१ पत्‍रूस 4

1ख्रीस्‍टवा यँतामा रीराम्‌पी दूखा चोक तूई, मातामाङा आनानीवासँ दूखा चामाक सानूवा मानूम्। यँमाधँ आसावा रीराम्‌पी दूखा चीक छी, खोसावा खँ मूमा छीतक छी। 2खकामा खोसावा बाँकी तूईक ऊम्‍दँमा फेरी मीनामी खँसापी चालँवापी त्‍यन खतालोने खो नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका पीकीमा लीती। 3पाईला आर्क जाईचीवा यँता यँता पूमा नतूची आनानीसँ माताङा पूमा लामानूम्। खतालो आनानीवा कलवा मानूम्, कलवा मूमाक मारी सानूवा मानूम्, ऊम्‍माखानाम् दूङ्‍काबी तूवानी, मोज मस्‍ती मूकाबी तूवानी, मारी खमवावा सेकाबी खकामा चीमालीक ततूम्‍बामी पूजा मूतो तूवानीक तूवा। 4खतालोने आनानी खोचीलो मक खँसापी चालँवापी लाम्‍दूमानीनक तचीलो अतलल छीमी। मकामा खोचीवा आम्‍नू दोधूम् पची। 5खन्‍धँस लीतामीकचीलो स्‍यामीकचीमी न्‍याया मूमालाई चँरीचूबामा तूवाक नीनाबूङ्‍लाई खोचीवा ऊम्‍चू चालँवामी हीसापा पीमाछी। 6आतामा स्‍यामीकचीलाईसँ खान्‍नीक खा हालाबामी। यँमाधँ खोचीवा मीनाचीतीकाङा रीराम्‌पी दान्‍डा तूचीक तूईधँसँ, आत्‍मापी खोची नीनाबूङ्‍तीकाङा छूमी खाईमीनेहँ लेमीने। 7झारा थोका लूकीक ले नाजीकापीङा ताक तूई। आतामा नीनाबूङ् दब्‍मालाई नीक नूवालो चूङ्‍चूङ्‍धक छानीमा तूवानी। 8झारापीका मारी आनानी लालूखा मूमोयोनी। यँमाधँ लालूखावाङा साफी खँचीलाई द्‍याब। 9आनानी गानगाना छूमाम्‍पा ईत्‍तावा आर्कमी खीम्‌पी लाम्‌‌तूपा मूमोनीहँ स्‍यावा मानूम्। 10मीनाचीवा नीनाबूङ्‍पीका यँतीकाक ममासूङ् तूचीक तूई, नीनाबूङ्‍मी मारी ममारूङ्‍मी ममासूङ् तूक मीनातीकाङा खोसावा मक ममासूङ् आरूमी स्‍यावा मूमालाई गाङूने। 11खकामा कोई कसाई नीनीधँ, खोसावा नीनाबूङ्‍मी खाची नीनीहँतीकाङा नेने। मकामा आसावा कोई कसाईमी स्‍यावा मूमा लामधँ खोसावा नीनाबूङ्‍वा पीऊक रलामा स्‍यावा मूने। आतामा झारा खाचीपी ख्रीस्‍ट येसूलामा नीनाबूङ्‍मी साया पोने। नीनाबूङ्‍लाईङा माहीमालो र हाल्‍लोसँ छूनेयाने। आमेन। 12लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, आनानी मारी चाईसीक कास्‍टामी जँचापी पराछीनीलो अतललक चालँवा छीहँतीका अतलल छूननी। 13खतालोने ख्रीस्‍टवा चोक कास्‍टाचीपी दोसीनीलो दीम्‍दीम्‍ध छानी। आतामा ख्रीस्‍टमी माहीमा आनानीपी दातीलो मारी हँसहँलँ छानीमा दीम्‍दीम्‍ध छानी। 14ख्रीस्‍टमी नूङ्‍मी गार्नावा मीनाचीवा आम्‍नू बीरोधा मीचीधँ आनानी मारी अलने तोमा खात्‍तीनी। यँमाधँ माहीमालोक नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा आनानीपी तूईक छी। 15खतालोने आनानीहँपीक आसावासँ सेमाखँ मानूम्‌क, खूसानीक, खँसापी चालँवा मानूम्‌क, मकामा आरूमी चालँवापी हू तीऊनूम्‌कसावा दूखा चाकाबी छूननी। 16खतालोने कोई कसाईवा ख्रीस्‍टीयान छीकसावा दूखा चामा छीधँने ङईमालीक छूनने, बर्जू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पीङा खोसावा नीनाबूङ्‍लाई माहीमा पीऊने। 17यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी मीनाचीलामा न्‍याया सूरू छूमाक दँमा ताताक तूई। नीनाबूङ्‍वा काएहँपीका न्‍याया मूमा थालामीधँने, खान्‍नीक खाछोपी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीमी दसा यँतीकाक छीलँ? 18खकामा धार्मसास्‍तारावा गी, “धार्माती मीनामी माच्‍छे मारी गार गरी छीधँने अधार्मी खकामा खँ मूकाबी मीनामी ऊम्‍गाती यँतीकाक छी लँ?” 19आतामा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका दूखा भगामूकाबीचीवा, खान्‍नीक चालँवाङा मूयोचीने। खकामा खोचीवा ऊम्‍चू आत्‍मा झारा थोका लीस्‍काबी हँरेपालोक नीनाबूङ्‍मी हूपी पीऊचीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\