१ तीमोथी 2

1झारापीका पाईला कँ आनालाई लोनी, आरू झारा मीनाचीमी लागी नीनाबूङ्‍लो बीन्‍ती मू, नीनाबूङ् दबूयो, खकामा खोचीलाई सम् तूयूचीने ग्‍यामा नीनाबूङ् दब्‍पीऊची मकामा नीनाबूङ्‍लाई अलँने पीऊयो। 2हँचीलो झारा आधीकारीचीमी लागीसँ नीनाबूङ् दबू। आतामा ईत्‍तासँ कीमाम्‍पालो साङपी छेमा काए झारालामा सायासम्‍दूङ्‍लोक धार्मीक पोसूङ्‍वा लेमा दूरूम्‌ने। 3नक काएलाई एखँपीका लेमेकाबी नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खान्‍नीकलो ग्राहाना मूमा खात्‍तक तूई। 4खकामा झारा मीनाची ऊम्‍चू खँपीका लेमीने खकामा ऊम्‍छूङ्‍लाई खान्‍नीतो ङीसूचीने गूँमाक नीनाबूङ्‍मी सानूवा तूई। 5यँमाधँ नीनाबूङ् ईत्‍ता मात्‍ताई, खकामा नीनाबूङ्‍लो मीनामी म़झाक मध्‍यस्‍थासँ ईत्‍ताङा तूई, मक मीना येसू ख्रीस्‍ट ह। 6खोसावा झारामी माच्‍छेमी मोलाक लागी ऊम्‍हँपालाईङा पेखाते। नक नीनाबूङ्‍वा मीनाचीलाई लेमेमाक लागी ठीक्‍का दँमापी पेक खान्‍नीक खा छा। 7आतामा कँ बीस्‍वसालो ऊम्‍छूङ् खामी खान्‍नीक खा हालाब्‍सी आरू जाईपी खाईमा प्रेरीत खकामा तकी म्‍यँहँ छ्‌यातँ। कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍यँ वालँ खा पँन। 8आतामा झारा खम्‌चीपी आनानी दोसीनीलो वाच्‍छाचीवा पबीत्‍रा हू थेतूचीनेमा छूल्‍म मूमाम्‍पा खकामा पूर्पाछे मूमाम्‍पा नीनाबूङ् दबूचीने गूँमाक अँ सानूवा तूई। 9आतामा कँ मीमाछाचीलाई लँचूङ् खोची सरल भद्रतालो खात्‍तचीक ते हूप्‍सूचीने, तँमी सीङ्‍गारपटारा साफी मूचीनने, खकामा रीमा, मोती खकामा साफी म़ङ्‍ग तेची हूप्‍सूचीनने, 10खताधँसँ खोचीवा खान्‍नीक चालँवा मूचीने, माता मूमाबो नीनाबूङ्‍पी ऊम्‍चू सानूवा तेकाबी मीमाछाचीलाई खात्‍तची। 11मीमाछाची सानूवामा छूमीनेहँ मानेपा तूमीनेमा चेमोमीने। 12मीमाछाचीवा वाच्‍छाचीलाई चेकाबी खकामा वाच्‍छाचीछोपी आधीकारा मूमाक खापी कँ खोचीलाई आनूमती प्‍यँचूङ्‍न, खोची मानेपाङा तूमीने। 13यँमाधँ आदामङा पाईला लीसाक खकामा मात्‍ताई हाब्‍बा लीसाक ह। 14आदाम वालँ छाक मन, खताधँसँ हाब्‍बाङा वालँ छा खकामा काचूवाकोईपी कीलाक ह। 15माताधँसँ, खो सानूवामा छीमा बीस्‍वसा, लालूखा, पबीत्‍रातापी छीयीधँ, खोसावा छा वातलो खो लीती।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\