१ तीमोथी 4

1पबीत्‍रा आत्‍मावा खान्‍नीतोङा ग्‍याक तूई, लूकीक दँमाचीपी वालँ मूकाबी आत्‍मालो चाप्‌ममी नूवातायालाम्‍पे सानूवा त्‍यचीमा कोई कोई बीस्‍वसापीका लासीमी। 2वालँ नेकाबीचीमी वालँ खापीकाङा नक नूवाताया ती, आताकाकचीमी नूवा तात मीकावा क्‍याबूहँ स्‍याकतीकाक तूई। 3खकामा आतीकाक मीनाचीवा भ्‍या मन्‍मूमा खकामा कोई कोई खाले चामाक थोकाची चामा ईसी लचीमा च्‍यातची।खताधँसँ नक चामाक थोका ऊम्‍छूङ् ङीकाबीचीवा नीनाबूङ् दबचीमा अलने प्‍यचीहँ चामा दूरची ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा लीसूक ह। 4नीनाबूङ्‍वा लीसूक झारा थोकाङा नीक तूई, खकामा छीङ्‍माक थोका यँसँ मान्‍तू, मातामा झारा थोकाङा नीनाबूङ् दब्‍माहँ अलने पीमामा चामा दूरची, 5यँमाधँ नकची नीनाबूङ्‍मी बचनावा खकामा नीनाबूङ् दबाम्‌कसावा नीक छी। 6आनावा नक नूवातायाची बीस्‍वसीचीलाई प्‍यचीनाधँ आना येसू ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक सेवाका छीना, खकामा आनावा आम्‍हँपालाईङा बीस्‍वसामी खापी खकामा ऊम्‍छूङ् नूवातायापी आत्‍मीकी मूनीचीना मक आनावा पाईलापीका तीङहँनाकङा तूई। 7भक्‍ती मान्‍दूङ्‍कलो ऊम्‍आर्था मान्‍दूङ्‍क खीसाचीपीका मेथाम् तूवा। मन्‍धँसँ आम्‍हँपालाई नीनाबूङ्‍वा नततीकाक पोसूङ्‍वा लेमालाई तालीम पीनाची। 8यँमाधँ रीराम्‌मी तालीम ल़ाम दँमातो कामा लागाछीन, माताधँसँ नीनाबूङ्‍मी भक्‍तीमी तालीमबो झारा लाम्‍पे कामा लागाछी। यँमाधँ नकपी होबेमाकलो स्‍यालानीक पोसूङ्‍वा हीसामीङा प्रतीग्‍या छीक छी। 9नक खा ग्राहाना मूमालो ऊम्‍छूङ्‍ङा बीस्‍वसा मूमा नीक तूई। 10आतामा काएकावा साफी दूखा मूतो खूपेकामा चालँवा म्‍याम्‌का, यँमाधँ काएकावा जीऊँद नीनाबूङ्‍पी आम्‍का सानूवा धूसूम्‌काक तूई, खोबो झारा मीनाचीमी खास गेङाधँ बीस्‍वसा मूकाबीचीमी खँपीका माच्‍छे पीकाबी ह। 11नक झारा खाचीङा खोचीलाई मोमीऊची खकामा च्‍यातूची। 12आना सँलँ तूईनाकसावा आरू आसावासँ आनालाई खाईसीक सानूवावा खाङूचीनेन। खताधँसँ आना आरू बीस्‍वसीचीमी लाम्‍लोपी आना नीनीनाक खाचीपी, आम्‍ब्‍यभारालो लालूखापी, खकामा बीस्‍वसालो नीकपी ईत्‍ता यादे छा। 13कँ तँनतो धार्मसास्‍तारा नेमामा ईन्‍मेहँ हालाब्‍मालो नूवाताया पीमाक चालँवापी आम्‍सानूवा तीऊ। 14आनालो तूईक आम्‍आत्‍मीकी ममासूङ्‍लाई छीङून, मक मन्‍डालीक तूम्‍साबूचीवा ऊम्‍चू हू आनाछोपी यूसूचीलो अगम्‍बानीलामा आनावा तूनाक ह। 15नक आनावा मूमाछीक चालँवा मूचोङा। आनावा हाल्‍लोसँ नकची मूचो, मातामा आना लँलीसीनाक झारावा तूःचीने। 16आना आम्‍बारेपीलो आम्‍नूवातायामी खापी नूवा याका। नक खाची मूचो। आतामा आनावा आता मी:नालो आम्‍हँपालाईलो आम्‍खा ईन्‍माकीचीलाई लेम्‍यचीना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\