ। ऊम्‍छूङ्‍ङा आतीकाक “मची” खकामा “प्रभूचीने” तूईमी। 6खतालोने एमी लागी ईत्‍ता मात्‍ताई पापा नीनाबूङ् तूई, खोङा झारा थोका लीस्‍काबी ह खकामा खोमी लागीङा काए लीतेयेक तूई। एमी लागी ईत्‍ताङा प्रभू तूई, खो येसू ख्रीस्‍ट ह। खोलामाङा झारा थोका लीसाक ह मकामा खोलामाङा काए लीतेयेक तूई। 7खतालोने झारा मीनाचीवा नक खामी बारेपी ङीसचीन। कोई मीनाचीलाई मारी ततूम्‍बामी पूजा मूमा बानी छामीकसावा, खोचीवा आताकाक चामाक थोकाची चीचीलो ऊम्‍छूङ्‍ङा ततूम्‍बालाई चारामाक ह गीमीमा मीनची। आतामा ऊम्‍चू नूवा काम्‍जोरा छाकसावा खोची चोचीक थोकालामा ईसीमीक छामीक तूई गीमीहँ मीनची। 8चामाक थोकावा काएलाई नीनाबूङ्‍वा मारी ग्राहाना मूमा नीक मेन। काएवा च्‍याम्‌नधँ हान्‍तीसँ छीन च्‍याम्‌धँ यँसँ छीन। 9खताधँसँ आनानी नूवा याकानी, नक आम्‍नू स्‍वतन्‍तारावा बीस्‍वसापी काम्‍जोरा तूईमीकचीलाई खँ मूमीऊचीनने। 10कोई कसाईमी नूवा ततूम्‍बालाई चारामाक थोकाची चामाक खापी काम्‍जोरा तूई, खकामा आना नूवालोक मीना मखीम्‌पी तूईनामा ततूम्‍बाचीलाई चारामाक थोका चीनाक खोसावा तधँ, खोसावासँ ततूम्‍बाचीलाई चारामाक थोका चामा अँटा मीनहँल्‍या? 11आम्‍नूवामी गार्नावा बीस्‍वसापी काम्‍जोरा तूईक आम्‍नूछ नासा छी, खोमी लागी ख्रीस्‍ट स्‍याक ह। 12आतामा हने आनानीवा आम्‍नू नूछमी बीरोधापी खँ मीनूम्‌लो, खकामा ऊम्‍चू काम्‍जोरा नूवापी चोटा वायूनूम्‌लो, आनानीवा ख्रीस्‍टमी बीरोधापी खँ मीनूम्। 13आतामा चामाक थोकावा अँ नूछमी पतन छीधँने कँ हाल्‍लोसँ सा चँन। यँमाधँ अँ नूछ बीस्‍वसापीका पतन छीक कँ नतँन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\