२ कोरीन्‍थी 10

1कँ पावललाई, कोई कसाईवा आनानीलो छँलो सानूवापा छँ, खताधँसँ आनानीपीका टारपी छँलो अँटील छी लेमी। ख्रीस्‍टमी सानूवापापीलो सम्‌पी आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी। 2कँ आनानीपी तँलो आनानीवा कँलाई आनानीलो काठोरा म्‍यँनूङ्‍न ग्‍यँमा कँ आनानीलाई अनूरोध मूनीनी। काएका साप्‍तेमूलूङ्‍कचीतीका चालँवा म्‍याम्‌का गीमीमा साङ्‍का मूकाबीचीलो कँ काठोरा ब्‍याभारासँ मूमा दूरँ। 3काएका साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूयेकाधँसँ, साप्‍तेमूलूङ्‍क ल़राईबो म़ेकान। 4यँमाधँ काएकावा गाङाम्‌काक बछूची साप्‍तेमूलूङ्‍क मन। खतालोने काएकालो नीनाबूङ्‍मी रलोक बछू तूई, मकसावा सातूराचीवा बाल्‍यो गारी थूचीक बोलूङ् नास्‍टा मी। 5खकामा नीनाबूङ्‍मी नूवामी बीरोधापी खाडा छीक झारा पूर्पाछेची खकामा झारा याक्‍तँलोक बाधाचीलाई काएका नास्‍टा म्‍याम्‌का। खकामा ख्रीस्‍टमी आग्‍या मानामूमेमालाई काएकावा मीनाचीमी बीचारा आधीनापी यूसाम्‌का। 6आनानीवा पूर आग्‍या मानामूमाक चालँवा पूर छीमा आग्‍या मानामन्‍मूकाबीचीलाई दान्‍डा पीमालाई काएका त्‍यारी छेयेका। 7आनानीवा खाली आम्‍नू मूवा तक थोका मात्‍ताई खाङूहँनूम्‌क तूई। खकामा आसा कँ ख्रीस्‍टमी ह गीमा छूछम् तूई, खो ख्रीस्‍टमी तूईतीकाङा काएकासँ ख्रीस्‍टमी तूयेका गूँनेमा खोसावा मीन्‍नाचीने। 8प्रभूवा काएकालाई पेकाक आम्‍का आधीकारामी बारेपी कँ मारीङा याक्‍तँ खूरँधँसँ कँ ङईमालीक छँन। यँमाधँ नक आधीकारा आम्‍नू हान्‍ती मूमालाई मन, आनानी सूधारा छूमालाई प्रभूवा कँलाई प्‍यँक ह। 9कँ आनानीलाई छाब्‍नानीक रूची, आनानीलाई कीमा खँमेमालाई छाब्‍नानीक ह गूँमा मीनानूम्‌न। 10खकामा कोई कसाईवा गीमी, “पावलवा रूपी कारालो खर खा प। खतालोने खो ऊम्‍हँपाबो काएकापी तीलो काम्‍जोरा छी मकामा ऊम्‍खाची यँनायँक छी।” 11आताकाक मीनाचीवा नक खा मीनूयोचीने, यँमाधँ काएका आनानीलो छेकानलो रूचीलामा यँ यँ गेका, मक खाचीतीकाङा काएका आम्‍नू लाम्लोपी छेकालोसँ म्‍याम्‌का। 12काएकावा ऊम्‍चूहँपाङा ऊम्‍चू साया पोकाबीचीलो आम्‍काहँपालाई ईत्‍ता खम्‌पीङा यूसाम्‌कान, मकामा खोचीलो दँजाछूमाक अँटासँ म्‍याम्‌कान। खोची ऊम्‍चूहँपालाई ईत्‍ता आर्कलो दँजा मूनीचीमीलो खोचीबो नूवा मान्‍दूङ्‍कतीकाक दातीमी। 13खताधँसँ सीमाना लीबाम्‌कामा काएका गर्ब म्‍याम्‌कान, बर्जू नीनाबूङ्‍वा तकामूपेकाक सीमानाहँपी काएका तूयेका। मातामाङा आम्‍नू म़झापी चालँवा म्‍याम्‌कालो मातीकाकङा छेकामा तूयेका। 14काएका आनानीपी भाईमाङा भानेकानतीका बराई चाराई म्‍याम्‌कामा गर्ब म्‍याम्‌कान। यँमाधँ ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खा ताईमाहँ पाईला आनानीपी तामाकी काएकाङा ह। 15खकामा सीमना लीबाम्‌कामा आरूचीवा खूपामीमा चालँवा मूचीकछोपी गर्ब म्‍याम्‌कान। खताधँसँ आनानीहँपी बीस्‍वसा पोर्तो खातीलो, आनानीहँपी आम्‍का चालँवा मूमाक खम् मारी छीलँ गेकामा आनानीपी आम्‍का सानूवा धूसूम्‌काक तूई। 16आतामा आरूचीमी चालँवा मूमाक खम्‌पी, पाईलाङा छादूराक चालँवाचीपी गर्ब मूमाचामा छूनने। बर्जू आनानीपीका आर्क खम्‌चीपी खाईमामा खान्‍नीक खा हालाब्‍मा दूरूम्‌काने। 17“गर्ब मूकाबीवा प्रभूवा मूक चालँवाछोपी गर्ब मूने।” 18यँमाधँ आसावा ऊम्‍हँपामी साया पोनीची खो ग्राहाना मूमा नीक छीन। खताधँसँ आसामीबो प्रभूवा साया प, खो ग्राहाना मूमा नीक छी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\