२ कोरीन्‍थी 11

1आनानीवा कँ याक्‍तँ खूरँकपी असँनूम्‌कधँने छाक थीय। सम् तूयँनूम्‌मा कँलाई असँनूम्। 2नीनाबूङ्‍वा डाहा मीतीकाङा कँ आनानीलो डाहा मूकाबी छँक तूई। खकामा ईत्‍ता तँपामी ईत्‍ता मात्‍ताई पबीत्‍रा नाम्‍तँमा छूमालाई कँ ख्रीस्‍टलो आम्‍नू भ्‍या मूमापीमालाई चँरी चूप्‍पीनानीक तूई। 3खकामा हाब्‍बालाई पूवा थीमूखायूहँ वालँ मीऊतीकाङा आनानी कापाटा मान्‍तूक ख्रीस्‍टलाम्‍पेक आम्‍नू नीक भाक्‍तीपीका आम्‍नू सानूवा थीमीखातीले ग्‍यँमा कँ कीसँक तूई। 4यँमाधँ कोई कसाई तीःमीमा काएका हालाबानीक ख्रीस्‍टपीका आर्क ख्रीस्‍टलाई हालाबीनीधँ, मकामा आनानीवा तनूम्‌क आत्‍मापीका आर्क आत्‍मालाई ग्राहाना मीनूम्‌धँ मकामा आनानीवा बीस्‍वसा मानूम्‌क खान्‍नीक खापीका आर्क खान्‍नीक खापी बीस्‍वसा मीनूम्‌धँ आनानी नक झारालाई दीम्‍दीम्‍ध छीनीमा ग्राहाना मीहँनूम् राछ। 5खकामा मक झारापीका ढ्‍याप्‍पा लीक प्रेरीतचीपीका कँ हाक्‍क खापीसँ कामी तूङन। 6कँ खान्‍नीतो नेमा मन्‍दूर्काबी मीनाधँसँ, कँलो नूवामी खँच मान्‍तू। खकामा काएकावा नक खाची झारा खाचीलामा आनानीलाई खान्‍नीतो लानीक तूई। 7कँ अँहँपालाईबो होचा मूनँचूङ्‍मा आनानीलाईबो ढ्‍याप्‍पा मूमा ग्‍यँमा नीनाबूङ्‍मी खान्‍नीक खा आनानीलाई माताङा लोनानीलो कँ खँ मूङ्‍हँल्‍या? 8कँ आम्‍नू स्‍यावा मूमालाई आरू मन्‍डालीचीपीका बूलू भलामलो मक मन्‍डालीचीलाई लूटामूङ्‍चूङ्। 9कँ आनानीलो तूङलो, कँ खँचपी पराछँक तूवा माताधँसँ कँ आनानी आसालोसँ भारा छँन। यँमाधँ माकेडोनीयापीका भानामीक रूमीपामीचीवा अँ खँचपी भँमूङ्‍क तूवा। आतामा ददवद कँ आम्‍नू भारा छँले ग्‍यँमा अँहँपालाई जगामूनँचूङ्, आतामा स्‍यालासँ कँ जगाछँ। 10ख्रीस्‍टमी ऊम्‍छूङ् कँलो तूई, खकामा आखाईयापी कँ मक गर्ब मूमा हाल्‍लोसँ छीतँन। 11खकामा कँ आता ग्‍यँकबो कँ आनानीलाई लालूखा मूनीनीनकसावा हँल्‍या? कँ आनानीलाई लालूखा मूनीनी गूँमा नीनाबूङ्‍वा ङीस। 12कँ होतोलो यँ चालँवा महँ मक कँ मचँङा आतामा धाका तेतो मीचीक ऊम्‍चू चालँवा आम्‍कामी तोकङा तूई गीमीमा खा पोकाबी मक प्रेरीत गूँकाबीचीमी खा कँ कीब्‍मा दूरूङ्‍ने। 13यँमाधँ मातीकाक मीनाचीने वालँ नेकाबी प्रेरीतची मकामा वालँ चालँवा मूकाबीची ह। खकामा ख्रीस्‍टमी प्रेरीतचीतीका पीकीमीमा लाम्‍दूमीमीकची मात्‍ताई ह। 14नक खापी अतलल छूमाचामा छीन, यँमाधँ साईतानासँ छलोक स्‍वर्गादूततीका पीकी। 15यँमाधँ साईतानामी चापँवाछाची नीनाबूङ्‍मी चालँवा मूकाबीचीतीका पीकीमीलो काए अतलल छूमाचामा छीन। खताधँसँ खोचीवा ऊम्‍चू चालँवातीकाकङा नाम्‍य तची। 16कँ फेरीसँ ग्‍यँ, कँलाई आसावासँ अतँ दाबँमूङ्‍नने खताधँसँ आनानीवा कँलाई माताङा दाबेनीधँ कँलाई अतँतीका ग्राहाना म्‍यँनूङ्। मातामा कँसँ अतूछेधँसँ गर्ब मूमा दूरूङ्‍ने। 17खतालोने होतोलो कँ यँ नीनहँ मक प्रभूवा कँलाई नीना लँतीका नीनहँन। नक गर्ब मूमाक खा नीनहँलो ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ अतँ मीनातीकाङा नीनहँ। 18यँमाधँ साफी मीनाचीवा साप्‍तेमूलूङ्‍क खाचीपी गर्ब मीची, खतालोने कँसँ मातामाङा गर्ब म। 19आनानी ऊम्‍छूङ्‍ङा नूवामी छानी राछ, खकामा आनानीवा अतँचीमी खासँ दीम्‍दीम्‍ध छूतो अमादूरूनूम्‌क राछ। 20यँमाधँ कोई मीनावा आनानीलाई चापँवाछा मीःनीलो मकामा आनानीलाई सासाना मीःनीलो आनानीपीका खोसावा फाईदा चीलो, आनानीछोपी आधीकारा जामामीलो, खकामा आम्‍नू ङायूवापी थाप्‍पारा यायीनीलोसँ आनानीवा असूयूनूम् राछ। 21कँ नक खा गूँमा अँ ङईमाली यँमाधँ काएकावा आतीकाक खाची अमा दूरूम्‌कान। खतालोने कोई कसाईवा कोई कोई खाचीपी गर्ब मीधँने, कँसँ गर्ब मूमा दूरँ कँ होतो अतँतीका नीनहँ। 22यँ खोची हीब्रू ह, कँसँ हीब्रू ह। यँ खोची ईस्राएलीची ह? कँसँ ह, यँ खोची अब्राहाममी चाचायोछाची ह? कँसँ ह। 23खकामा खोची ख्रीस्‍टमी चालँवा मूकाबीची ह? खतालोने कँ झान मारी खान्‍नीक सेवाक ह। कँ होतो थीमीक मीना नीनीतीकाङा नीनहँ। कँ मारी खूपँमा चालँवा मूङ्, कँलाई छेमाखीम्‌पी साफी खेपा छ्‌यँमूङ्। ङोर्माङा दूरीनतो कँलाई कर्रावा याप्‍सँमूङ्। खकामा सीमारीमी ङोपी साफी खेपा तालँ। 24नँकाबो खेपा कँ यहूदीचीमी हूपीक सूम्‍ङक् कर्रा चू‍ङ्। 25सूम्‍छी खेपा कँलाई तोरीबँवा याप्‍सँमूङ्। ईखेपा लूङ्‍वा घोरँमूङ्। सूम्‍छी खेपा कँ वँङक पानी जाहाजा होताहँ नास्‍टा छा। खकामा ईले सेपा लेपा होङ्‍कामापीङा तूमाछा। 26खकामा साफी खेपा कँ लाम्‍दूमलो भलावा झान्‍झानाई वापँखायँ। खकामा खूचीपाचीपीका ताक जोखीम्‌पी पराछँ। अँ मीनाचीपीका ताक जोखीम्‌पी पराछँ। आर्क जाईचीपीका ताक जोखीम्‌पी पराछँ। साप्‍सेमापीका, खरोमा थाम्‍पूङ्‍पीक, होङ्‍कामापीक जोखीम्‌पी खकामा वालँ रूमीपामीचीपीका ताक जोखीम्‌पी पराछँ। 27कँ मारी खूपँमा चालँवा मूङ् मकामा ईम्‍माम्‍पाने धाई हो धाई सेपा खाता। खकामा साका वम्‍मापी पराछँ, खकामा मारी ङोयाङूङ्‍मा तूङ। खकामा कँ चूङ्‍पी छँ मकामा तेहाम् मान्‍दूङ्‍ङा छँ। 28खकामा कँलो आरू खापीकासँ मारी झारा मन्‍डालीचीमी भारा तूई। 29खकामा आसा काम्‍जोरा छालो कँ काम्‍जोरा छँक मान्‍तूहँल्‍या? मकामा आसावा खँ मूलो अँ कँचाईसाक मान्‍तूहँल्‍या? 30कँ गर्ब मूमाङा छीधँ कँ अँ काम्‍जोरी खँमेमाक खापी गर्ब म। 31प्रभू येसूमी नीनाबूङ्, खकामा ऊम्‍पा साधाई अलने तोमायामा खात्‍तक तूई, खोसावा कँ वालँ नीनहँन गूँमा ङीस। 32दमस्‍कसपी हँमी चालँवा मूकाबी हकीम अरीतसवा कँलाई लाप्‍मालाई दमस्‍कस साप्‍सेमापी सान्‍टारी यूसूक तूवा। 33खतालोने बोलूङ्‍पीक ईत्‍ता जास्‍केलीलामा बोखोँपी यूसँमूङ्‍मा कँलाई भूईपी धातँमूङ्‍कसावा कँ ऊम्‍हूपीका ऊम्‍काछँ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\