१ यूहन्‍ना 4

1लालूखालोक बूमीचेऊ, झारा आत्‍माचीलाई बीस्‍वसा म्‍यानूम्‌न, खताधँसँ आत्‍माची नीनाबूङ्‍लामाक हले मन मक खान्‍नीतो जँचा मानूम्। यँमाधँ मारी वालँ अगम्‍बक्‍ताची साप्‍तेमूलूङ्‍पी लता तामीक तूई। 2येसू ख्रीस्‍ट मीनातीकाङा ताक ह गूँमाहँ ग्राहाना मूकाबी झारालो नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा छी। नकलामाङा आनानीवा नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा ह गूँमा छ्‌यातूनूम्। 3खकामा येसू ख्रीस्‍टलाई स्‍वीकार मीनक झारा आत्‍माची नीनाबूङ्‍लामाक मन, खतालोने मक ख्रीस्‍ट बीरोधीमी आत्‍मा ह, ऊम्‍बारेपी आनानीवा, “मक तीहँ” गूँमाक खा पाईलाङा ईनानूम्‌क तूई। खतालोने मक होतोलो साप्‍तेमूलूङ्‍पी तादूराक तूई। 4यायाचेऊ, आनानीबो नीनाबूङ्‍मी ह, खकामा आनानी वालँ अगम्‍बक्‍ताचीछोपी जीताछानीक तूई। यँमाधँ आनानीपी तूकाबी साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबीपीकासँ मारी ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक तूई। 5मक वालँ आगाम्‍वाक्‍ताची साप्‍तेमूलूङ्‍क ह, आतामा खोचीवा साप्‍तेमूलूङ्‍कङा खा पची, खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍कचीवा ऊम्‍चू खा ईनची। 6काएने नीनाबूङ्‍मी ह, आतामा आसावा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यात खोसावा एखासँ ईन खकामा आसाबो नीनाबूङ्‍मी मन खोसावा एखासँ ईनन। आताकाक खाचीपीकाङा ऊम्‍छूङ्‍मी आत्‍मालो वालँ आत्‍मालाई खान्‍नीतो छेमा दूरी। 7लालूखालोक बूमीचेऊ, काए लालूखा मूमे, यँमाधँ लालूखा नीनाबूङ्‍लामा ती। आसावा लालूखा मी, खो नीनाबूङ्‍लामा मूनीक ह, खकामा खोसावा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यात। 8आसावा लालूखा मीन खोसावा नीनाबूङ्‍लाई छ्‌यातन, यँमाधँ नीनाबूङ् लालूखा ह। 9नीनाबूङ्‍वा ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍छालाई साप्‍तेमूलूङ्‍पी पसूमा काएलाई ऊम्‍लालूखा खमेक तूई, आतामा काए खोपी लीतेचेने। 10लालूखा नापीङा तूई, नीनाबूङ्‍लाई काएवा लालूखा मूम्‌न, खताधँसँ खोसावा काएलाई लालूखा मे, एखँधाईमालाई बलीदाना छूसी ऊम्‍सीबीरूपा छालाई पसू। 11लालूखालोक बूमीचेऊ, नीनाबूङ्‍वा काएलाई आतामा लालूखा मेक तूईधँने काएसँ हँपा हँपापी लालूखा मूमोमाङा छी। 12नीनाबूङ्‍लाई मीनाचीवा हाल्‍लोसँ तूचीक मान्‍तू। खकामा काएवा हँपा हँपापी लालूखा मूमेधँ नीनाबूङ् काएलो छी, आतामा नीनाबूङ्‍मी लालूखा काएपी पूर छीक छी। 13आतामा काए खोपी तूयेक खकामा खो काएपी तूईक खा खान्‍नीतो ङीसाम्। यँमाधँ खोसावा ऊम्‍आत्‍माङा काएलाई पेक तूई। 14काए खोलाई तूम्‌क तूई, खकामा पापावा ऊम्‍छालाई साप्‍तेमूलूङ्‍लाई माच्‍छे पीकाबी मूःमा पसूक तूई गूँमाक गाभाई काएवा प्‍याम्। 15आसावा येसू नीनाबूङ्‍मी छा ह गीमा स्‍वीकार मी नीनाबूङ् खोलो छी। खकामा खोसँ नीनाबूङ्‍पी छी। 16आतामा काएलो तूईक नीनाबूङ्‍मी लालूखा काएवा ङीसाम् खकामा खोपी बीस्‍वसा म्‍याम्। नीनाबूङ् लालूखा ह, खकामा आसा लालूखापी छी खो नीनाबूङ्‍पी छी खकामा नीनाबूङ् खोलो छी। 17न्‍यायाक लेपी काएलो साहासा छूने ग्‍यामा लालूखा काएपी पूरा छाक तूई। यँमाधँ खो यँतीकाक तूई काएसँ नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूयेलो मातीकाकङा तूये। 18लालूखापी कीमा छीन, बर्जू पूर लालूखावा कीमालाई कल। यँमाधँ कीमामी सम्‍बन्‍धाने दान्‍डालो काप्‍सीक छी। खकामा आसा कीसी खोपी लालूखा पूर छीक छीन। 19काएवा लालूखा म्‍याम्, यँमाधँ पाईला खोसावा काएलाई लालूखा मेक तूई। 20आतामा आसाचीवा “कँ नीनाबूङ्‍लाई लालूखा म” गीहँ ऊम्‍रूमीपामीलाई छीङधँ, मक वालँ ह। यँमाधँ खोसावा मूवा तचीक ऊम्‍रूमीपामीचीलाई लालूखा म्‍यँचीनधँ, खोसावा मूवा तहँनक नीनाबूङ्‍लाई यँतामा लालूखा मूमा दूर? 21आतामा काएकावा खोपीका नक आग्‍या तूम्‌काक तूई: आसावा नीनाबूङ्‍लाई लालूखा मी खोसावा ऊम्‍रूमीपामीलाईसँ लालूखा मूमाछी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\