२ कोरीन्‍थी 2

1फेरी आर्क पाली आनानीलाई दूखा पीसी, आनानीपी कँ मन्‍बाईमाक सानूवा मूनँचूङ्‍क तूई। 2खकामा कँ आनानीलाई कँचाईमेनीनीधँ कँलाई आसावा दीम्‍दीम्‍ध मे? 3खास गारी कँङावा आनानीलाई पाईलाक रूपी छाब्‍नानीक खाचीबो कँ आनानीपी तँलो कँलाई दीम्‍दीम्‍ध मूकाबीचीवा सानूवा चाईसीक म्‍यँमूङ्‍नने ग्‍यँमा ह। यँमाधँ कँ दीम्‍दीम्‍ध छँलो आनानीसँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छीनीलँ ग्‍यँमा मारी बीस्‍वसा मूङ्‍क तूई। 4यँमाधँ कँ आनानीलाई आम्‍नू सानूवा चाईसीक मूमालाई रू छाब्‍नानीक मन, खतालोने कँ आनानीलाई धाई मारी लालूखा मूनीनी राछ मक तूम्‍तनूम् ग्‍यँमा अँ सागूँवाक मारी दूखालो कास्‍टापी साफी मूमवालो आनानीलाई मक रू छाब्‍नानीक तूवा। 5कोई कसाईवा खाईसीक चालँवा मूक तूईधँने खोसावा कँलाई मात्‍ताई मन, खन्‍धँसँ कारा गारी कँ ग्‍यँनधँ, खोसा आनानी झारालाई असीना असीने आम्‍नू कँचाईम्‍यानीकङा तूई। 6आनानीवा माताकाकचीलाई झारा ईत्‍ता ङोङा छीनीमा पीऊनूम्‌क दान्‍डाङा मारी छी। 7खतालोने आनानीवाबो आताकाकचीमी खँधाईमापीमाछी मकामा ऊम्‍कँदीम्‍माछी। आतामा खो साफी चूलाईलोनने। 8आतामा कँ आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनीहँ लोनीनी, हने फेरी खोलाई आनानीवा लालूखा मूमा छीतानूम्‌न। 9आतामाङा आनानीलाई जँचा मूमालो, झारा खाचीपी आग्‍याकारी तूईनीले मान्‍तूनी गूँमामा तूम्‍तोमाक लागी कँ आनानीलाई रू छाब्‍नानीक तूवा। 10खकामा आनानीवा कोई कसाईलाई ऊम्‍खँधाईपीऊनूम्‌धँ, कँसँ ऊम्‍खँधाईप्‍यँ। मकामा कँङावा कोई कसाईलाई ऊम्‍चू खँधाईपीङ्‍चूङ्‍क तूईधँ, कँङावा खोचीलाई आम्‍नूमी लागी ख्रीस्‍टमी लाम्लोपीङा ऊम्‍चू खँधाईप्‍यँचूङ्‍क छी। 11आतामा काएलाई साईतानावा वालँ मूमा दूरेनने, यँमाधँ साईतानामी झारा जाला काएवा खान्‍नीतो ङीसाम्। 12ख्रीस्‍ट येसूमी खान्‍नीक खा हालाब्‍सी कँ तोरोआसपी खातँलो अँमी लागी प्रभूपी ईत्‍ता लाम् हताक कँङावा छीपूङ्। 13खतालोने कँ अँ नूछ तीतसलाई मपी छीपूङ्‍नलो कँलाई साङ छान। मकामा कँ खोचीलो हासँमा माकेडोनीयालाम्‍पे खातँ। 14खतालोने नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने छूने, यँमाधँ खोसावा काएकालाई ख्रीस्‍टलामा साधाई बीजायालाम्‍पे पानेका। खकामा नीनाबूङ्‍वा ख्रीस्‍टमी बारेक नूवामी सूबास्‍ना काएकालामा झारा थाम्‍पूङ्‍पी छस। 15यँमाधँ माच्‍छे तोकाबी मीनाचीमीलो नास्‍टा छीमीमा खातीमीक मीनाचीमी म़झापीसँ काएका ख्रीस्‍टपी नीनाबूङ्‍मी सूबास्‍ना ह। 16सीःमीमा खातीमीक मीनाचीमी लागी काएका सीमारीमी दूर्गान्‍ध ह। माच्‍छे तोकाबीचीमी लागी काएका पोसू‍ङ्‍वामी सूगान्‍ध। नक चालँवा मूमा आसा खात्‍तचीक तूई? 17यँमाधँ आरू मीनाचीतीका काएकावा नीनाबूङ्‍मी खामी ब्‍यापारा म्‍याम्‌कान। खतालोने नीनाबूङ्‍वा पसेकाक नीक सानूवालोक मीनाची छेकामा काएका ख्रीस्‍टमी खा नीनाबूङ्‍मी लाम्लोपी नीनेका।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\