१ पत्‍रूस 3

1तँमाचेऊ, आनानीसँ आम्‍नू तँपामी हूपी तूवानी, खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी खा र्‌याबचीनधँसँ ऊम्‍चू तँमामी ब्‍याभारामी गार्नावा आसावा यँसँ लोमाम्‍पा ऊम्‍चू सानूवापी परीवर्तन छूमा दूरची। 2यँमाधँ नीनाबूङ्‍लाई सायासम्‍दूङ् मूतो लीतीनीक आम्‍नू नीक पोसूङ्‍वा तचीमा खोचीसँ परीवर्तन छूमा दूरची। 3आनानी आम्‍नू तँपी मारी चनाचीनीमा, रीमामी ललवाचीलो मारी म़ङ्‍ग तेवा आनानी आम्‍नू रीराम्‌पी चनाचीननी। 4बर्जू आनानीहँपी तूईक आम्‍नू सागूँवालाई भलो, सान्‍ता खकामा साधाईङा छीयीक आत्‍मावा सजामानूम्। मक नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी दूवाङा खान्‍नीक छी। 5यँमाधँ आतामाङा पाईलाक नीनाबूङ्‍छोपी हँरेप्‍पा मूकाबी मीमाछाचीसँ चनाचीमीक तूवा। खकामा ऊम्‍चू ऊम्‍चू तँपामी हूपी तूवामीक तूवा। 6सारा आतीकाक मीमाछा तूवा। खोसावा अब्राहामलाई तँपा लूमा ऊम्‍खा र्‌याबू। आनानीलाई यँ थोकावासँ कीमाकी म्‍यानीनने मकामा खान्‍नीक चालँवा मानूम् खकामा आनानी ऊम्‍छाची छीनी। 7आतामाङा तँपाचेऊ, आनानी आम्‍नू तँमाचीलो तूईनीलो ऊम्‍चू सानूवालाई खान्‍नीतो ङीसानूम्‌मा तूवानी, मीमाछाची काम्‍जोरा छीमी मातामा खोचीलाई आनानीवा सायासम्‍दूङ् मानूम्। यँमाधँ खोचीसँ नीनाबू‍ङ्‍वा आनानीलाई पीःनीक पोसू‍ङ्‍वामी ममारूङ्‍मी साझे हक्‍वालाची ह। आतामा आनानीवा नीनाबूङ् दबूनूम्‌लो यँसासँ बाधा प्‍यानीनने। 8झारापीका पाछी, आनानी झारा आम्‍नू सागूँवापी ईत्‍ताङा छानीमा तूवानी, खकामा सम् तूईलोनी रूमीपामीचीतीकाङा लालूखा मूमोनी, खान्‍नीक सागूँवालोक छानी खकामा आरूचीलो सानूवापा छानी। 9खकामा खाईसीक चालँवा मूकाबीलो खाईसीकङा चालँवा मन्‍मूकाबी मकामा आम्‍नू आपामाना मूकाबीचीलो ऊम्‍चू आपामानाङा मूकाबी छूननी। बर्जू आनानीवा खोचीलाई साखा प्‍यानूम्। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई नक चालँवा मानूम्‌हँ साखा तोमा दूरानूम् ग्‍यामा काछानीक ह। 10यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा गी, “आसावा पोसूङ्‍वालाई लालूखा मी, मकामा खान्‍नीक ले तोमाक सानूवा मी, खोसावा ऊम्‍ङोलाई खाईसीक खा नेमापीका, मकामा ऊम्‍ल्‍याम्‌लाई वालँ खा पोमापीका जगामूनेमा यूसूने। 11खकामा खोसावा खाईसीक चालँवा मूमा छीतूनेमा खान्‍नीक चालँवा मूने, मकामा खोसावा साङ लामूनेमा साङलाई तीङूने। 12यँमाधँ परमप्रभू‍मी मू साधाई धार्मातीछोपी छी, खकामा धार्मातीचीवा खोलाई दबचीक ईन्‍मालाई ऊम्‍नाब साधाई हतीयीक छी। खतालोने परमप्रभू साधाई खँसापी चालँवा मूकाबीचीमी बीरोधापी छी।” 13खकामा आनानीवा साफी खान्‍नीक चालँवा मूमा लामूनूम्‌धँ आम्‍नू हान्‍ती आसावा मूमा दूर? 14खतालोने आनानी खान्‍नीक चालँवामी गार्नावासँ दूखा भगामूमा छीधँने, आनानी अलने तोमा खात्‍तीनी। खकामा मीनाचीवा आनानीलाई मूसँवा मीनीलो खोचीलो कीननी मकामा चूलाईसँ लोननी। 15खतालोने ख्रीस्‍टलाई आम्‍नू सागूँवापी प्रभूतीका सायासम्‍दूङ् मानूम्‌हँ यूसानूम्। खकामा आनानीपी तूईक आःसामी बारेपी आसाचीवा ततीनीलो, ऊम्‍जूवापा पीमा चँरीचूबानीमा तूवानी। आतामा नक चालँवा मीनूम्‌लो सानूवापा छानीमा सायासम्‍दू‍ङ् मूतो मानूम्। 16आनानी आम्‍नू नूवा नीक मानूम्‌मा तूवानी। आतामा आम्‍नू बीरोधापी नेकाबी खकामा ख्रीस्‍टपी छीनीमा आनानीवा मीनूम्‌क चालँवामी दोधूम् पोकाबी ङईमालीक छूमीने। 17आनानीवा खाईसीक चालँवा मूमाहँ दूखा चामापीकाने खान्‍नीक चालँवा मूमामा दूखा चामाङा धूङ्‍ली गूँमाक नीनाबूङ्‍मी सानूवा तूई। 18यँमाधँ काएलाई नीनाबूङ्‍पी ताईकाबी ख्रीस्‍टसँ एखँचीमी लागी साधाईलाई ईखेपा स्‍या। ख्रीस्‍टवा हाल्‍लोसँ खँ मूनधँसँ खो खँ मूकाबीचीमी लागी स्‍या। खो रीराम्‌पी स्‍या खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा खोलाई आत्‍मापी लेमीऊक तूई। 19नक आत्‍मापीङा खो खाता खकामा काईदी छामीक आत्‍माचीलाई खान्‍नीक खा हालाबूची। 20मकचीबो तेतँनी नूहावा पानी जहाजा बानामूयोलो नीनाबूङ्‍वा धाईरे मूमा हूङूयोक दँमापी नीनाबूङ्‍मी आग्‍या मन्‍र्‌याब्‍काबी आत्‍माची ह। खतालो मक पानी जहाजापीक रेकाबो मीना मात्‍ताई काँवापीका लीतामीक तूवा। 21नक काँवा बप्‍तीस्‍मामी लासाई ह, मकसावा आनानीलाई होतोलो माच्‍छे पीःनी। नक रीराम्‌पीक माईल स्‍याम्‌तीकाक मन, नकने नीनाबूङ्‍लाम्‍पे नीक नूवामी लागी माक प्रतीग्‍या ह। नकसावा आनानीलाई स्‍यामा ऊसाक येसू ख्रीस्‍टलामा माच्‍छे पीःनी। 22खकामा खो नीनाम्‍खम् खातामा नीनाबूङ्‍मी खारू हूलाम्‍पे तूवाक तूई। खोसावा मपी झारा स्‍वर्गादूतची, नीनाम्‍खम्‌पीक आधीकारीचीछोपी मका रचीछोपी सासाना मी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\