२ कोरीन्‍थी 13

1हने कँ आनानीपी सूम्‍छी खेपापी तँहँ। खकामा कोई कसाईपी फक्‍ता तूईधँ, हीच्‍छी मनधँ सूम्‍छीमी गाभाईलामा प्रामाना ताल्‍मेमाछी गीमा धार्मसास्‍तारावा गी। 2कँ आनानीपी हीसा खेपा तँलो आनानीलाई चेताऊनी पीनानीक तूवा खकामा कँ होतो आनानीपी तूङनलोसँ आनानीलाई चेताऊनी पीनीनी। कँ हने आनानीपी तँलो पाईला पाईला खँ मूकाबी खकामा आरू आसालाईसँ माताङा लेनीछोनीनी। 3यँमाधँ आनानीवा ख्रीस्‍ट कँपी नीनीक खामी प्रामाना लामूनूम्। आनानीपी मीक ऊम्‍चालँवापी ख्रीस्‍ट काम्‍जोरा मान्‍तू खताधँसँ आनानीहँपी खो ऊम्‍रलोक तूई। 4यँमाधँ खो काम्‍जोरा छामा क्रूसापी कसामा स्‍या, खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी रपी खो लीताक तूई। मातामाङा खोलो काएका तोङेकामा ईत्‍ताङा छेकालो काएकासँ काम्‍जोरा छेकाक तूई, खताधँसँ नीनाबूङ्‍मी रलामा आम्‍नू स्‍यावा मूमा काएका खोलो लीतेका। 5बीस्‍वसापी लीतानीक तूईले मान्‍तू, आनानी आम्‍नूहँपालाई जँचा मानूम्। खकामा आनानी जँचापी पास छीनीधँ ख्रीस्‍ट आनानीपी तूई गूँमा ङीसानूम्। 6आनानीवा काएका जँचापी पास छेकाक तूई ग्‍यानीमा तूम्‍तनूम् ग्‍यँमा कँ अँ सानूवा धूसूङ्‍क तूई। 7खन्‍धँसँ काएका आनानीलाई खँसापी चालँवा यँसँ मानूम्‌न गेकामा नीनाबूङ् दब्‍पीनी। खकामा आम्‍का स्‍यावा सफल छाक खा खँमेमाक लागी मन आम्‍का स्‍यावाबो सफल छाक मान्‍तूतीका तूईधँसँ आनानीबो यँ ठीक तूई मक मानूम्। 8खकामा काएकावा ऊम्‍छूङ्‍मी बीरोधापी यँसँ चालँवा म्‍याम्‌कान खतालोने ऊम्‍छूङ्‍मी लागी चालँवा म्‍याम्‌का। 9खकामा काएका काम्‍जोरा छेकालो मकामा आनानी ऊम्‍रलोक छीनीलो काएका दीम्‍दीम्‍ध छेका। मकामा काएकावा आनानी लँलीस्‍मालाईङा नीनाबूङ् दबाम्‍याम्‌का। 10कँ आनानीपीका टारपी तूङलोङा नक खाची छाब्‍नीहँनीनी यँमाधँ कँ आनानीपी तँलो प्रभूवा कँलाई प्‍यँक अँ आधीकारा काठोरा ममा आनानीछोपी तेमा छूनने। मक आधीकारा प्रभूवा कँलाई आनानीलाई बानामूमालाई प्‍यँक ह होईमालाई मन। 11हने रूमीपामीचेऊ, झारापीका पाछी हासे। पूर्ना छूमालाई सानूवा मूनाचीनी। कँ आनानीलाई लोनानीक खा ईनानूम्, ईत्‍ता मीना आर्कलो तोङानी। साङपी तूवानी। खकामा लालूखालोक साङमी नीनाबूङ् आनानीलो छी। 12खकामा आनानी पबीत्‍रा चूप्‍पावा सेवा मूमोनी। 13झारा पबीत्‍रा मीनाचीवा आनानीलाई सेवा हानीक तूई। 14प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ्, नीनाबूङ्‍मी लालूखा खकामा पबीत्‍रा आत्‍मामी सङ्‍गाती आनानी झारालो छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\