१ तीमोथी 6

1झारा चापँवाछाचीवा ऊम्‍चू तँबप्‌चीलाई सायासम्‍दूङ् मूमा खात्‍तक तूई गूँमा मीनूचीने, आतामा आसासँ नीनाबूङ्‍मी नूङ्‍पी दोधूम् पूचीनने खकामा आम्‍का नूवातायामीसँ दोधूम् छूनने। 2बीस्‍वसी तँबप्‌चीवा ऊम्‍चू चापँवाछाचीलाई नूछची लचीलो खोची पालापाछीमीहँ ऊम्‍चू तँबप्‌मी आपामाना मूचीनने। खतालोने खोचीवा झान्‍सार साफी ऊम्‍चू तँबप्‌मी स्‍यावा मूचीने, यँमाधँ ऊम्‍चू चालँवापीका फाईदा तोकाबीची बीस्‍वसीचीङा ह खोचीलाई नक खाची आनावा चेमाछी खकामा आतीकाक चालँवा मूमेमाछी। 3खकामा कोई कसाईवा भीन्‍दाई खालो सीदान्‍ता च्‍यातची खकामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ऊम्‍छूङ् खालो एधार्ममी नूवाताया तोङीनधँ, 4मकबो याक्‍तँ खूरीमीक छी। खकामा खोसावा यँसँ ङीसन। मकसावा ऊम्‍धनाचम्‌क खा लातमा थानवा बूस। नक झारा खावा नाचूरीनाहूरी, कलाहा, दोधूम्, खकामा खाराबीलो साङ्‍का मूमाक खाची तात, 5खकामा नक मीनाचीवा हाल्‍लोधँसँ थानवा बूसची, नकची नूवा मासाकलो ऊम्‍छूङ्‍पीका मेथाम् छीमीक छी। खकामा खोचीवा धार्मबो बूलूमी छूमाक लाम् ह गीमीमा मीनची। 6काएलो यँ तूई मपी काए दीम्‍दीम्‍ध छेधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा धार्मवासँ काएलाई बूलूमी मे। 7यँमाधँ काएवा नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी ना यँ थोकाङा तातूम् खकामा ना यँ थोकाचीङा काएवा नक साप्‍तेमूलूङ्‍पीका खाईमा दूराम्। 8खताधँसँ चामालो हूम्‍मा मात्‍ताई काएलो तूईधँ काए मपीङा दीम्‍दीम्‍ध छे। 9खतालो बूलूमी छूमाक सानूवा मूकाबीची झारा जँचापी पराछीमी, खकामा बर्बादीलो सर्बनासापी होप्‍म्‍यचीक साफी यँनायँक खालो हान्‍ती छीक सानूवामी सालपी सायीमी। 10यँमाधँ बूलूमी झाली मूमाङा झारा खाले खाराबीमी साम् ह। बूलूमी झालीपी छीमीमा कोई कोई बीस्‍वसा छीतूचीमा खाईसीक लाम् तीङूचीक तूई, खकामा साफी चूलाईवा ऊम्‍चू सागूँवा चाईसीतो मीऊक तूई। 11आना नीनाबूङ्‍मी मीना छानाकसावा नक झारा छीतूतीङू, खकामा धार्मीक्‍ता, नीनाबूङ्‍पी सानूवा तेमायामा, बीस्‍वसा, लालूखा, स्‍थीरतालो सानूवापा छूमाक सानूवा मू। 12बीस्‍वसामी खान्‍नीक ल़राई खान्‍नीतो म़ो। खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा लापूयू। नक पोसूङ्‍वामी लागीङा आनालाई काछानाक तूवा, नक खामी बारेपी आनावा साफी साँछीची तूवामीलो आना आम्‍बीस्‍वसामी साँछी पीऊनाक तूवा। 13झारा थोकालाई पोसूङ्‍वा पीकाबी नीनाबूङ्‍लो पन्‍तीयस पीलातासमी लाम्‍लो खान्‍नीक गाभाई पीकाबी ख्रीस्‍ट येसूमी लाम्‍लोपी, 14कँ आनालाई फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क, दागा मान्‍दूङ्‍क छामा फेरी येसू ख्रीस्‍ट तीनतो नक आग्‍या माना मूमायामालाई आरामोनी। 15परमधन्‍ने, खकामा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ् खो हँचीमीसँ हँ खकामा प्रभूचीमीसँ प्रभूवा ख्रीस्‍ट फेरी तीःक ले ठीक्‍का दँमापी प्रकट मी। 16खो ईत्‍ता मात्‍ताई आजाम्‍बारी ह, खकामा आसासँ खाईमा दूरचीनक छपी खो तूई। खोलाई मीनाचीवा हाल्‍लोसँ तहँचीन खकामा खोलाई तोमासँ दूरचीन, खोलाईङा सायासम्‍दूङ् छूने खकामा खोसावाङा ऊम्‍रलो सासाना मूने। आमेन। 17नक साप्‍तेमूलूङ्‍क बूलूमीचीलाई याक्‍तँ खूर्ननी लूचीमा आरामीऊची, खकामा छूछम्‌ङा मान्‍तूक बूलूदँछोपी मन खतालोने काएलाई मारी झारा थोका गमा पीकाबी नीनाबूङ्‍छोपी खोचीवा ऊम्‍चू सानूवा धूसूयोचीने। 18खोचीवा खान्‍नीक चालँवा मूचीने। खकामा खान्‍नीक चालँवाचीपी बूलूमी, मारी सम् तूईकाबीची खकामा आरूचीलाई पीकाबी छूमीने ग्‍याहँ आरामीऊची। 19आतामा खोचीवा ऊम्‍चू साप्‍खबूप्‍खपीक खान्‍नीक जाग तेमालाई खान्‍नीक बूलूदँ बूस्‍मा दूरूचीने। आतामा खोचीवा मक पोसूङ्‍वा लापूयोचीने मकबो ऊम्‍छूङ् पोसूङ्‍वा ह। 20तीमोथी आनालाई यँ प्‍यानाक तूई मक खान्‍नीतो यूसू। भक्‍ती मान्‍दूङ्‍क गनथनाचीलो याक्‍तँ पूर्पाछेचीलाई छीङूतीङू, मक वालँ नूवा ह। 21नक याक्‍तँ खाची तीङूचीमा साफी मीनाचीवा ऊम्‍चू बीस्‍वसा मासूतीङूचीक तूई। आनालो ममारूङ् छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\