१ तीमोथी 1

1एखँपीका लेमेकाबी नीनाबूङ् खकामा एसानूवा धूसाक ख्रीस्‍ट येसूमी आग्‍यातीका ख्रीस्‍ट येसूमी प्रेरीत पावलपीका, 2बीस्‍वसापी ऊम्‍छूङ्‍ङा अँ यायाछा तीमोथीलाई पापा नीनाबूङ् खकामा एप्रभू ख्रीस्‍ट येसूलामा ममारूङ्‍लो सम् खकामा साङ छूने। 3कँ माकेडोनीया खातँलो आनालाई बीन्‍ती मोनातीकाङा आना एफीससपीङा तूवा, खकामा वालँ खा चेकाबीचीलाई मक वालँ खा चेमा छीतानूम् लूचीमा आरामीऊची। 4आनावा नक मीनाचीलाई खीसा पोमा छीमाछी लोमाहँ आरामूमाङाछी, खकामा ऊम्‍चू फूपापाचीमी नक लूकीनक नूङ्‍मी सूची जूमामूमासँ छीमाछी, नकचीवा मीनाचीहँपी पूर्पाछे मात्‍ताई तात। खकामा नकचीवा बीस्‍वसापी छीक नीनाबूङ्‍मी चलँवापी बाधा मात्‍ताई तातची। 5आम्‍का सीक्‍छेमी लाक्‍छे लालूखा ह, मक नीक सागूँवापीका, खान्‍नीक नूवापीका ईमान्‍दारी बीस्‍वसापीका ती। 6आतामा कोई कोई मीनाची नक झारापीका बारालाछामीमा खातामीहँ यँनायँक खाचीपी आल्‍मालाछीयीमीक तूई। 7खोची नीनाबूङ्‍मी ब्‍यबस्‍थापी तकी छूमा लामची, खतालोने खोचीवाङा गीमीक ऊम्‍चू खा खकामा खोचीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा ह गीमीक खा ऊम्‍चूहँपाङा ङीमा दूरचीन। 8काएकावा ङीसाम्‌का नक ब्‍यबस्‍था खान्‍नीतो गाङाम्‌धँ खान्‍नीक तूई। 9खकामा काएकावा नक खासँ ङीसाम्‌का ब्‍यबस्‍था धार्मी मीनाचीमी लागी मन, खतालोने ब्‍यबस्‍था मन्‍र्‌याब्‍काबीची, आग्‍या मन्‍र्‌याब्‍काबीची, नीनाबूङ्‍लो हँरेप्‍पालोक मन्‍छूकाबीची खकामा खँवालाचीमी लागी, अपबीत्‍रा, नीनाबूङ्‍लाई सायासम्‍दूङ् मन्‍मूकाबीचीलाई, मामा पापालाई सेकाबी खकामा मीना सेकाबीचीमी लागी, 10कलवा मूकाबीचीमी लागी, पूरूसगामीचीमी लागी, चापँवाछाची ईन्‍काबीचीमी लागी, वालँ खा पोकाबीचीमी लागी, वालँ गाभाई पोकाबीचीमी लागी, खकामा ऊम्‍छूङ् सीदान्‍तामी बीरोधापी छीक झारामी लागी ह। 11नक सीक्‍छेबो कँलाई प्‍यँमूङ्‍क परमधन्‍ने नीनाबूङ्‍मी माहीमीत खकामा खान्‍नीक खालो तोङाक तूई। 12कँलाई र पीकाबी एप्रभू ख्रीस्‍ट येसूलाई कँ अलने प्‍यँ, यँमाधँ कँलाई खोसावा हँरेप्‍पा मीनूमा ऊम्‍स्‍यावा मूमालाई छ्‌यातँ। 13पाईला कँङा ऊम्‍दोधूम् पूङ्, ऊम्‍खेद मूङ् खकामा ऊम्‍सायासम्‍दूङ् मूङ्‍न, खताधँसँ कँङा नक ङीमाम्‍पालो अबीस्‍वसापी मूङ्‍कसावा खोसावा कँलाई सम् तूयँ। 14ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक बीस्‍वसालो लालूखावा कँलाई एप्रभूमी ममारूङ् साफी छाक तूई। 15नक खा ग्राहाना मूमा नीक तूई, खँवालाचीलाई लेमेमालाई येसू ख्रीस्‍ट नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी ता, खकामा खँवालाचीहँपी कँ झारापीका मूख्‍या खँवाला ह। 16खँवालाचीहँपी कँ झारापीका मूख्‍या खँवाला छँधँसँ येसू ख्रीस्‍टवा ऊम्‍साफी धाईरे प्रकट मूमादूर्मालाई कँङावा ऊम्‍सम् तूङ्। आतामा खोछोपी बीस्‍वसा मूमामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोकाबीचीमी लागी कँ ईत्‍ता यादे छूमा दूरूङ्‍ने। 17सूनाम् सूनाम्‌क हँ, अबीनासीलो तोमा दूरीनक ईत्‍ता मात्‍ताई नीनाबूङ्‍लाई सायासम्‍दूङ्‍लो माहीमा हाल्‍लोसँ छूनेयाने। आमेन। 18अँ छा तीमोथी, कँ आनालाई आरामोनीहँनीक, नक आम्‍बारेपी तेतँनीङा छाक अगम्‍बानीचीतीकाङा ह। खकामा आनावा खान्‍नीतो लडाई म़ोमालाई मक अगम्‍बानीमी खाची आम्‍बछूची मीऊ। 19आम्‍बीस्‍वसालो खान्‍नीक नूवालाई थामामोयो। कोई कोई मीनाचीवा ऊम्‍चू नूवालाई छीङूचीमा, ऊम्‍चू बीस्‍वसा खाईसीतो मासूतीङूचीक तूई। 20मकचीहँपीक हूमानीयसलो अलेक्‍जेन्‍डर ह, खोचीलाई नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पोमा छीताचूने ग्‍यँमा कँङा साईतानामी हूपी पीङ्‍चूङ्‍क तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\