१ कोरीन्‍थी 9

1कँ स्‍वतन्‍तारा तूङनहँल्‍या? कँ प्रेरीत मनहँल्‍या? कँङा एप्रभू येसूलाई तूङ्‍क मान्‍तूहँल्‍या? खकामा प्रभूपी कँङावा मूङ्‍क चालँवामी कामाई आनानी मनहँल्‍या? 2कँ आरूचीमी लागी प्रेरीत मनधँसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आम्‍नूमी लागीने ह। यँमाधँ प्रभूपी अँ प्रेरीत पदमी छापाने आनानीङा ह। 3अँ बीरोधापी नेकाबीचीलाई अँ जूवापा नकङा ह। 4काएकालो चामा दूङ्‍माक आधीकारा मान्‍तूहँल्‍या? 5खकामा आरू प्रेरीतचीतीकाङा, प्रभूमी नूछची खकामा केफासतीकाङा भ्‍या मूमामा तँमाचीलो लाम्‍दूम्‍माक आधीकारा काएकालोसँ मान्‍तूहँल्‍या? 6बारनाबासलो काचीका मात्‍ताई चामा दूङ्‍माक लागी चालँवा मूमाछीहँल्‍या? 7हाक्‍क तीलीङ्‍गेवा ऊम्‍खार्चापी तीलीङ्‍गेमी चालँवा मी? खकामा आसावा आङ्‍गूरामी बागाना त्‍यमा आङ्‍गूरा चीन? मकामा आसावा लूक्‍सा हीङमा दूदू हबन? 8कँङावा आनानीलाई लोनानीक नक खा मीनामी सानूवाक खा मात्‍ताई मन। ब्‍यबस्‍थावासँ नक खामी बारेपी आताङा गीनहँल्‍या? 9यँमाधँ मोसामी ब्‍यबस्‍थापी छाबाक तूई, “दाई मूकाबी पपीमी ङोपी ङोखप् तेमा ईसी।” आताधँ यँ पपीमी बारेपी मात्‍ताई नीनाबूङ् चूलाईलोनीची त? 10नक खा नीनाबूङ्‍वा एमी लागीङा ग्‍याक मनहँल्‍या? नक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा एमी लागी छाबाक ह। यँमाधँ लँकाबी मीनालो दाई मूकाबीचीवा चासूम्‌मी भागा तूचूका गीचीमा सानूवा धूसूचूमा चालँवा मीचू। 11खकामा काएकावा आनानीहँपी आत्‍मीकी चाल्‍यवा न्‍याबूम्‌काक तूईधँ, आनानीपीका काएकालाई चाहाछीक थोका तोमाक आःसा म्‍याम्‌काधँ, यँ नक खाईसीक सानूवा मूम्‌काक छीहँल्‍या? 12ददवद आरूचीवा खान्‍नीक खामी स्‍यावा मीचीलो आनानीवा खोचीलाई भऊनूम्‌धँ आनानीलो भलोमाक झान मारी हक मान्‍तूहँल्‍या? खताधँसँ काएकावा नक आम्‍का हक हाल्‍लोसँ आनानीलाई ङायीहँनीन। बर्जू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खापी बाधा छूनने गेकामा काएकावा झारा थोकाङा असाम्‌हँका। 13आनानीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा ङीसानूम्‌क तूई, नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी चालँवा मूकाबी मीनाचीवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌क चामाक थोका तची। खकामा बेदीपी स्‍यावा मूकाबीचीवा बलीदाना चाराछीक थोकापीका ऊम्‍चू भागा तची। 14आतामाङा खान्‍नीक खा हालाब्‍काबीचीवा खान्‍नीक खालामाङा जीबीका मूचीने ग्‍यामा प्रभूवा आग्‍या मूक तूई। 15खतालोने कँङावा तूङ्‍क नक हकची हाक्‍कसँ आनानीलो लामहँन। खकामा अँमी लागी आनानीवा आतीकाक चालँवा मूमाछी ग्‍यँमा नक खाची कँ आनानीलाईसँ छाब्‍नानीक मन। यँमाधँ कँ गर्ब मूमाक खान्‍नीक खामी स्‍यावापीका अलग छूमा छीधँने अँमी लागी सीमाङा धूङ्‍ली। 16खकामा कँ खान्‍नीक खा हालाबँलोङा मकपी कँ याक्‍तँ खूर्माछीक खा यँसँ मान्‍तू। खान्‍नीक खा झारालाई हालाब्‍मा बाद्‍दे तूङ। कँ खान्‍नीक खा हालाबँनधँ कँलाई धीक्‍कारा छूने। 17नक खान्‍नीक खा हालाब्‍माक चालँवा अँ सानूवालामाङा मधँ कँ नाम्‍य तँ। खन्‍धँसँ नक चालँवा कँङावा मूमाछीक चालँवा ह ग्‍यँमा म, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा कँलाई नक चालँवा मूमाक जीम्‍मा प्‍यँक तूई। 18खतालोने अँ नाम्‍य यँल्‍या? नक मात्‍ताई ह कँ खान्‍नीक खा माताङा मीनाचीलाई हालाब्‍मा तूङ्‍ने। खकामा खान्‍नीक खा हालाबँचूङ्‍लो कँङावा तँक पूर हक कँङावा ङमा छूनने। 19कँ स्‍वतन्‍तारा तूङ खकामा आसामीसँ चापँवाछा छँक मान्‍तू। खताधँसँ साफी मीनाचीलाई ख्रीस्‍टपी जीता मूमालाई कँ अँहँपालाई झारामी चापँवाछा मूनचूङ्। 20यहूदीचीलाई ख्रीस्‍टपी जीतामूमालाई, कँ यहूदीङा छँ। खकामा ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूकाबीचीलाई ख्रीस्‍टपी जीतामूमालाई, कँ ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूवँनधँसँ ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी तूकाबीचीतीकाङा पीकँ। 21मातामाङा ब्‍यबस्‍थापी मन्‍तूकाबीचीलाई ख्रीस्‍टपी जीतामूमालाई ब्‍यबस्‍था मान्‍तूक मीनाचीतीकाङा पीकँ। कँ आता ग्‍यँकबो नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍थामी आधीनापी मान्‍तूङ ग्‍यँक मन खन्‍धँसँ कँने ख्रीस्‍टमी ब्‍यबस्‍थामी आधीनापीङा तूङ। 22बीस्‍वसापी काम्‍जोरा छूकाबीचीलाई ख्रीस्‍टपी जीतामूमालाई कँ काम्‍जोराङा छँ। झारा ऊपायालामा झारालाई लेमेमालाई झारामी लागी कँ झारा थोकाङा छँ। 23खान्‍नीक खामी साखापी कँसँ दोमा तूङ्‍ने ग्‍यँमा कँ खान्‍नीक खामी लागीङा नक झारा थोकाची म। 24आनानीवा नक खा ङीसूनूम्, भूल्‍मामा ताल्‍माकपी झाराङा भूसीमी, माताधँसँ पूरस्‍कार तोकाबीने ईत्‍ता मात्‍ताई छी। आतामा आनानी पूरस्‍कार तोकाबीचीतीका भूसानी। 25झारा वाल्‍काबीची मारी काठोरा तालीम मूमाछी। खोचीवा नास्‍टा छीमा खातीक सील्‍तँखप् तोमालाई यत्‍रो चालँवा मीची, खतालोने काएवाबो हाल्‍लोसँ नासा छीमा खातीनक सील्‍तँखप् तोमालाई चालँवा म्‍याम्। 26आतामा कँ ऊम्‍लाक्‍छे मान्‍दूङ् भूसीक मीनातीका भूसँन, खकामा हावापी घूस्‍सी झकाबी मीनातीकासँ कँ हावापी घूस्‍सी झाकँन। 27खताधँसँ कँने अँ रीराम्‌लाई मारी सादा म, खकामा काबू ममा यूसँ। माता मँनधँने आरूलाई खान्‍नीक खा हालाबँलो अँ हँपाबो योग्‍याक ठराछँन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\