१ थेसलोनीकी 1

1पावल सीलास खकामा तीमोथीलामा नीनाबूङ् एपालो प्रभू येसू ख्रीस्‍टपी छूकाबी थेसलोनीकीपीक मन्‍डालीलाई ममारूङ्‍लो साङ छूने। 2काएकावा नीनाबूङ् दबाम्‌कालो आनानीलाई मीनीनीमा साधाई आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍याम्‌का। 3एनीनाबूङ् खकामा एपामी लाम्‍लो, आम्‍नू बीस्‍वसामी चालँवालो लालूखालामा खूपानीहँ मानूम्‌क चालँवा खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍ट तीःक लेपीक आम्‍नू बाल्‍यो आःसा साधाई काएका मीनाम्‌का। 4रूमीपामीचेऊ, काएकावा खान्‍नीतो ङीसाम्‌का, नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई लालूखा म्‍यानीहँ छ्‌यातानीक ह। 5यँमाधँ काएका पूम्‌काक बचनावा मात्‍ताई खान्‍नीक खा ताक मन, रलो पबीत्‍रा आत्‍मा खकामा पूर छूछम्‌लो आनानीपी ताक ह। काएका आनानीलो तूयेकालो आम्‍नूमी लागी यँतीकाक मीनाची तूयेका मकने आनानीवा खान्‍नीतो ङीसानूम्‌कङा तूई। 6आनानी आम्‍कामीलो प्रभूमी लाम् तीङ्‍काबी छानीक तूवा, यँमाधँ पबीत्‍रा आत्‍मालामा ताक खान्‍नीक खा आनानीवा साफी कास्‍टाचीहँपीसँ दीम्‍दीम्‍ध छानीहँ ग्राहाना मानूम्। 7आतामा आनानी माकेडोनीयालो आखाईयापीक झारा बीस्‍वसीचीमी लागी यादे छानीक तूई। 8यँमाधँ आनानीलामा प्रभूमी खा माकेडोनीयालो आखाईयापी मात्‍ताई हालाबाक मान्‍तू नीनाबूङ्‍छोपीक आम्‍नू बीस्‍वसामी खा झारा थाम्‍पूङ्‍पी तालाक तूई। मातामा काएकालो आम्‍नू बारेपी गूँमाक खा यँसँ मान्‍तू। 9काएका आम्‍नू थाम्‍पूङ्‍पी बानेकालो आनानीवा धाई खान्‍नीतो आम्‍का लाम्‌तूपा मेकानूम्, खकामा आनानी जीऊँद, ऊम्‍छूङ् नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूसी ततूम्‍बाचीलाई छीङानूम्‌हँ नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासानीक खाने मीनाचीवाङा गीमी। 10खोचीवा आतासँ गीमी, नीनाम्‍खम्‌पीका ताकाबी नीनाबूङ्‍मी छामी लाम् आनानीवा खाङूहँनूम्‌क तूईनीनी, खोलाई नीनाबूङ्‍वा स्‍याकपीका ऊसूक तूई, आनानीवा हूङूहँनूम्‌क येसू खो ह खकामा खोसावा काएलाई तीहँक क्रोधापीका माच्‍छे पे।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\