२ कोरीन्‍थी 12

1कँङावा गर्ब मूमाङा छी। खतालोने नकलामा यँसँ फाईदा मान्‍तूधँसँ, प्रभूपीका कँ तूङ्‍क दर्सनालो प्रकासाचीमी खा कँ होतो ग्‍यँयँक तूई। 2ख्रीस्‍टपी कँ ईत्‍ता मीनालाई छ्‌यातँ खो ईत्‍लँक् दँ पाईला सूम्‍छीकबो नीनाम्‍खम्‌साम्‍म थ्‍याताखायाक तूवा, खो रीराम्‌पीङा थ्‍याताखायाक तूवाले, रीराम्‌पी मनल्‍या मक कँ ङीसँन। नीनाबूङ्‍वा ङीस। 3खकामा कँ मक मीनालाई छ्‌यातँ, रीराम्‌पीले, रीराम् मान्‍दूङ्। कँ ङीसँन खो नीनाम्‍खम्‌पी थ्‍याताखायाक खा नीनाबूङ्‍वा ङीस। 4मकामा खोसावा मपी गूँमाङा दूरीनक खाची ईनू। मक खाची मीनाचीवा नेमाङा दूरचीन। 5कँ मक मीनामी बारेपी गर्ब म। खतालोने कँ अँहँपामी बारेपी काम्‍जोरा खापीका आरू फाल्‍ट खाचीपी गर्ब मूमा दूरँन। 6मकामा कँ गर्ब मूमाङा लामधँसँ, कँ अतँ छँन। यँमाधँ कँ ऊम्‍छूङ् खा नीनयँक छँ। खताधँसँ मीनाचीवा कँलाई तयेमीक मकामा कँपीका ईनूचीक खापीका मारी मीनमूङ्‍नने ग्‍यँमा कँ मारी गर्ब मूमापीका अँहँपालाई चीब्‍नचूङ्। 7खतालोने कँ मारी प्रकासा तूङ्‍कसावा कँ याक्‍तँवा सलँखायँक मन्‍छूमालाई कँलाई सातामूमा मकामा कँ याक्‍तँवा होम्‍मापीका चीब्‍मालाई, साईतानामी दूतवा ईत्‍ता तीतूङ् अँ रीराम्‌पी प्‍यँक तूई। 8खकामा कँ नक तीतूङ् कँपीका खाईने ग्‍यँमा सूम्‍छी खेपा प्रभूलाई दबूङ्। 9खतालो प्रभूवा कँलाई लँ, “अँ ममारूङ् आम्‍मी लागी मारी तूई। यँमाधँ अँ रवा आना काम्‍जोरा छीनालो पूर चालँवा मी।” आतामा कँ काम्‍जोरा छँलो ख्रीस्‍टमी र कँपी तूने ग्‍यँमा बर्जू कँ काम्‍जोरा छँलो मारी दीम्‍दीम्‍ध छँमा गर्ब मूनचूङ्। 10आतामा ख्रीस्‍टमी गार्नापी, कँ काम्‍जोरा छँलो, मीनाचीवा अँ दोधूम् पचीलो, कँ काठीनाईपी पराछँलो, सतावटचीपी छँलो, आपातापी पराछँलो कँ दीम्‍दीम्‍ध छँ। यँमाधँ कँ काम्‍जोरा छँलोङा ऊम्‍रलोक छँ। 11कँ अतँ छँक तूई। यँमाधँ आनानीवा कँलाई अतँतीका पूमा कारा त्‍यँनूङ्। आनानीवाने अँ साया पोमा छाक, यँमाधँ कँ यँसँ मनधँसँ मक झारापीका ढ्‍याप्‍पा प्रेरीतचीपीका यँपीसँ घाटी तूङन। 12खकामा मारी लासाईची खकामा अतलल छेक चालँवाचीवा कँ ऊम्‍छूङ् प्रेरीत गूँमाक प्रामाना ताल। कँ नक झारा चालँवा आम्‍नू म़झापी मारी अतो मूङ्‍क तूवा। 13हाक्‍क खापीबो आनानीलाई आरू मन्‍डालीपीका चसी खाईसीतो कँ ब्‍याभारा मूनानीक तूई? खताधँसँ नक खापीबो आनानीवा कँलाई खँधाईमा पीमाछी, मक यँधँ कँबो आम्‍नू भारा छँन। 14हने कँ फेरी सूम्‍छी खेपापी आनानीपी बाईमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। खकामा कँ आनानीपी भानलो आम्‍नू भारा छँन, यँमाधँ कँलाई आम्‍नू बूलूदँ मन आनानीङा चाहाछी। यँमाधँ मामा पापामी लागी छाछाचीवा सँचामीचीमा यूसचीन, मामा पापावाबो छाछाचीलाई चाहाछीक थोका सँचामीचीमा यूसची। 15खकामा कँ आनानीलाई भमाक लागी हँसहँलँ छूतो कँलो तूईक झारा थोकाची खार्चा म, मकामा अँहँपासँ खाटाछँ। आतामा कँ आनानीलाई मारी लालूखा मूनीनीधँ यँ कँङाबो अतूछे मात्‍ताई लालूखा तोमा त? 16कँ आनानीलो भारा छँनक खापी आनानी राजी तूईनी। खतालोने आनानीहँपीक कोई कोईवा कँ चाङ्‍ख पीकँमा आनानीलाई वालँ मूनानी गीमी। 17खतालोने आनानीपी कँ पसूङ्‍क मीनाचीपीका यँतामा कँ आनानीपीका फाईदा चूङ् त? 18कँ तीतसलाई आनानीपी खाता लूङ्‍मा बीन्‍ती मूङ् मकामा खोलो आर्क बीस्‍वसी नूछलाईसँ पसूङ्। खतालोने आनानीपीका तीतसवा यँ फाईदा चो? ऊम्‍छूङ्‍ङा खोसावा यँसँ फाईदा चीन। तीतसलो काचीका ईत्‍ता आत्‍मातीकाङा छाचीकामा लाम्‍दूमीचीका मकामा चालँवा मीचूकाक मनहँल्‍या? 19होतोलो आनानीवा काएकावा आम्‍का बाचाऊक लागी नीनेयेकाक तूई गीहँनीहँ मीनूहँनूम्‌लँ? लालूखालोक रूमीपामीचेऊ होतोलो काएका नीनाबूङ्‍मी लाम्लोपी ख्रीस्‍टपी छेकामा नीनेयेकाक तूई। काएका आतामा नीनेयेकाकबो आनानीलाई ऊम्‍रलोक मूमालाई ह। 20यँमाधँ कँ आनानीपी तँलो, अँ सानूवातीका आनानीलाई छीप्‍नीनीनलँ मकामा आनानीवा मीनानूम्‌तीकासँ कँलाई छीपेनीनलँ ग्‍यँमा कीसँक तूई। खकामा आम्‍नू म़झापी बा झागारा मूकाबी, डाहा मूकाबी, छूली मूकाबी, हँपामी मात्‍ताई लँलीसीक लाम्‍काबी, गाली मूकाबी, आरू मीनाचीमी खा कीब्‍काबी, याक्‍तँ खूर्काबी, खकामा गोलमाल मूकाबीची, तूईमीतीका कँ दाब्‍नचूङ्‍क तूई। 21खकामा आनानीपी कँ फेरी भानलो आम्‍नू लाम्लोपी अँ नीनाबूङ्‍वा कँलाई सानूवापा मे ग्‍यँमा कीसँक तूई। खकामा कँ पाईला खँ मूकाबी साफी मीनाचीमी लागी बीलापा मूमाछीलँ, यँमाधँ खोचीवा मूचीक ईसीक चालँवा, कलवा, छारा छामीक खापीका, ऊम्‍चू सानूवा लासूचीक मान्‍तूलँ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\