१ पत्‍रूस 2

1आतामा आनानीपीक झारा खँसापी चालँवा, झारा खाले वालँ मूमाक खा, कूमेटी सानूवा, ईखा मूमा, मकामा मीनाचीमी दोधूम् पोमा छीतानूम्। 2खकामा भर्खर मूनाक यायातीका नीक आत्‍मीकी दूदू दूङ्‍मा लामानूम्। खकामा आनानी नीक दूदू दूङूनूम्‌मा आत्‍मापी पोरीनीहँ माच्‍छे तूनूम्। 3धार्मसास्‍तारावा गी, “प्रभू सम् तूईकाबी तूई गूँमा आनानीवा ङीसानूम्‌क तूई।” 4आनानी येसूधपी तानी। खो मीनाचीवा छीङूचीहँ कात्‍तूचीक खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूक, लीतीयीक लूङ् ह। 5होतो आनानीलाई नीनाबूङ्‍वा लीतीयीक लूङ्‍तीका ऊम्‍आत्‍मीक खीम् बानामीहँनी। मपीकासँ मारीने आनानी नीनाबूङ्‌मी पबीत्‍रा पूजारीची ह। आतामा येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीवा चारामीनूम्‌क बलीदानावा नीनाबूङ्‍लाई मारी दीम्‍दीम्‍धक म्‍य। 6धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “खाङानूम्, कँ सीयोनपी ईत्‍ता छ्‌याताक खकामा मारी सायासम्‍दूङ्‍लोक सूरालूङ् यूसँ, मकामा आसा खोछोपी बीस्‍वसा मी खो हाल्‍लोसँ ङईमालीक छीन।” 7आतामा आनानी आसासावा बीस्‍वसा मीनूम्, आम्‍नूमी लागी नक लूङ् मारी सायासम्‍दूङ्‍लोक तूई। खतालोने बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीमी लागीबो, “खीम् थकाबी मीनाचीवा हाक्‍कबो लूङ् राद्‍दा मूची मक लूङ्‍ङा खीम्‌मी सूरालूङ् छा।” 8खकामा धार्मसास्‍तारापी नक खासँ छाबाक तूई, “ईत्‍ता लूङ् तूई मकसा मीनाचीलाई ठेसा प्‍यची, खकामा ईत्‍ता चाट्‍टाना तूई मकसा मीनाचीलाई धीम्‍यची।” यँमाधँ खोची नीनाबूङ्‍मी खा र्‌याबचीनहँ धीसीमी, खोचीमी लागी आताङा छूमाछाक तूवा। 9खन्‍धँसँ आनानीने नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातानीक ऊम्‍मीनाची ह। खकामा हँमी पूजारी, पबीत्‍रा जाई, नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍नीजी मीनाची ह। खोसा आनानीलाई अतलल छेखातेक ऊम्‍चालँवामी खा आरूचीलाई लोमालाई माकाचूचूपीका लातानीमा ऊम्‍अतलल छेक छपी बायानीक तूई। 10ईखेपा आनानी नीनाबूङ्‍मी मीनाची तूवानीन, खतालोने होतोलो आनानी नीनाबूङ्‍मी मीनाची छानीक तूई। खकामा ईखेपा आनानीलाई नीनाबूङ्‍वा सम् तूयानीक तूवान, खतालोने होतोलो आनानी सम् तूयानीक तूई। 11लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई बीन्‍ती मूतो लोनीनी, आनानी नक खँदीमापी बीदेसीची छानीक खकामा प्रदेसापी तूईनीक ह गूँमा खान्‍नीतो ङीसानूम् खकामा आम्‍नू आत्‍मामी बीरोधापी म़सी पोकाबी रीराम्‌वा मूमा लामक झारा थोकापीका मेथाम् तूवानी। 12आर्क जाईचीमी लाम्‍लोपी आम्‍नू चालँवाची खान्‍नीक छूने। खकामा कोई कोईवा आनानीलाई खँसापी लीनीहँ आम्‍नू बीरोधापी नीनीमीधँसँ खोचीवा आम्‍नू खान्‍नीक चालँवा तूचीने। खका ख्रीस्‍ट येसू तीःक लेपी खोचीवासँ नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूचीने। 13प्रभूमी गार्नापी झारा मीनाचीमी सासानापी आनानी तूवानी, मक झारापीका ढ्‍याप्‍पा हँमी हूपी तूमाधँसँ, 14खकामा हाकीमचीमी सासानापीधँसँ आनानी तूवानी। यँमाधँ खोची खँसापी चालँवा मूकाबीचीलाई दान्‍डा पीमा खकामा खान्‍नीक चालँवा मूकाबीचीलाई ऊम्‍चू साया पोमालाई प्रभूलामाङा यूसामीक ह। 15यँमाधँ नीनाबूङ्‌मी सानूवाबो आनानीवा खान्‍नीक चालँवालामाङा नूवा मान्‍दू‍ङ्‍क अतँ खा पोकाबीचीलाई मानेपा तूमेमाछी। 16आनानी स्‍वतन्‍तारा मीनाचीतीकाङा लीतानी। खताधँसँ आनानीवा तनूम्‌क स्‍वतन्‍तारा खँ द्‍याब्‍माक लाम् मानूम्‌न, खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी चापँवाछाचीतीका छानीमा लीतानी। 17झारा मीनाचीलाई सायासम्‍दूङ् म्‍यानूम्। रूमीपामीचीलाई लालूखा म्‍यानूम्। नीनाबूङ्‍लो कीसानी। हँमी सायासम्‍दूङ् मानूम्। 18चापँवाछाचेऊ, झारा खापी आम्‍नू तँबप्‌मी सायासम्‍दूङ् मूतो ऊम्‍चू हूपी तूवानी। आनानीलाई सम् तूईकाबी खकामा आम्‍नू लँलीस्‍काबीचीमी हूपी मात्‍ताई मन, खताधँसँ आनानीलो काठोरा ब्‍याभारा मूकाबीचीमी हूपीसँ तूवानी। 19नीनाबूङ्‍लाई मीन्‍तो कोई कोई मीनावा आन्‍यायापीङा कास्‍टा भगामीधँ, खोसावा असूक कास्‍टा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी साया पोलोमा नीक छी। 20यँमाधँ आनानीवा खाईसीक चालँवा मीनूम् खकामा मीनाचीवा आनानीलाई याप्‍सीनीलो, असूनूम्‌धँ आनानीलाई यँ फाईदा छीहँल्‍या? खतालोने आनानी खान्‍नीक चालँवा मीहँनूम्‌तोङा दूखा चीनूम्‌क असूयूनूम्‌धँ, नक आम्‍नू चालँवा नीनाबूङ्वा ग्राहाना मूमा नीक छी। 21यँमाधँ नक चालँवा मूमाक लागीङा आनानी काछानीक ह। ख्रीस्‍टवासँ आम्‍नूमी लागी कास्‍टा असू खकामा आम्‍नू यादे छाक तूई। आतामा आनानी ख्रीस्‍ट लाम्‍दूमीक लाम् तीङ्‍तो लाम्‍दूम्‍माछी। 22“खोसावा हाल्‍लोसँ खँ मून, खकामा खो हाल्‍लोसँ वालँ नीनान।” 23खकामा मीनाचीवा ऊम्‍नूला ससूचीलोसँ खोसावा साट्‍ट फ्‍यारामून, खोसावा दूखा भगामूलो आसालाईसँ मूसँ मीऊचीन। खतालो खान्‍नीतो न्‍याया मूकाबी नीनाबूङ्‍लाई ऊम्‍हँपालाई पीनाखाईनाची। 24काए खँमी लागी सेने खकामा धार्माती छेमा लीतेने ग्‍यामा खोसावा एखँ ऊ‍म्‍‌रीराम्‌पी क्रूसासाम्‍मङा खूरूमा खायू। खकामा आनानी ऊम्‍चोटाचीलामा नोनीक तूई। 25यँमाधँ आनानी ईखेपा लूक्‍साचीतीका बारालाछाखातानीक तूवा, खतालोने होतो आम्‍नू आत्‍मामी चालाकू खकामा आनानीलाई योयाङ् मूकाबीपी लासानीहँ तानीक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\