१ यूहन्‍ना 3

1खाङानूम्, पापावा काएलाई धाई लालूखा मेक तूई, खकामा काएछोपी ऊम्‍लालूखा ढ्‍याप्‍पा तूई मातामा काएलाई नीनाबूङ्‍मी छाछाची लेमीक तूई। ऊम्‍छूङ्‍ङा काए ऊम्‍चाचायोछासँ हङा। आतामा साप्‍तेमूलूङ्‍वा काएलाई छ्‌यातेन, यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍लाई छ्‍यातूचीक मान्‍तू। 2लालूखालोक बूमीचेऊ, होतोलो काए नीनाबूङ्‍मी छाछाची तूए, खताधँसँ स्‍यालानी काए यँ छेलँ मक होतोलोसम्‍म दाताक मान्‍तू। खताधँसँ काएवा ऊतो मात्‍ताई ङीसाम्, ख्रीस्‍ट तीलो काएसँ खोतीकाङा छेखाते। यँमाधँ खोतोलो काएवा ख्रीस्‍ट यँतीकाक तूई खोलाई मातीकाकङा तम्। 3आतामा येसू ख्रीस्‍टपी सानूवा धूङ्‍काबी झारा ऊम्‍चूहँपालाई खो पबीत्‍रा तूईतीकाङा पबीत्‍रा मोनीचीमी। 4खँ मूकाबी झारावा ब्‍यबस्‍था भाङ्‍गा मीची। यँमाधँ खँ मूमाङा ब्‍यबस्‍था भाङ्‍गा मूमा ह। 5आनानीवा ङीसूनूम् खँ खूर्मा खाईमालाई ख्रीस्‍ट ताक ह। खकामा खोलो खँ मान्‍तू। 6आतामा आसा ख्रीस्‍टपी छीयी, खोसावा खँ मीयीन। खकामा खँ मूमायाकाबीवा खोलाई तकसँ छीन, छ्‌यातकसँ छीन। 7छाछाचेऊ, आनानीलाई आसावासँ वालँ म्‍यानीनने। खकामा आसावा ऊम्‍छूङ् चालँवा मी, खो ख्रीस्‍ट धार्मी तूईतीकाङा धार्मी मीना ह। 8आतामा आसावा खँ मी खो साईतानामी ह। यँमाधँ साईतानावा पाईलापीकाङा खँ मूतो तीयीक तूई। आतामा साईतानामी चालँवा नास्‍टा मूमालाईङा नीनाबूङ्‍मी छा ताक ह। 9खकामा नीनाबूङ्‍मी छाची आसावासँ खँ मीयीचीन, यँमाधँ ऊम्‍स्‍वाभापा खोचीलो छी, खकामा नीनाबूङ् ऊम्‍चू पा छाकसावा खोचीवा खँ मीयीचीन। 10आतामा नकलामाङा नीनाबूङ्‍मी छा आसाल्‍या, खकामा साईतानामी छा आसाल्‍या खान्‍नीतो छ्‌याती। खकामा खान्‍नीक चालँवा मन्‍मूकाबी, ऊम्‍रूमीपामीचीलाईसँ लालूखा मन्‍मूकाबी मीना नीनाबूङ्‍मी चाचायोछा छीन। 11आनानीवा पाईलापीकाङा ईनानूम्‌क खान्‍नीक खाबो नकङा ह, “काए लालूखा मूमोमाछी।” 12खकामा काए कयीनतीका छूमा ईसी, यँमाधँ खो खँसापीलाम्‍पेक तूवा। खकामा खोसावा ऊम्‍नूछ हाबीललाई सीतू। खोसावा ऊम्‍नूछलाई यँमा सीतू? यँमाधँ ऊम्‍चालँवाची खँसापी तूवा, ऊम्‍नूछमी चालँवाबो धार्मी तूवा। 13आतामा रूमीपामीचेऊ, साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीवा आनानीलाई छीङीनीलो अतलल छूननी। 14काएवा ङीसाम् काएने सीमारीलाई छीतूम्‍सूम्‌हँ लीतीयीक पोसूङ्‍वापी सयेदूरेक तूई, यँमाधँ काएवा एरूमीपामीचीलाई लालूखा म्‍याम्। खकामा आसावा लालूखा मीचीन खोची आझाई सीमारीपीङा छीयीमीक छी। 15रूमीपामीचीलाई छीङ्‍काबीतो झारा सेमाखँ मूकाबी ह। खकामा आसावा सेमाखँ मी, खोलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा छीन गूँमा आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। 16काएवा लालूखा यँल्‍या खान्‍नीतो ङीसाम्। यँमाधँ ख्रीस्‍टवा एमी लागी ऊम्‍पोसूङ्‍वा पे। आतामाङा काएवासँ एरूमीपामीचीमी लागी एपोसूङ्‍वा पीमाछी। 17काए बूलूमी तूये, खकामा काएवा झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई तम्‌चूम्‌मासँ खोचीलाई भमा एसागूँवा छरीक म्‍याम्‌धँ, नीनाबूङ्‍मी लालूखा काएलो यँतामा छीत? 18यायाछाचेऊ, एलालूखा ङो खकामा खावा मात्‍ताई छूनने। खतालोने चालँवालामा काए ऊम्‍छूङ् लालूखा खँमोमे। 19आतामा नक खाचीलामाङा काए ऊम्‍छूङ्‍मी ह गूँमा ङीसाम्, आतामा काए नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी छेलो ढूक्‍काई छे। 20खकामा काएलाई एसागूँवावा फक्‍ता तेलोसँ काएवा ङीसाम्, नीनाबूङ् एसागूँवापीकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई, खकामा खोसावा झारा थोका ङीस। 21लालूखालोक बूमीचेऊ, काएलाई एसागूँवावा फाक्‍ता तेनधँ, नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपीसँ काए अँटील छे। 22खकामा काएवा खोलो यँ ङाकाम्‌धँसँ तम्, यँमाधँ ऊम्‍आग्‍याची काएवा र्‌याबाम्‌हँ खोसावा नतक चालँवा म्‍याम्। 23ऊम्‍आग्‍याबो नकङा ह: काएवा ऊम्‍छा येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी बीस्‍वसा मूमाहँ काए हँपा हँपापी लालूखा मूमाछी। खोसावा काएलाई आतीकाकङा आग्‍या पेक तूई। 24नीनाबूङ्‍मी आग्‍याची र्‌याब्‍काबीची खोपीङा छीमी, खकामा नीनाबूङ् खोचीलो छीक छी। खोसावा काएलाई पेक पबीत्‍रा आत्‍मा काएहँपी तूईकसावा खो काएपी तूई गूँमा काएवा ङीसाम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\