२ कोरीन्‍थी 3

1खकामा काएका आम्‍काहँपा आम्‍का साया पम्‌हँकाले? कोई कसाईलाई चाहाछीतीका आनानीलाईसँ आम्‍का सीफारीज कागाजा खँमेमाछीले, आनानीलामा काएकावा सीफारीज कागाजा तोमाछील्‍या? 2खतालोने आनानीङा आम्‍का सीफारीज कागाजा ह, मक झारा मीनाचीवा छेमालो नेमा दूरचीतो आम्‍का सागूँवापी छाबाक तूई। 3नक रू छाब्‍काबीने ख्रीस्‍ट ह, मकामा काएकालामा हसानीक गूँमाक खाने छ्‌याक्‍कवाङा तूई। नक रू मासीवा लूङ्‍मी पाटीचीपी छाबाक मन, खन्‍धँसँ लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी आत्‍मावा मीनामी सागूँवाचीपीक पाटीचीपी छाबाक तूई। 4काएकावा नक खा गेका यँमाधँ ख्रीस्‍टलामा नीनाबूङ्‍छोपी काएवा हँरेप्‍पा मूम्‌क तूई। 5आम्‍का नूवा रवा नक चालँवाची मूम्‌काक गूँमाक लागी काएकालो यँ खासँ मान्‍तू। खताधँसँ चालँवा मूमाक नूवालो र काएछोपी नीनाबूङ्‍लामा ताक ह। 6खकामा नयाँ करारक सेवाकची छूमालाई नीनाबूङ्‍वा काएलाई हँरेप्‍पालोक मेक तूई, माताधँसँ छाबाक ब्‍यबस्‍थापी मन पबीत्‍रा आत्‍मापीबो ह। यँमाधँ छाबाक ब्‍यबस्‍थावा सीते, पबीत्‍रा आत्‍मावाबो पोसूङ्‍वा पे। 7सीमारी ताईकाबी ब्‍यबस्‍थामी खा लूङ्‍मी पाटीपी खपामाहँ छाबाक तूवा। मक सीमारी ताईकाबी ब्‍यबस्‍था आतीकाक माहीमालो ताक तूवा: मोसावा ब्‍यबस्‍था तूलो नीनाबूङ्‍मी छ खोछोपी छ्‌यालूक तूवा। खकामा मोसामी ङायूवापी छ्‌यालूक छ सम्‍सम् छाहँलोसँ ईस्राएलीचीवा खोलाई खँमा दूरूहँचीन। 8पबीत्‍रा आत्‍मामी चालँवाचीने झान धाई मारी माहीमालोक तूई। 9आतामा मीनाचीलाई फक्‍ता तेकाबी पूरान करारसँ माहीमालोक तूवाधँ झान्‍सार धार्मी ठरामूकाबी झान धाई मारी माहीमालोक छी। 10यँमाधँ पाईलाक माहीमापीका होतोलो ताक नयाँ करारपीक माहीमा मारी छ्‌यालूक तूईकसावा मक पूरानबो यँनायँक छाक तूई। 11खकामा मक लूकामा खाताक पूरान करारलो माहीमा तूवाधँ, साधाई छूमायामाकी नयाँ करारलो झान धाई मारी माहीमा छीक छी। 12आतामा नयाँ करारवा काएलाई आताकाक आःसा पेकसावा काए मारी अँटील छेक तूई। 13काएकाने मोसातीकासँ मन, यँमाधँ खोसावा सम्‍सम् छामा खाताहँक माहीमामी छ ईस्राएलीची तूचीनने ग्‍यामा ऊम्‍ङायूवा खास्‍टोवा देब्‍नाचीक तूवा। 14खन्‍धँसँ ऊम्‍चू सानूवा काठोरा मूचीक तूवा, आतामा ईसेक लेसँ मक पूरान ब्‍यबस्‍था न्‍यचीलो ऊम्‍चू नूवाची मक घूम्‍टवा द्‍याबखायक छी। यँमाधँ मक घूम्‍ट ख्रीस्‍टछोपीक बीस्‍वसालामा मात्‍ताई हईमा दूरी। 15ऊम्छूङ्ङा खोचीवा ईसेक लेसँ मोसामी ब्‍यबस्‍था न्‍यचीलो ऊम्‍चू नूवाची घूम्‍टवा द्‍याबक छी। खकामा खोचीवा ङीमा दूरचीन। 16खतालोने प्रभूलाम्‍पे लासीमीधँ, मक घूम्‍ट हतीतीङी। 17प्रभूने आत्‍मा ह, हापी प्रभूमी आत्‍मा छीक छी मपी स्‍वतन्‍तारा छी। 18एझारा घूम्‍ट हताक ङायूवापी, मीनाचीवा ऐनापी तचीतीका प्रभूमी माहीमा तची। खकामा प्रभूपीका ताक मक माहीमापी आत्‍मावा काएलाई ईत्‍ता माहीमापीका आर्क माहीमापी खोतीकाङा छूमालाई बाईतो खाए।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\