१ थेसलोनीकी 5

1रूमीपामीचेऊ, होतोलोङा नक खाची हाल्‍लो छी खकामा यँतामा छी गूँमामा छाब्‍मापीमा खँच मान्‍तू। 2यँमाधँ आम्‍नूहँपावाङा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, प्रभूमी लेने सेपा खूचीपा खूसी तीतीका ती। 3मीनाचीवा गीमी, “झारालाम्‍पे साङलो सूराक्‍छे तूई” मातालोने बखँदीमा मीमाछालाई छा छूमाक ब्‍याथावा लापतीकाङा आचानाकापी खोचीछोपी बीनासा ती, खकामा खोची आसासँ फूमा तचीन। 4मातालोने रूमीपामीचेऊ, आनानी माकाचूचूपी मान्‍तूनी, मातामा मक लेवा आनानीलाई खूचीपावातीका अतलल म्‍यानीनने। 5यँमाधँ आनानी झारा छमी छाछाची खकामा लेमी छाछाची ह। काए सेपालो माकाचूचूमी चाचायोछाने मन। 6मातामा काए आरूचीतीका ईम्‍सेन, जागा तूये, खकामा चूङ्‍चूङ्‍ध छेये। 7यँमाधँ ईम्‍काबी मीनाची सेपाङा ईम्‍सीमी खकामा दूङ्‍काबीचीवा सेपाङा दूङचीमा सीतची। 8मातामा काएबो लेपाक छेकसावा काए चूङ्‍चूङ्‍ध तूये खकामा बीस्‍वसालो लालूखामी पम्‌पाता, खकामा माच्‍छे तोमाक आःसामी खप्‍तँ हूप्‍साम्। 9यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा काएलाई ऊम्‍क्रोधापी दान्‍डा पीमालाई मन, एप्रभू येसू ख्रीस्‍टपीका माच्‍छे तोमालाई काएलाई छ्‌यातेक ह। 10खो एमी लागी स्‍याक ह, मातामा काए जागा तूयेधँसँ ईम्‍सेधँसँ साधाई काए खोमीङा छेयेने। 11आतामा ईत्‍तावा आर्कलाई कँदीम्‍मेतो बाल्‍यो मूमाक चालँवा मानूम् ऊम्‍छूङ्‍ङा होबेमा आनानीवा माताङा मीहँनूम्‌कसँ तूई। 12हने रूमीपामीचेऊ, काएका आनानीलाई बीन्‍ती मीःनी, प्रभूमी चालँवा मूकाबी आम्‍नू अगूवाचीलाई सायासम्‍दूङ् म्‍यानूम्। खोची आनानीहँपी खूपीमी खकामा आनानीवा मीनूम्‌क आम्‍नू गाल्‍तीमी चेताऊनी पीःनी। 13खकामा ऊम्‍चू चालँवामी खातीरा आनानीवा लालूखालो साफी ऊम्‍चूमी सायासम्‍दूङ् मानूम्, खकामा आनानी साङपी तूवानी। 14रूमीपामीचेऊ, आनानीलाई नक आर्थी पीःनी, आईमालोमाकीचीलाई चेताऊनी प्‍यानूम्। रादाम भेकाबीचीलाई कँदीमानूम्। काम्‍जोरीचीलाई भकाबीची छानी। खकामा झारालो अकाबीची छानी। 15आनानी नक मीनानूम्, आसासँ खाईसीतो मूकाबीमी बाद्‍ला खाईसीकङा मानूम्‌न, साधाई ईत्‍ता आर्कलो खकामा झारालो आनानीवा खान्‍नीक चालँवा मूमा बाल्‍ला मानूम्। 16हाल्‍लोसँ दीम्‍दीम्‍ध छूतो तूवानी। 17हाल्‍लोसँ नीनाबूङ् दबायानूम्। 18झारा परीस्‍थीतीपी अलने पीतो तूवानी। यँमाधँ ख्रीस्‍ट येसूपी आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ्‍मी सानूवा नकङा ह। 19पबीत्‍रा आत्‍मालाई छीङानूम्‌न। 20अगम्‍बक्‍ताचीलाई खाईसीतो खाङानूम्‌न। 21झारा थोकामी जँचा मानूम्, हाक्‍क खान्‍नीक तूई मपीङा साधाई छाचानी। 22झारा खाईसीक थोकापीका मेथाम् तूवानी। 23साङमी नीनाबूङ् ऊम्‍हँपाङा आनानीलाई पूराई नीक म्‍यानीने, मातामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट तीतो आम्‍नू झारा आत्‍मा, प्राना खकामा रीराम् फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूने। 24आनानीलाई काछोकाबी बीस्‍वसयोग्‍या तूई, खोसावाङा नक चालँवा मी। 25रूमीपामीचेऊ, काएकालाई नीनाबूङ् दब्‍पेकानूम्। 26झारा रूमीपामीचीलाई पबीत्‍रा चूप्‍पावा सेवा म्‍यानूम्। 27कँ आनानीलाई प्रभूलामा नक बीन्‍ती मोनीनी, आनानीवा नक रू झारा रूमीपामीचीलाई न्‍यानूम्‌हँ ईन्‍म्‍यानूम्। 28एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आनानीलो छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\