१ तीमोथी 5

1पासूम्‍पा मीनालाई पायून खताधँसँ खोलाई पापालाईतीकाङा साम्‍जामीऊ। खकामा आनापीका स्‍यानचीलो नूछचीतीका मीनूचीमा खोचीलो ब्‍याभारा मू। 2खकामा मासूम्‍माचीलो मामातीकाङा, खकामा सँलँमेचीलोबो झारा पबीत्‍रातापी नूछमेचीतीकाङा ब्‍याभारा मू। 3बीधूवाचीलाई सायासम्‍दूङ् मानूम् यँमाधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा खोची ऊम्‍चूहँपा छामीक तूई। 4कोई कसाई बीधूवामी ऊम्‍चूछाछाचीधँसँ चाचाचीधँसँ तूईमीधँ, खोचीवा झारापीका पाईला ऊम्‍चू झानीचीहँपीकलाई ऊम्‍चू धार्मीक चालँवा यँल्‍या मक मूचीने, आतामा ऊम्‍चू मापामी ऊपकारामी नँ छोरूचीने, यँमाधँ नक चालँवावा नीनाबूङ् मारी दीम्‍दीम्‍ध छी। 5खन्‍धँसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा बीधूवा छूकाबी, खकामा खोमी आसासँ मान्‍तूधँ, खोसावा नीनाबूङ्‍मी आःसा मी, खकामा लेपा सेपा सानूवामा छीमा नीनाबूङ् दबची। 6खतालोने खो हँसहँलँ छूतो अल्‍माला छीयीधँने खो लीतीकसँ स्‍याकतीकाङा ह। 7खोचीलाई नक सीक्‍छे पीऊची मातामा खोचीलाई आसासँ फक्‍ता तीऊचीनने। 8कोई कसाईवा ऊम्‍मीनाची खास ऊम्‍झानीचीलाई खान्‍नीतो हीङनधँने खोसावा बीस्‍वसा मूमासँ छीतक छी। आतामा खो बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीपीकासँ झान खाईसीक मीना छी। 9आसासा चूक्‍होप् दँपीका थँप्‍पाक बीधूवाची तूईमी खकामा ऊखेपा मात्‍ताई भ्‍या छाक तूईधँ, खोचीलाई मात्‍ताई बीधूवामी नूङ् छाब्‍माक खम्‌पी ऊम्‍चू नूङ् छाबानूम्। 10मातीकाक बीधूवावा खान्‍नीक चालँवा मूक, खोसावा ऊम्‍छालाई खान्‍नीतो खाङूक, दँनीचीमी खान्‍नीतो स्‍यावा मूक, पबीत्‍रा मीनाचीमी लँ सीऊक, दूखीचीलाई भाऊचीक, खकामा झारा खान्‍नीक चालँवापी ऊम्‍सानूवा तीऊक ठराछूमाछी। 11खकामा आनानीवा सँलँ बीधूवाचीमी नूङ् बीधूवाचीमी नूङ् छाब्‍माक खम्‌पी छाबानूम्‌न, यँमाधँ खोचीवा ऊम्‍चू रीराम्‌क चाहानामी गार्नावा भ्‍या मीची खकामा ख्रीस्‍ट येसूपीका मेथाम् छीमी। 12आतामा खोचीवा ख्रीस्‍टलो मूचीक प्रतीग्‍या पूरा मूचीनकसावा खोचीवा दान्‍डा तची। 13मूत्‍तो मात्‍ताई मन खोची खीम् खीम् कोल्‍मातेकाबी आईमालोमाकी खकामा मीनामी खा कीब्‍काबी, खकामा आरूचीवा मीचीक चालँवापी हू तेकाबी खकामा नेमा ईसीक खा नेकाबी छीमी। 14आतामा सँलँमे बीधूवाचीवा भ्‍या मूचीने, छाछाची वातूचीने, खीम् मूचोचीने खकामा एबीरोधीचीलाई एदोधूम् पोमा पीऊचीनने गूँमाक अँ सानूवा तूई। 15यँमाधँ कोई कोईने पाईलाङा साईतानालाम्‍पे खाल्‍तामीक तूई। 16कोई बीस्‍वसी मीमाछामी ऊम्‍चू मीना बीधूवाची तूईमीधँ खोचीवा मक बीधूवाचीलाई भाऊचीने, खकामा मन्‍डालीछोपी बोझा छूनने, खकामा मन्‍डालीवा ऊम्‍चूमी आसासँ मान्‍तूक बीधूवाचीलाई भमा दूरूचीने। 17मन्‍डाली खान्‍नीतो खँमाकी एल्‍डारचीवा साफी सायासम्‍दूङ् तोमाछी, खास, नीनाबूङ्‍मी खा हालाब्‍मालो नूवाताया पीमा मारी खूप्‍काबीचीवा मारी सायासम्‍दूङ् तची। 18यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा गी, “दाई मूकाबी पपीलाई ङोखप् तेमा ईसी” खकामा “खूपीमा चालँवा मूकाबीवा ऊम्‍नाम्‍य तोमाङाछी।” 19हीसा खकामा सूम्‍छी गाभाई मान्‍दूङ् आरूचीवा मन्‍डालीक एल्‍डारमी बीरोधापी तातचीक खा र्‌याबानूम्‌न। 20खँ मूकाबी मीनालाई झारा मीनामी लाम्‍लोपी पायू, आतामा आरूचीसँ खँ मूमा कीमीने। 21नीनाबूङ्‍लो ख्रीस्‍ट येसूमी लाम्‍लोपी खकामा छ्‌याताक स्‍वर्गादूतमी लाम्‍लोपी कँ आनालाई नक आग्‍या पीनी, यँसँ भेदभाबा मूमाम्‍पा खकामा पक्‍छेपाता मूमाम्‍पा, आना नक न्‍यामाचीपी लाम्‍दूमा। 22प्रभूमी चालँवापी कोई कसाईछोपी हू यूमा हायाखायानानने। खकामा आसामीसँ खँपी तोङ्‍न। आम्‍हँपालाई नीक यूनाची। 23पाईलातीका काँवा मात्‍ताई दूङ्‍काबी छून आना दाफे दाफे सार छीयीनाकसावा, आम्‍बमी लागी आतूतूछे आङ्‍गूरामी खमवासँ दूङू। 24कोई कोई मीनाचीमी खँ दातीखातीतीकाङा छी खकामा मक न्‍यायाक लागी खोचीपीका लाम्‍लो खाती।मातामाङा कोई कोई खँबो स्‍यालानी मात्‍ताई दाती। 25आतामाङा खान्‍नीक चालँवाची दातीखातीकङा छी खकामा दातीनतो तूईकसँ सूल्‍मा दूरीन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\