१ तीमोथी 3

1नक खा ग्राहाना मूमा नीक तूई, यँमाधँ कोई कसाईवा मन्‍डालीक बीसपमी चालँवा मूमाक सानूवा मीधँ, खोसावा खान्‍नीक चालँवा मूमाकङा सानूवा मी। 2मन्‍डालीक बीसप फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क खकामा ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍तँमा तँपा छूमाछी, सानूवापा, संयमी, सायासम्‍दूङ् तोकाबी खकामा खोसा ऊम्‍खीम्‌पी दँनीचीमी स्‍यावा मूकाबी, खकामा खान्‍नीतो चेमा दूर्काबी छूमाछी, 3खमवावा मन्‍सेकाबीलो थानवा मन्‍बूस्‍काबी खकामा खो भालादीमी, मन्‍खीकाबी, बूलूमी झाली मन्‍मूकाबी, 4खकामा ऊम्‍झानीचीलाई खान्‍नीतो यूङ्‍मा दूर्काबी, खकामा ऊम्‍छाछाचीवा खोलाई ऊम्‍सायासम्‍दूङ् मूतो ऊम्‍खा र्‌याब्‍काबीची मूमा दूर्माछी। 5ईत्‍ता मीनावा ऊम्‍झानीचीलाई खान्‍नीतो यँतामा खँमाछी मक ङीसनधँ खोसावा नीनाबूङ्‍मी मन्‍डाली खान्‍नीतो खँमा दूरहँल्‍या? 6खो प्रभूपी नयाँ बीस्‍वसीतीकाक छूनने, खो प्रभूपी नयाँ बीस्‍वसा मूकाबी छीधँने याक्‍तँ खूरीहँ साईताना तक दान्‍डातीकाङा खोसावासँ दान्‍डा त। 7खो मन्‍डालीपीका बाईरक मीनाचीपीका सायासम्‍दूङ् तोकाबी छूमाछी, मनधँ आतामा खो मीनाचीलामा दोधूम् पोलीक छी, खकामा साईतानामी साल्‍पी सायी। 8मातामाङा मन्‍डालीक डीकनचीलाई भमाकीचीमीसँ खान्‍नीक ब्‍यभारा खकामा वालँ मन्‍नेकाबी छूमाछी, खोची साफी खमवा मन्‍दूङ्‍काबी खकामा बूलूमी झाली मन्‍मूकाबीची छूमाछी। 9खकामा खोची बीस्‍वसामी रहस्‍से नीक तकछीपी ख्‍याब्‍मायाकाबी छूमाछी। 10झारापीका पाईला खोची जँचाछूमाछी, खकामा खोची जँचापी फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छीमीमा पासा छीमीधँ, खोची मन्‍डालीक डीकनची छीमीहँ चालँवा मूमा दूरची। 11ऊम्‍चू तँमाचीमीसँ खान्‍नीक चालचालाना छूमाछी, खकामा आरूमी खा मन्‍कीब्‍काबी, खोची संयमी खकामा झारा थोकापी हँरेप्‍पालोक छूमाङाछी। 12मन्‍डालीपीक डीकानमी ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍तँमा छूमाछी खोसावा ऊम्‍खीम्‌कलो ऊम्‍छाछाचीमी झारा बान्‍दाबास्‍ता खान्‍नीतो मूमा दूर्काबी छूमाछी। 13यँमाधँ मन्‍डालीक डीकनचीवा खोचीवा मूमाक चालँवा खान्‍नीतो मीचीधँ खोचीवा ऊम्‍चूमी लागी ढ्‍याप्‍पा सायासम्‍दूङ् तची खकामा येसू ख्रीस्‍टपी तूईक ऊम्‍चू बीस्‍वसापीसँ खोची ऊम्‍चू रादाम् भेमाम्‍पा मारी पोरीमी। 14आनापी चँरङा तामाक सानूवा मूङ्‍क तूई, खाताधँसँ कँ आनालाई नक रू छाब्‍नीहँनी। 15ददवद कँ बाईमा छूसँधँसँ नक रूवाङा नीनाबूङ्‍मी झानीपी छूकाबीचीमी चालचालाना यँतीकाक छूमाछी मक खँमीनी। नक नीनाबूङ्‍मी झानीबो लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी मन्‍डाली ह नक ऊम्‍छूङ्‍मी तम्‍मासूङ्‍लो जागसँ ह। 16काएवा एबीस्‍वसामी रहस्‍से ढ्‍याप्‍पा तूई गेमा मानाम्‍याम्, खो ऊम्‍हँपाङा रीराम्‌पी दाता, खकामा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा आत्‍मालामा धार्मी ठराछा, स्‍वर्गादूतचीवा खोलाई तूची, आर्क जाईचीमी म़झापी हालाबा, खोलाई साप्‍तेमूलूङ्‍पी बीस्‍वसा मा, खकामा खोलाई माहीमापी नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ थेता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\