२ कोरीन्‍थी 4

1आतामा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍ममारूङ्‍लामा नक चालँवा मूमा पेकाकसावा काएका हाल्‍लोसँ सम्‌सोके खातेकान। 2काएकावा ङईमालीकलो कूम्‍मामा मूमाक चालँवाची मूमा छीतूम्‌काक तूई। खकामा काएकावा वालँ चालँवा म्‍याम्‌कान मकामा नीनाबूङ्‍मी खालाई भेपानापे म्‍याम्‌कान। खन्‍धँसँ काएका नीनाबूङ्‍मी लाम्लोपी ऊम्‍छूङ् खा हालाबाम्‌का। खकामा नीक सानूवा तूईक झारावा नक खा ङीसची। 3आम्‍का खान्‍नीक खा घूम्‍टवा द्‍याबूक तूईधँसँ मकने नास्‍टा छीमीमा खातीमीकचीमी लागी मात्‍ताई घूम्‍टवा द्‍याबूक तूई। 4बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीमी बारेपी गेधँ, खोचीवा नीनाबूङ्‍मी स्‍वरूपा तूईक ख्रीस्‍ट येसूमी खान्‍नीक खामी माहीमाछोपी बीस्‍वसा मीचीन। यँमाधँ ऊम्‍चू ङीमादूर्माक नूवा नक साप्‍तेमूलूङ्‍क खँसापी मवा ङीमा दूरनक मीऊचीक तूई। 5काएकावा आम्‍काहँपामी खाची हालाबाम्‌कान, खताधँसँ येसूमी गार्नापी काएका आम्‍नू चापँवाछाची छेकामा, येसू ख्रीस्‍टङा प्रभू ह गेकामा हालाबाम्‌का। 6“माकाचूचूहँपी छ छ्‌यालक छूने” गूँकाबी नीनाबूङ्‍ङा ह। नक छबो येसू ख्रीस्‍टमी ङायूवापी छ्‌यालूक नीनाबूङ्‍मी माहीमामी ऊजेल ह गूँमाक खा नीनाबूङ्‍वा काएलाई ङीमा दूर्माकी मेक तूई। 7झारापीका ढ्‍याप्‍पा र आम्‍कामी मन नीनाबूङ्‍मीबो ह गूँमामा खँमेमालाई नक बूलूदँची आत्‍मीकी भामी खोँचीपी काएलो तूई। 8काएकावा झारालामा कास्‍टा तूम्‌काक तूई, माताधँसँ काएका हील्‍लामेकाक मान्‍तू। आल्‍माला छेकाक तूई खताधँसँ आम्‍का सम्सोकाक मान्‍तू। 9काएकावा सतावट तूम्‌काक तूई, माताधँसँ छीङ्‍लामेकाक मान्‍तू खकामा काएका साफी चूटाई चूम्‌कामा धीसेकाक तूईधँसँ नास्‍टा छेकाक मान्‍तू। 10येसूमी पोसूङ्‍वा आम्‍का रीराम्‌पी दाईने गेकामा येसूमी सीमारी साधाई काएकावा सीःमा खातीक आम्‍का रीराम्‌पी खूराम्‌तीताम्‌का। 11सीःमा खातीक एरीराम्‌पी येसूमी पोसूङ्‍वा दाईने गेकसावा लीतेतो काए येसूमी लागी साधाई सीमारीमी ङोपीङा तालेकाक तूवा। 12आतामा सीमारीवा काएकापी चालँवा मीहँक तूई, मातामाङा पोसूङ्‍वावाबो आनानीपी चालँवा मीहँ। 13धार्मसास्‍तारापी “कँ बीस्‍वसा मूङ् खकामा कँ नीन” ग्‍यामा नेकाबी तूवाक आत्‍मा खकामा काएकापी तूईक आत्‍मा ईत्‍ताङा तूईकसावा काएकासँ बीस्‍वसा म्‍याम्‌का खकामा नीनेका। 14काएकावा ङीसाम्‌का प्रभू येसूलाई स्‍याकपीका ऊमा पोकाबीवा काएकालाईसँ ख्रीस्‍ट येसूलोङा ऊसेका, खकामा खोसावाङा आनानीलो काएकालाई ऊम्‍लाम्लोपी खाये। 15नक झारा थोका आम्‍नूमी लागीङा छाक ह, खकामा यँतामा नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् मारी मीनाचीपी ताली, मातामाङा नीनाबूङ्‍मी माहीमामी लागी मारी अलने पीमाक चालँवासँ पोरी। 16आतामा काएका आम्‍का सम् सोकाम्‌कान। आम्‍का दातीक रीराम्‌बो तीपा तीपा नास्‍टा छीमा खातीहँक तूईधँसँ, आत्‍मापी काएका लेक ले नयाँ छूतो खातेहँकाक तूई। 17खकामा होतोलो काएकावा तूम्‌काक अतूछे दूखा खकामा चसी कास्‍टावा जँचा मूमा दूरीनक खकामा साधाई छीयीक मारी ढ्‍याप्‍पा माहीमा आम्‍कामी लागी तात। 18काएकावा आम्‍का मू दातीक थोकाछोपी मन, खतालोने दातीनक थोकाछोपी त्‍याम्‌का। खतालोने दातीक थोकाने चसी लेक लागी मात्‍ताई छी, दातीनक थोकाबो हाल्‍लोसँ छीयी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\