१ यूहन्‍ना 5

1येसूङा ख्रीस्‍ट ह गूँमाहँ बीस्‍वसा मूकाबी झारा नीनाबूङ्‍मी छाची ह। आतामा आसावा पापालाई लालूखा मी खोसावा मक पापालामा मूनीमीकचीलाईसँ लालूखा म्‍यची। 2आतामा काएवा नीनाबूङ्‍लाई लालूखा म्‍याम् खकामा ऊम्‍आग्‍याची र्‌याबाम्। खतालो काएवा नकलामाङा नीनाबूङ्‍मी चाचायोछालाईसँ लालूखा म्‍याम्‌हँ गूँमा तूम्‍तम्। 3नीनाबूङ्‍मी लालूखा नकङा ह काएवा ऊम्‍आग्‍याची र्‌याबाम्, खकामा ऊम्‍आग्‍याची एमी लागी गार मान्‍तू। 4यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी छाची साप्‍तेमूलूङ्‍छोपी जीताछीमी, खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍छोपी जीताछेहँ काएवा बीजया तम्‌कबो एबीस्‍वसामी गार्नावा ह। 5आसा साप्‍तेमूलूङ्‍छोपी जीताछूमा दूर? येसू नीनाबूङ्‍मी छा ह गीमा बीस्‍वसा मूकाबी मात्‍ताई साप्‍तेमूलूङ्‍छोपी जीताछूमा दूर। 6नक खोङा ह, खो काँवालो हीलामा ताक ह। खो येसू ख्रीस्‍ट ह, काँवालामा मात्‍ताई मन, खतालोने काँवालो हीलामा ताक ह। गाभाई पीकाबीने पबीत्‍रा आत्‍माङा तूई, यँमाधँ पबीत्‍रा आत्‍मा ऊम्‍छूङ् तूई। 7यँमाधँ गाभाई पीकाबीची सूम्‍छी तूईमी: 8मकची आत्‍मा, काँवा खकामा ही ह, नक सूम्‍छीमी गाभाई ईत्‍ताङा तूई। 9काएवा मीनाचीमी गाभाई बीस्‍वसा म्‍याम्। खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी गाभाईने झान मारी ढ्‍याप्‍पा तूई। यँमाधँ खोसावाङा ऊम्‍छामी बारेपी नक गाभाई पीऊक तूई। 10आतामा आसावा नीनाबूङ्‍मी छाछोपी बीस्‍वसा मी, ऊम्‍सागूँवापी नक खामी गाभाई छी। मातामाङा आसावा नीनाबूङ्‍छोपी बीस्‍वसा मीन खोसावा नीनाबूङ्‍लाई वालँ म्‍य। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छामी बारेपी पीऊक गाभाईछोपी खोसावा बीस्‍वसा मीन। 11खकामा गाभाईबो नकङा ह: नीनाबूङ्‍वा काएलाई हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा पेक तूई। नक पोसूङ्‍वा ऊम्‍छापी तूई। 12आतामा आसालो नीनाबूङ्‍मी छा तूई खोलो मक पोसूङ्‍वा तूई, खकामा आसालो नीनाबूङ्‍मी छा छीन खोलो पोसूङ्‍वा छीन। 13नीनाबूङ्‍मी छामी नूङ्‍पी बीस्‍वसा मूकाबी आनानी झारालो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूई गूँमा ङीसानूम् ग्‍यँमा कँ नक खाची आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनीक तूई। 14नीनाबूङ्‍लो काएवा पूर हँरेप्‍पा म्‍याम्, यँमाधँ ऊम्‍सानूवातीका काए खोलो यँ ङाकाम्‌धँसँ खोसावा एखा ईन। 15काएवा नीनाबूङ् दबाम्‌लो ङाकाम्‌क थोका यँधँसँ खोसावा ईन गेमा ङीसाम्‌धँ, काएवा यँ ङाकूम्‌क तूई मक काएवा ऊम्‍छूङ्‍ङा तम् गूँमामा ङीमाछी। 16आसाचीवा ऊम्‍रूमीपामीवा खँ मीक त, खकामा नक खँबो खोलाई सीमारीधपी छसनक खँधँ, खोसावा ऊम्‍रूमीपामीमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पीऊने, आतामा आसामी खँबो सीमारीसाम्‍म छसनक छी, खोलाई नीनाबूङ्‍वा पोसूङ्‍वा प्‍य। खताधँसँ आतीकाक खँसँ छी, मकसावा सीमारीधपी छसे, मकमी लागी आनानी कोई कसाईवा बीन्‍ती मूमापीमाछी कँ ग्‍यँन। 17झारा खँसापी चालँवा खँ ह, खताधँसँ आतीकाक खँसँ छी मकसावा सीमारीधपी छसेन। 18आतामा काएवा ङीसाम् नीनाबूङ्‍वा मूनूचीकवा खँ मीचीन। खकामा खोलाई नीनाबूङ्‍मी छावा योयाङ् मीमा यूसक छी, मातामा खोलाई खँसापीवा तोप्‍मा दूरन। 19काएवा ङीसाम्, काए नीनाबूङ्‍मी ह, खकामा झारा साप्‍तेमूलूङ् मक खँसापीमी हूपी छाक तूई। 20काएवा ङीसाम्, नीनाबूङ्‍मी छा ताक तूई, खकामा खोसावा काएलाई ऊम्‍छूङ् नीनाबूङ्‍लाई छेमाक नूवा पेक तूई। खकामा काए खोपी तूए, खो ऊम्‍छूङ् तूई। मकबो नीनाबूङ्‍मी छा येसू ख्रीस्‍ट ह। खोङा ऊम्‍छूङ् नीनाबूङ् खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा ह। 21यायाचेऊ, आनानी आम्‍नूहँपाङा ततूम्‍बामी पूजा मूमापीका मेथाम् तूवानी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\