१ पत्‍रूस 1

1कँ पत्‍रूस येसू ख्रीस्‍टमी प्रेरीतपीका, पोन्‍टस, गलातीया, कापाडोकीया, एसीया खकामा बेथानीयाभोरी छारापूस्‍टाई छामीमा तूवामीक नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीकचीलाई, नक रू छाबँ। 2पापा नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍योजानातीका आनानीलाई खोसावा छ्‌यातानीक ह। खकामा आनानी येसू ख्रीस्‍टमी आग्‍याकारी छानीहँ ऊम्‍हीलामा नीक छूमालाई, नीनाबूङ्‍मी आत्‍मालामा ऊम्‍पबीत्‍रा मीनाची म्‍यानीक तूई। ममारूङ्‍लो साङ आनानीवा मारी तनूम्। 3एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी पापा नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने छूने। ऊम्‍मारी सम्‌वा ख्रीस्‍ट येसूलाई स्‍याकपीका ऊसूहँ पोकूकलामा काएलाई हाल्‍लोसँ सीःनक आःसा पीमालाई नयाँ मेहँ मूनेक तूई। 4नीनाबूङ्‍वा आम्‍नूमी लागी नीनाम्‍खम्‌पी मारी बूलूदँ योयाङ् मूमा यूप्‍यानीक तूई। मक बूलूदँ नास्‍टा छीमा खातीन, बीक्राछीमा खातीन खकामा ङालीमासँ खातीन। 5खकामा नीनाबूङ्‍मी झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलामा, आनानीवा माच्‍छे तूनूम्‌नतो योयाङ् मीःनीहँ यूसीनी, यँमाधँ आनानीवा खोलाई हँरेप्‍पा म्‍यानूम्‌क तूई। नक झारा मीनाचीवा तोमालाई लूकीक लेपी दाती। 6आनानीवा होतो चसी दँमाक लागी झारा खालाक कास्‍टाची भगामूमाछीधँसँ नक खाचीमी बारेपी आनानी दीम्‍दीम्‍ध छानी। 7नक कास्‍टाची तीःकबो आम्‍नू बीस्‍वसामी जँचा छूमाक लागी ह। नासा छीमा खातीक रीमालाईसँ मीपी हूयीमा जँचा म्‍याम्। मातामाङा मक रीमापीकासँ मारी म़ङ्‍ग आम्‍नू बीस्‍वसाबो ऊम्‍रलोक छूमायामालाई जँचा छूमाङाछी। खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍ट फेरी दातीक लेपी आम्‍नू साया पोलोनी खकामा माहीमालो सायासम्‍दूङ् तूनूम्। 8खकामा आनानीवा खोलाई तूहँनूम्‌नधँसँ लालूखा मीनूम्। खकामा आनानीवा खोलाई होतोलो तूहँनूम्‌नधँसँ बीस्‍वसा मीऊनूम्। खकामा गूँमाङा दूरीनक दीम्‍दीम्‍धक माहीमापी हँसहँलँ छीनी। 9आनानीवा खोछोपी बीस्‍वसा मीनूम्‌कमी नाम्‍यबो आम्‍नू आत्‍मामी माच्‍छे ह। 10खकामा आनानीलाई तीहँक ममारूङ्‍मी खापी अगम्‍बानी मूचीहँ नेकाबी अगम्‍बक्‍ताचीवासँ नक माच्‍छेमी बारेपी नूवा याकामीहँ लामूचीक तूवा। 11खोचीहँपी तूवाक ख्रीस्‍टमी आत्‍मावा, ख्रीस्‍टवा तोमा छाक कास्‍टाची मकामा स्‍यालानी तीःक ऊम्‍माहीमामी बारेपी भबीसेबानी मूक तूवा। खोचीवा नक खाची हाल्‍लो खकामा आसापी छीकल्‍या, मक खा ङीमा साफी खूपामीहँ लामूचीक तूवा। 12नीनाबूङ्‍वा नक अगम्‍बक्‍ताचीलाई नक खाची ऊम्‍चू दँमापी मन खन्‍धँसँ साफी दँ पाछी आम्‍नू दँमापीबो छी ग्‍यामा खँम्‍यानीक तूवा। नक खाची नीनाबूङ्‍वा पसूक पबीत्‍रा आत्‍मामी रलामा, खान्‍नीक खा हालाब्‍काबीचीलामा होतोलो आनानीवा ईनूहँनूम्‌क तूई। स्‍वर्गादूतचीसँ नक खाची खँमालाई मारी हूरामीक तूई। 13आतामा आनानी आम्‍नू सानूवापी चँरीचूबानी, खकामा सानूवापा छानीमा तूवानी। मकामा आनानी ख्रीस्‍ट येसू तीलोक लेपी आनानीवा तूनूम्‌क साखापी आम्‍नू सानूवा धूसानूम्‌मा तूवानी। 14आनानी आग्‍या मानामूकाबी छाछाची छानी। पाईला आनानी तूम्‍ङा तनूम्‌नक दँमापी मानूम्‌क खँसापी खाचीछोपी हने छूननी। 15खकामा आनानीलाई काछोकाबी पबीत्‍रा तूईतीकाङा आनानीसँ आम्‍नू झारा रहनसहनपी पबीत्‍रा छानीमा तूवानी। 16धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “पबीत्‍रा छानी यँमाधँ कँ पबीत्‍रा तूङ।” 17पक्‍छेपाता मूमाम्‍पा मीनाचीमी चालँवातीका न्‍याया मूकाबीलाई पापा लूनूम्‌मा आनानीवा दबूनूम्‌धँ, नापी आनानी खँदीमापी तूईनीतो नीनाबूङ्‍लो कीसानीमा ऊम्‍सायासम्‍दूङ् मूतो तूवानी। 18आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, आम्‍नू फूपापाचीपीका ताक मक यँनायँक राम्‍पूवापीका नासा छीमा खातीक थोका रीमा, छमीवा आम्‍नू मोला छोरामा आनानीलाई खीकानीक मन। 19खतालोने खोटा मान्‍दूङ्‍क मकामा नीक लूक्‍सापामीतीकाक ख्रीस्‍टमी बलीदानाक मारी म़ङ्‍ग हीवा आम्‍नू मोला छोरामा आनानीलाई खीकानीक ह। 20खोलाई नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीकासँ पाईलाङा छ्‌यातूक तूवा। खतालोने आम्‍नूमी लागी लूकाक दँमापी खो दाताक तूई। 21खोलामाङा आनानीवा नीनाबूङ्‍लाई बीस्‍वसा मानूम्‌‌क तूई। नीनाबूङ्‍वा खोलाई स्‍याकपीका ऊसूमा पोकू मकामा माहीमा पीऊक तूई। आतामा आम्‍नू बीस्‍वसालो आःसा नीनाबूङ्‍छोपी तूई। 22हने आनानीवा आम्‍नू सानूवावा ऊम्‍छूङ् खा मूमा र्‌याबानूम्‌कसावा आम्‍नूहँपालई नीक मानूम्‌क तूई। आतामा आम्‍नू रूमीपामीचीलाई स्‍वार्थी छूमाम्‍पा लालूखा म्‍यानूम्। खकामा सागूँवाहँपीकाङा आनानी आनानी मारी लालूखा मूमोनी। 23आनानी नीनाबूङ्‍मी लीतीयीक, मकामा साधाई छीयीक ऊम्‍खालामा नास्‍टा छीमा खातीक चाल्‍यवालामा मन, साधाई छीयीक चाल्‍यवालामा आनानी नयाँ छानीमा मूनानीक तूई। 24आतामा धार्मसास्‍तारावा गी, “झारा मीनाची घँसातीकाकङा ह। खकामा ऊम्‍चू झारा माहीमा लापीक बूङातीकाकङा तूई। मक घँसा ङाली खकामा ऊम्‍बूङा हूलीखाती, 25खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी खा हाल्‍लोसँ छीयी।” आनानीलाई हालाबानीक नीनाबूङ्‍मी खा नकङा ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\