१ थेसलोनीकी 3

1मातामा हने काएका साफी अमा दूरूम्‌कान खकामा काएका हँपाङा एथेन्‍सपी तूमा मीनूम्‌का, 2खकामा आनानीलाई बीस्‍वसापी बाल्‍यो मूमा खकामा नूवाताया पीमालाई, काएकालो नीनाबूङ्‍पी ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा हालाब्‍काबी आम्‍का नूछ तीमोथीलाईबो आनानीपी पसूम्‌का, 3आतामा नक कास्‍टाचीमी गार्नावा आनानी आसासँ आम्‍नू बीस्‍वसापी हाल्‍लाछूननी। यँमाधँ आनानीवाङा ङीसूनूम् नक कास्‍टाची तामालाईङा नीनाबू‍ङ्‍वा काएलाई छूटामेक ह। 4काएका आनानीलो तूएकालो, काएवा कास्‍टा तोमाङाछी गेकामा आनानीलाई पाईलाङा लानीक तूवा। नक ऊम्‍छूङ्‍ङा छासँ। खकामा आनानीवा मक तूम्‍तनूम्‌कङा तूई। 5आतामा कँ आझाई अँमा दूरूङ्‍नमा आनानीलाई जँचा मोकाबीवा बा आनानीलाई जँचापी त्‍यानीले, खकामा काएकावा मूम्‌काकचालँवा यँनायँक छाले ग्‍यँमा कँ आम्‍नू बीस्‍वसा तूम्‍तोमालाई तीमोथीलाई आनानीपी पसूङ्‍क ह। 6होतो तीमोथी आनानीपीका लासामा नापी ताभानाहँ आम्‍नू बीस्‍वसालो लालूखामी खान्‍नीक खा खोसा काएकालाई ईन्‍मेका। काएकालाई साफी आम्‍नू तूप्‍मालोहँ लालूखापी काएकालाई मीनेकानूङ्‍क खा खोसा काएकालाई लेका। मातामाङा आम्‍कामीसँ आनानीलो मारी आम्‍का तूप्‍मालोक तूई। 7आतामा अँ रूमीपामीचेऊ, दूखालो कास्‍टाचीहँपी आम्‍नू बीस्‍वसामी खा ईनूम्‌कामा काएकावा सन्‍तोका मूम्‌काक तूई। 8यँमाधँ आनानी प्रभूपी बाल्‍यो छीयीनीक खा ईनूम्‌कालो काएकावा नयाँ पोसूङ्‍वा तूम्‌कातीका दाबूम्‌का। 9आम्‍नू गार्नावा तूम्‌काक नीनाबूङ्‍मी दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खामी थूम्‍सूङ्‍पी काएका नीनाबूङ्‍लाई यँतामा मारी अलने पीमा? 10आनानीलाई आम्‍का लाम्‍लोपी तूप्‍माहँ, आम्‍नू बीस्‍वसापीक घटीकामी यँ तूई मक लाईमेमालाई काएका लेपा सेपा नीनाबूङ् दबाम्‌याम्‌काक तूई। 11हने एपा नीनाबूङ् खकामा एप्रभू येसूवाङा आनानीपी भाईमाक लाम् खँमेकाने। 12यँतामा काएका आनानीलाई लालूखा मीःनी मातामाङा आनानीलाई आम्‍नूहँपा हँपाहँपी खकामा झारा मीनाचीलो लालूखापी पोर्माहँ मारी लालूखा मूकाबीची प्रभूवा म्‍यानीने। 13आतामा नीनाबूङ्‍वा छ्‌यातूचीक पबीत्‍रा मीनाचीलो एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट फेरी तीलो खोसावा एपा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी आम्‍नू सागूँवा पबीत्‍रा खकामा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍कलो बाल्‍यो म्‍यानीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\