१ थेसलोनीकी 2

1रूमीपामीचेऊ, काएका आनानीपी तेकाक माताङा छान गूँमाक खा आम्‍नूहँपाङा ङीसानूम्‌क तूई। 2काएकावा पाईलाङा फीलीप्‍पीपी मारी कास्‍टा तूम्‌का खकामा आम्‍का नूलाससाहँ काएका ङईमालोक छेकाकने आनानीवा ङीसूनूम्। खन्‍धँसँ आम्‍का बीरोधा छाहँलोसँ काएकावा आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक सूलँवा हालाब्‍मालाई नीनाबूङ्‍पी अँटा मूम्‌का। 3यँमाधँ आम्‍का सीक्‍छे वालँपीका लताक मन ना आम्‍का खाईसीक बीचारापीका आनानीलाई वालँ मूमालाईङा ह। 4नीनाबूङ्‍वा खान्‍नीक खा आम्‍का जीम्‍मापी पीमालाई काएकालाई हँरेप्‍पा ठरामेका, मातामा मीनालाई मन आम्‍का सागूँवा जँचामूकाबी नीनाबूङ्‍लाई हँसहँल मूमालाई काएका नीनेका। 5आनानी खान्‍नीतो ङीसूनूम् काएकावा हाल्‍लोसँ आनानीलाई लीम्‍माक खा पूम्‌कान, नीनाबूङ् आम्‍का साँछी तूई काएकावा नक चालँवा मूम्‌कालो लोभासँ मूम्‌कान। 6ख्रीस्‍टमी प्रेरीत छेकाकसावा आनानीछोपी काएकावा आधीकारा तेमा दूरूम्‌काक थीय, माताधँसँ काएकावा आनानी खकामा आरू मीनाचीपीका सायासम्‍दूङ् लामूम्‌कान। 7मातालोने छाछाचीलाई खान्‍नीतो चापँवा दीपँवा मूकाबी छाःमातीकाङा काएका आनानीलो तूयेकालो सनूवापा छेका, 8मातामाङा आनानीलाई साफी लालूखा म्‍यानीकसावा नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खा मात्‍ताई मन, आम्‍का हँपालाईङा आनानीलाई पीमालाई काएका चँरीचूबेकाक तूवा, यँमाधँ आनानी काएकालो मारी लालूखालोक छानीक तूवा। 9रूमीपामीचेऊ, काएका आनानीलो तूयेकालो धाई खूपेकाक तूवा मोने आनानीवा मीनूहँनूम्‌ङालँ, आनानी आसालोसँ काएका भारा छेकानने गेकामा, लेपा सेपा चालँवा मूम्‌कामा आनानीलाई नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खा हालाबानी। 10आनानी खकामा नीनाबूङ् साँछी तूई, आनानी बीस्‍वसीचीहँपी आम्‍का बानी बेहराची पबीत्‍रा, धार्मी खकामा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क तूवा। 11आनानी खान्‍नीतो ङीसूनूम् पापावा ऊम्‍छाचीलाई मीचीतीकाङा काएका आनानी झारालाई नूवाताया पीतो खकामा आम्‍नू कँदीम्‍मेतो आराम्‍यानीक तूवा, 12आतामा आम्‍नू चालँवा ऊम्‍हालाखम्‌पीलो महीमापी काछोकाबी नीनाबूङ्‍वा नततीकाक छूने। 13काएकावा आनानीलाई च्‍यातानीक खा मीनाचीमी खातीका मन, नीनाबूङ्‍मी खातीका ग्राहाना मानूम्। ऊम्‍छूङ्‍ङा मक नीनाबूङ्‍मी खाङा ह खकामा नक नीनाबूङ्‍मी खावा आनानी बीस्‍वसीचीहँपी चालँवा मीहँक तूई। नकमी लागीसँ काएकावा नीनाबूङ्‍लाई साधाई अलने प्‍याम्‌का। 14अँ रूमीपामीचेऊ, ख्रीस्‍ट येसूपीक यहूदीयाक नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीचीतीकाङा पूकाबी आनानी छानीक तूई, यँमाधँ आनानी यँतामा आम्‍नू नाम्‍दपीक मीनाचीपीका दूखा तनूम् खकामा ङईमालीक छानीक तूई, मातामाङा खोचीवासँ यहूदीचीपीका दूखा तूचीक तूई। 15नक यहूदीचीवाङा प्रभू येसूलो अगम्‍बक्‍ताचीलाई सीतूची, मातामाङा खोचीवा काएकालाईसँ मपीका कलेकामूङ्‍क तूई, आतामा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी कँचाईम्‍यचीहँ झारा मीनाचीमी बीरोधा मीची, 16आर्क जाईचीमी माच्‍छे छी ग्‍यामीमा काएकालाई नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍मा यहूदीचीवा चीबेका। आतामा खोचीवा साधाई ऊम्चू खँ पोर्मीऊचीक तूई, मातामा झारापीका पाछारी नीनाबूङ्‍मी दन्‍डा खोचीछोपी ताक तूई। 17रूमीपामीचेऊ, सागूँवापी मन रीराम्‌पी ऊच्‍छीनाक लागी आनानीपीका काएका हासेकालो साफी चाईसाक दाबूम्‌काक तूई, आतामा आनानीलाई आम्‍का लाम्‍लोपीङा मारी तूप्‍मालोक तूई। 18काएका आनानीपी बाईमा लामूम्‌का। ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ पावल आनानीपी साफी खेपा भाईमालामूङ्, मातालोने साईतानावा काएकालाई चीबेका। 19एप्रभू येसू तीलोक आम्‍का आःसा, दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खा खकामा गर्बमी सील्‍तँखप् यँ गेधँसँ, आनानीङा ह। 20ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीङा आम्‍का माहीमालो दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खा ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\