१ यूहन्‍ना 1

1पोसूङ्‍वा पेक मक बचनामी बारेपीक खा पाईलापीकाङा तूई, मक काएकावा ईनूम्‌काक तूई, आम्‍का मूवाङा तूम्‌काक खकामा काएकावा खाङूम्‌का खकामा आम्‍का हूवाङा तोपूम्‌काक तूई। 2खकामा मक पोसूङ्‍वा प्रकट छा, मातालो काएकावा मक तूम्‌का खकामा काएकाङा मक पोसूङ्‍वामी गाभाई छेकाक तूई, खकामा काएकावा आनानीलाई मक हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी खा हालाबानीक तूई। मक पापालो तूवा, खकामा मक काएकालो प्रकट छा। 3आतामा काएकावा यँ तूम्‌काकलो ईनूम्‌काक तूई, मकङा काएकावा आनानीलाई लीनी, आतामा आम्‍नू सङ्‍गाती काएकालो छूने। आम्‍का सङ्‍गातीबो पापा खकामा ऊम्‍छा येसू ख्रीस्‍टलो तूई। 4काएका मारी दीम्‍दीम्‍ध छेकाने गेकामा नक खाची छाबाम्‌हँकाक ह। 5काएकावा खोपीका ईनूम्‌काक खा आनानीलाई लीनी, मक नकङा ह, खो नीनाबूङ्‌मी छ ह खकामा खोपी अतूछेसँ मीकूछा मान्‍तू। 6आतामा खोपी एसङ्‍गाती तूई गेहँ काएबो आझाई माकाचूचूपीङा लाम्‍दूमेधँ, काए वालँ नीने खकामा ऊम्‍छूङ् खापी लाम्‍दूमेन। 7खन्‍धँसँ खो छ तूईतीकाङा काएसँ छपी लाम्‍दूमेधँ, काए काएपी एसङ्‍गाती छीक छी, खकामा ऊम्‍छा येसूमी हीवा काए झारालाई एखँपीका नीक मे। 8खकामा काएवा कँलो खँ मान्‍तू गेधँ एहँपालाई धक्‍का पीनेची, खकामा काएलो ऊम्‍छूङ् छीन। 9खकामा काएवा कँ खँवाला ह गेधँ, खोसावा एझारा खँची धाईपे, खकामा एझारा अधार्मचीपीका काएलाई नीक मे यँमाधँ खो बीस्‍वसा योग्‍यालो धार्मी तूई। 10आतामा काएवा खँ महँन गेधँ, काएवा खोलाई वालँ नेकाबी म्‍याम्, खकामा ऊम्‍खा काएलो छीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\