१ थेसलोनीकी 4

1रूमीपामीचेऊ, नक खाची भ्‍याताम्‌हँकालो, काएकावा प्रभू येसूपी आनानीलाई नक खा गेकामा बीन्‍ती मीनी खकामा नूवाताया पीःनी, नीनाबूङ्‍लाई हँसहँलँ मूमालाई यँतीकाक एपोसूङ्‍वा छूमाछी मकने आनानीवा काएकापीका चेनाचीनीहँ माताङा मीहँनूम्‌सँ। आनानी नक खाची झान साफी मूतो खातानी। 2प्रभू येसूलामा काएकावा आनानीलाई प्‍यानीक आग्‍याची आनानीवा खान्‍नीतो ङीसानूम्‌कङा तूई। 3यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी सानूवा आनानी पबीत्‍रा छूमाहँ तूमा ह, मातामा आनानीवा कलवा मानूम्‌न। 4आनानी झारावा यँतामा पबीत्‍रातापीलो सायासम्‍दूङ्‍पी आम्‍नू तँमा ताईमाछी गूँमाक खा खान्‍नीतो ङीसानूम्। 5नीनाबूङ्‍लाई मन्‍छेमाकी आरू मीनाचीतीका कलवा मूमाक खा मीन्‍तो तूननी। 6नक खापी आसासँ काचूवाकोई मूनेमा ऊम्‍नूछलाई खाईसीक मीऊनने, यँमाधँ आतीकाक झारा चलँवामी बद्‍ला पीकाबी प्रभूङा तूई। नक खाची काएकावा आनानीलाई पाईलाङा लानीमा चेताऊनी प्‍यादूरानीक तूई। 7यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा काएलाई ईसीक छूमालाई काछेक मन, पबीत्‍रा छूमालाईबो काछेक ह। 8मातामा आसावा नक सीक्‍‌छे छीङ खोसा मीनालाई मन नीनाबूङ्‍लाईङा छीङ, नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई ऊम्‍पबीत्‍रा आत्‍मा प्‍यानीक तूई। 9रूमीपामीचेऊ, लालूखा मूमोनी गूँमाहँ काएका आनानीलाई छाब्‍माचामा छीन, यँमाधँ आनानीहँपी लालूखा मूमोमा नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई च्‍यातानीक तूई। 10माकेडोनीयाभोरीक झारा नूछचीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीवा लालूखा मीनूम्, मातामाङा आझाईसँ रूमीपामीचेऊ साफी लालूखा माचानूम् गेकामा काएकावा आनानीलाई आझाई मारी कँदीमीनी। 11काएकावा आनानीलाई आग्‍या प्‍यानीतीकाङा, आनानी साङपी तूवानीमा आम्‍नू आम्‍नू चालँवा मानूम् खकामा आम्‍नूहूवाङा खूपानीहँ चालँवा मानूम्। 12मातामा आनानी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीलामा सायासम्‍दूङ् तोमाकी छानी खकामा आसामीसँ भरापी तूकाबी छूननी। 13रूमीपामीचेऊ, स्‍यामीकचीमी बारेपी यँसँ तूम्‍तोमाम्‍पा तूवानी गूँमाक आम्‍का सानूवा मान्‍तू। खकामा आनानी आःसाङा मान्‍तूक मीनाचीतीका सोगा मूकाबी छूननी। 14यँमाधँ काएवा बीस्‍वसा म्‍याम् येसू स्‍या खकामा फेरी ऊसामा पोकाक तूई। मातामा बीस्‍वसा मूचीमा सीकाबीचीलाई नीनाबूङ्‍वा येसूलोङा फेरी तातची। 15प्रभूमी बचनालामा काएकावा आनानीलाई नक खा लीनी, प्रभू तीलोसाम्‍म काए जीऊँद तूकाबीची यँतामासँ स्‍यामीकचीपीका पाईला छेन। 16यँमाधँ ढ्‍याप्‍पा आग्‍यामी सँलँवा खकामा प्रधाना स्‍वार्गादूतमी सँलँवा मकामा नीनाबूङ्‍मी धूधूमामी सँलँवालो प्रभू नीनाम्‍खम्‌पीका धाती। मातालो ख्रीस्‍टपी बीस्‍वसा मीचीहँ सीकाबीचीबो झारापीका पाईला ऊसीमीमा पोकीमी। 17काए लीतेमा बाँकी तूयेकचीवाबो, प्रभूलाई नाम्‌छूरीपी तूप्‍मालाई खोचीलोङा साङ्‍साङ्‍गाई ममूलापी पोके खायेमी, आतामा काए साधाई प्रभूलोङा छे। 18आतामा नक खापीका आनानी कँदीम्‍मोनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\