२ कोरीन्‍थी 1

1नीनाबूङ्‍मी सानूवावा कँ ख्रीस्‍ट येसूमी प्रेरीता छँक पावलपीका खकामा एनूछ तीमोथीपीका, कोरीन्‍थीपी तूईक नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीलाई, खकामा आखाईयापी तूकाबी झारा पबीत्‍रा मीनाचीलाई, 2एपा नीनाबूङ् खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ छूने। 3एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी पापा नीनाबूङ्, खकामा झारालाई सम् तूईकाबी पापा, खकामा झारा खाचीपी मारी कँदीम्‍मेकाबी नीनाबूङ्‍मी साया पम्। 4नीनाबूङ्‍वा काएकालाई झारा आम्‍का दूखाचीपी कँदीमेकाक तूई, मातामाङा काएकावासँ झारा खाचीपी दूखा चाकाबीलाई नीनाबूङ्‍वा काएकालाई कँदीम्‍मेकातीकाङा कँदीम्‍मेमा दूरूम्‌काने। 5यँमाधँ काएका यँतामा ख्रीस्‍टमी दूखापी मारी दोसेकाक तूई, मातामाङा काएका ख्रीस्‍टलामा कँदीम्‍लोमाक खापीसँ मारी दोसेका। 6काएकावा दूखा च्‍याम्‌काधँ नक आम्‍नू कँदीम्‍माक खालो माच्‍छे तोमाक खा छी। खकामा काएका कँदीम्‍लेकाधँसँ नक आम्‍नू कँदीम्‍लोमाक खा छी। खकामा आनानीवा काएकावा तूम्‌कातीकाक दूखा धाईरे मीनूम्‌मा असूयूनूम्‌धँ मक कँदीम्‍माक खाङा आनानीवा तूम्‍तूनूम्। 7आनानीछोपीक आम्‍का आःसा ढ्‍याप्‍पा तूई। यँमाधँ काएकावा खान्‍नीतो ङीसाम्‌का, यँतामा काएकावा भगामूम्‌काक दूखा आनानीसँ भगामीनूम्, मातामाङा काएकावा तूम्‌कातीका नीनाबूङ्‍लामा आनानीसँ कँदीम्‍लीनी। 8रूमीपामीचेऊ, काएकावा एसीयापी तूम्‌काक दूखामी बारेपी आनानी ङीमाम्‍पा तूवानी गूँमाक आम्‍का सानूवा मान्‍तू। यँमाधँ खोतोलो काएकावा अमाङा दूराम्‌कानक दूखा कास्‍टा तूम्‌काक तूवा, मकामा काएका लीतेकातीकासँ दाबूम्‌काक तूवान। 9काएकावाने सीमाक दान्‍डा तूम्‌काक राछ गेकामा मीनूम्‌काक तूवा। खतालोने नक झारा चालँवाची आम्‍काहँपाछोपी हँरेप्‍पा मूमाम्‍पा, स्‍यामीक मीनाचीलाई ऊमामा पोमाकी नीनाबूङ्‍छोपी हँरेप्‍पा मूमालाई नक कास्‍टाची काएकावा तूम्‌काक राछ। 10खकामा नीनाबूङ्‍वा काएकालाई सीमाक जोखीम्‌पीका लीतेकाक तूई। खोसावा काएकालाई आताकाक सीमाक जोखीम्‌पीका स्‍यालानीसँ लेमेका। खोसावा काएकालाई आतीकाक जोखीम्‌‌पीका लेमेयेकाङा गेकाहँ खोछोपी हँरेप्‍पा मूम्‌काक तूई। 11आनानीवा काएकालाई नीनाबूङ् दब्‍मापीमाहँ भमाछी। खकामा मीनाचीवा नीनाबूङ् दब्‍पेकामूङ्‍मा काएकावा तम्‌काक साखाक लागी मीनाचीवा आम्‍का थूम्‍सूङ्‍पी नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने प्‍यची। 12नक खापी काएकावा गर्ब म्‍याम्‌का खकामा आम्‍का सानूवावासँ मक खामी गाभाई पेका। यँमाधँ काएका साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूयेकालो खास आनानीलोक आम्‍का सम्‍बन्‍धापी काएका पबीत्‍रा खकामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍‍लोपी ईमान्‍दारी तूयेका। नक झारा थोका आम्‍का साप्‍तेमूलूङ्‍क नूवालामा ताक मन, खतालोने नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लामा ताक ह। 13यँमाधँ आनानीवा नेमालो ङीमा दूरूनूम्‌नक खा यँसँ काएकावा आनानीलाई छाबीनीन। खकामा आनानीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा खान्‍नीतो ङीमा दूरूनू‌म्‌लँ ग्‍यँमा आःसा मूनँचूङ्‍क तूई। 14यँतामा आनानीवा काएकालाई होबेमा अतूतूछे मात्‍ताई ङीसेकानूम्‌क तूई, मातामाङा एप्रभू येसूमी लेपी आनानीवा काएकालाई खान्‍नीतो छ्‌यातेकानूम् खकामा काएका आनानीलो गर्ब म्‍याम्‌कातीकाङा आनानीसँ काएकालो गर्ब मीनूम्। 15नक खामी बारेपी कँ मारी छूछम् छँकसावा, आनानीवा दब्‍बर साखा तनूम् ग्‍यँमा कँ आनानीपी भाईमाक सानूवा मूनचूङ्‍क तूई। 16कँ माकेडोनीया खातँलो आनानीलाई तूप्‍मा मकामा माकेडोनीयापीका फेरी लासँबानलोसँ आनानीलो तूप्‍माक अँ सानूवा तूवा। मकामा मपीका कँ यहूदीया खातँलो आनानीवा कँलाई भाएनीलँ ग्‍यँमा मीन्‍नचूङ्‍क तूई। 17नक योजाना मूङ्‍लो यँ कँ चाप्‍चीलूङ् मीनातीका दातँहँल्‍या? खकामा कँ योजाना बानामलो साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीतीका ईत्‍ता ङोवाङा कोई बेला “ह” कोई बेला “मन” ग्‍यँहँल्‍या? 18ऊम्‍छूङ्‍ङा नीनाबूङ् बीस्‍वसयोग्‍या तूई, खकामा अँ खासँ कोई बेला “ह” मकामा कोई बेला “मन” छाक मान्‍तू। 19यँमाधँ सीलास, तीमोथी खका कँङावा आनानीलाई हालाब्‍नानीक नीनाबूङ्‍मी छा येसू ख्रीस्‍ट “ह” लो “मन” गूँमाक दूङ्‍मासे मान्‍तू। यँमाधँ खोपी साधाई नीनाबूङ्‍मी “ह” गूँमाक खा तूईक छी। 20यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी ऊम्‍झारा प्रतीग्‍या ख्रीस्‍टपी “ह” छी। आतामा ख्रीस्‍टलामा काएका नीनाबूङ्‍मी माहीमाक लागी “आमेन” गेका। 21खतालोने आनानीलाईलो काएकालाई ख्रीस्‍टपी रलोक मूकाबी खकामा आभीसेक मूकाबीने नीनाबूङ्‍ङा ह। 22खकामा खोसावा काएछोपी ऊम्‍छापा तीऊक तूई, मकामा एसागूँवापी ऊम्‍आत्‍मा बाईनातीका पेयेक तूई। 23नीनाबूङ् अँ साँछी तूई, आनानीलाई साजायापीका खीक्‍मालाई कँ कोरीन्‍थीपी तँन। 24आम्‍नू बीस्‍वसाछोपी काएकावा आधीकारा जामामूमाक आम्‍का सानूवा मान्‍तू। खतालोने आनानीलाई दीम्‍दीम्‍ध मूमेमाक लागी आनानीलो तोङेकामा काएका चालँवा म्‍याम्‌का। यँमाधँ आनानी आम्‍नू बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक तूईनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\