१ यूहन्‍ना 2

1अँ यायाचेऊ, आनानीवा खँ मानूम्‌न ग्‍यँमा कँ नक खाची आनानीलाई छाबँहँक तूई। खतालोने आसाचीवा खँ मीचीधँसँ एमी लागी पापालो नेमापीकाबी ईत्‍ता मीना तूई, खो धार्मी येसू ख्रीस्‍ट ह। 2खकामा येसू एखँधाईमापीकाबी बली ह, खकामा एमी लागी मात्‍ताई मन खताधँसँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबी झारा मीनाचीमी खँमी लागीसँ खो बली ह। 3आतामा काएवा ऊम्‍आग्‍याची मानाम्‍याम्‌धँ नकलामाङा काएवा खोलाई छ्‌याताम् गूँमा ङीसाम्। 4खकामा आसावा खोलाई छ्‌यातँ गी खतालोने ऊम्‍आग्‍याची मानामीनधँ खो वालँ नीनीक छी, खकामा खोपी ऊम्‍छूङ् छीन। 5आतामा आसावा ऊम्‍खा र्‌याबची, ऊम्‍छूङ्‍ङा खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई मीऊचीक लालूखा पूर्ना छीक छी। आतामा काए खोपी छेक तूई गेमा छूछाम् छे। 6आतामा काएवा, काए नीनाबूङ्‍मी छेक तूई गेधँ, काए येसू ख्रीस्‍टतीकाङा पूमाहँ लेमाछी। 7लालूखालोक बूमीचेऊ, कँ होतोलो नयाँ आग्‍याची छाबँहँन, खन्‍धँसँ आनानीपी पाईलापीका तूईक आग्‍याङा छाबँहँ। खकामा मक पूरान आग्‍याबो आनानीवा ईनानूम्‌क खान्‍नीक खा ह। 8खताधँसँ कँ आनानीलाई ईत्‍ता नयाँ आग्‍या छाब्‍नीहँनीनी मक खोपी खकामा आनानीपी ऊम्‍छूङ् तूई, यँमाधँ माकाचूचू लूकीमा खातीचीक तूई खकामा ऊम्‍छूङ् छ छ्‌यालूक तूई। 9आसावा कँ “छपी तूङ गी” खताधँसँ ऊम्‍रूमीपामीलाई छीङधँ, खो आझाईसँ माकाचूचूपीङा छीक छी। 10आतामाङा कोई कसाईवा ऊम्‍ररूमीपामीलाई लालूखा मीधँ खो छपी छीक छी, खकामा खोसावा ठक्‍करा तोमाक खा यँसँ छीन। 11खतालोने कोईकसाईवा ऊम्‍रूमीपामीलाई छीङधँ खो माकाचूचूपीङा छी खकामा माकाचूचूपीङा लाम्‍दूमीयीक छी, खकामा खो हापी खातीहँ मक ङीसन, यँमाधँ माकाचूचूवा खोलाई मूसीपा म्‍ययीक छी। 12अँ यायाछाचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ ख्रीस्‍टमी गार्नावा आम्‍नू खँची धाताक तूई। 13पापाचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ पाईलापीकाङा छूकाबीलाई आनानीवा छ्‌यातूनूम्, खकामा सँलँचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ आनानी खँसापीछोपी जीताछानीक तूई। 14छाछाचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ आनानीवा पापा छ्‌यातूनूम्। पापाचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ पाईलापीकाङा छूकाबीलाई आनानीवा छ्‌यातूनूम्। सँलँचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनी, यँमाधँ आनानी ऊम्‍रलोक तूईनी, खकामा नीनाबूङ्‍मी खा आनानीपी तूई, मकामा आनानी खँसापीछोपी जीताछानीक तूई। 15साप्‍तेमूलूङ्‍लाई लालूखा मानूम्‌न, आतामाङा मपी तूईक थोकालाईसँ लालूखा मानूम्‌न। खताधँसँ कोई कसाईवा साप्‍तेमूलूङ्‍लाई लालूखा मीधँ, नीनाबूङ्‍मी लालूखा खोलो छीन। 16खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍क झारा थोका, रीराम्‌मी अभीलासा, मूमी अभीलासा खकामा एआधीकारापी तूईक थोकापी याक्‍तँ खूर्माक खाची, पापापीका ताक मन, बर्जू साप्‍तेमूलूङ्‍पीका ताक ह। 17खकामा साप्‍तेमूलूङ् लूकीमा खाती खकामा नकमी अभीलासासँ लूकीमा खाती, खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका मूकाबीबो हाल्‍लोधँसँ लीतीयी। 18यायाचेऊ, लूकीहँक दँमा नकङा ह। खकामा होतोलो आनानीवा ख्रीस्‍टमी बीरोधी तीहँक खा ईनूहँनूम्‌क तूई। खकामा होतोलोसँ मारी ख्रीस्‍टमी बीरोधीची तामीक तूई। आतामा नक लूकीक दँमा गूँमा काएवा ङीसाम्। 19खोची काएहँपीका लतीमीमा खातामी यँमाधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा खोची एमी तूवामीन। खोची एमी तूवामीकधँने, खोची काएलोङा छाचामीक। खन्‍धँसँ खोची काएहँपीका लतामीहँ खातामीकसावा खोची एमी मन राछ गेहँ तूम्‍तम्। 20खताधँसँ आनानीवा ख्रीस्‍टलामा पबीत्‍रा आत्‍मामी अभीसेक तनूम्‌क तूई, खकामा आनानी झारावा ऊम्‍छूङ् खालाई छ्‍यातूनूम्। 21कँ आनानीलाई नक खाची छाब्‍नीहँनीनीकबो, ऊम्‍छूङ् खालाई आनानीवा छ्‌यातूनूम्‌न ग्‍यँमा मन, खताधँसँ नकलाई आनानीवा खान्‍नीतो छ्‌यातूनूम् खकामा ऊम्‍छूङ्‍पीका वालँ खा तीन गूँमासँ आनानीवा ङीसूनूम्‌कसावा ह। 22आतामा वालँ मूकाबी आसाल्‍या? वालँ मूकाबीबो येसूलाई ख्रीस्‍ट ह गूँमा छीङ्‍काबी मीना ह। खकामा पापालो ऊम्‍छालाई छीङ्‍काबी मीनाङा ख्रीस्‍ट बीरोधी ह। 23खकामा आसासावा ऊम्‍छालाई छीङची खोचीवा ऊम्‍पालाईसँ छीङची। आतामा आसावा ऊम्‍छालाई सूईकारा मी, खोसावा पापालाईसँ सूईकारा मी। 24खकामा पाईलापीका आनानीवा ईनानूम्‌क खाङा आनानीपी छूनेयाने। आतामा आनानीवा पाईलापीका ईनूयीनूम्‌क खा आनानीपी छीधँ आनानी ऊम्‍छालो ऊम्‍पापी छीनी। 25आतामा खोसावा काएलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी प्रतीग्‍या मूक तूई। 26आनानीलाई वालँ मूकाबीचीमी बारेपी कँ आनानीलाई नक खाची छाब्‍नीहँनीनी। 27आतामा आम्‍नू बारेपीबो, ख्रीस्‍टवा प्‍यानीक ऊम्‍आत्‍मामी अभीसेक आनानीपी छीयी, मातामा आनानीलाई आसावासँ चेमाचामा छीन। यँमाधँ ऊम्‍आत्‍मावाङा आनानीलाई झारा थोका च्‍यातीनी, खकामा खोसावा आनानीलाई च्‍यातीनीक खाची ऊम्‍छूङ् छी, वालँ छीन। आतामा आत्‍मावा च्‍यातीनीक खापी आग्‍याकारी छानीहँ ख्रीस्‍टपी ईत्‍ताङा छानीमा तूवाचानी। 28आतामा यायाचेऊ, आनानी खोपी छानीमा तूवायानी, खकामा खो दातीलो काए अँटील छेने, खकामा खो लासीमा तीलो काए ङईमालीक छेनने। 29आतामा आनानीवा ख्रीस्‍ट धार्मी तूई गूँमा ङीसूनूम्‌कसावा, खान्‍नीक चालँवा मूकाबी झारा नीनाबूङ्‍मी छाछाची ह गूँमासँ आनानीवा ङीसूनूम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\