२ कोरीन्‍थी 5

1काएकावा ङीसाम्‌का, नक खँदीमापी तूईक एताम्‍बू मनधँ रीराम् नासा छीधँसँ, नीनाम्‍खम्‌पी नीनाबूङ्‍वा पेक एखीम् तूई। मक साधाई राहाछीयीक एरीराम् ह। खकामा मक हूवा बानामाक मन। 2खकामा खास गारी काए होतोलो मक नीनाम्‍खम्‌पी तूईक एतूमाक खीम्‌लाई नयाँ ते हूप्‍साम्‌तीका हूम्‍माक लागी ल़ाम स्‍वँमा थूताम्‌हँ सानूवा धूसाम्‌याम्‌क तूई, 3खकामा काए मक खीम्‌लाई तेतीका हूप्‍साम्‌लो रीराम् मान्‍दूङ्‍क आत्‍मातीका छेन। 4खकामा काएका नक खँदीमाक खीम्‌पी तूयेकालो चूलाईलेकामा मारी ल़ाम स्‍वँमा थूताम्‌का। खताधँसँ काएका खँदीमापीक रीराम् मान्‍दूङ्‍क छूमालाई चूलाईलेकाक मन, नीनाम्‍खम्‌पी तूईक रीराम् तोमालाई ह। आतामा सीःमा खातीक पोसूङ्‍वासँ हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वापी सईने। 5खकामा काएका नक खापी परीवर्तन छूमालाई नीनाबूङ्‍वाङा त्‍यारी मेकाक ह। खकामा खोसावा स्‍यालानी काएकालाई पेकाक थोकामी बाईनाक लागी ऊम्‍पबीत्‍रा आत्‍मा पेकाक तूई। 6आतामा काएका पूर छूछम् छेकाक तूई, हाल्‍लोतो काएका रीराम्‌पी छेका मूत्‍तोतो प्रभूपीका मेथाम् छेका गूँमासँ ङीसाम्‌का। 7यँमाधँ काएका बीस्‍वसालामा लीतेका, तम्‌काक थोकाचीलामा मन। 8काएका पूर छूछम् छेकाक तूई, बर्जू रीराम्‌पीका खीक्‍माहँ प्रभूलो तूमाक आम्‍का सानूवा तूई। 9आतामा काएका नक रीराम्‌पीधँसँ नक रीराम्‌पी छेकानधँसँ खोलाई दीम्‍दीम्‍धक मूमाक आम्‍का सानूवा तूई। 10यँमाधँ काए झारा ख्रीस्‍ट न्‍याया मूसी तूईक खम्‌पी खाईमाछी। खकामा झारावा रीराम्‌पी तूवामीलो मूचीक ऊम्‍चू चालँवातीका खान्‍नीक नाम्‍य तोकाबीवा खान्‍नीकङा मकामा खाईसीक तोकाबीवा खाईसीकङा नाम्‍य तची। 11काएका प्रभूलो कीसेकाक खा मीन्‍तो मीनाचीलाई प्रभूलाम्‍पे लासानी लम्‍चूम्‌का। खताधँसँ काएका यँतीकाक तूयेका मकने नीनाबूङ्‍वाङा ङीस, खकामा नक खा आनानीवासँ आम्‍नू सागूँवापी ङीसानूम्‌कङा तूई ग्‍यँमा सानूवा धूसूङ्‍क तूई। 12खकामा फेरीङा काएका आम्‍नू लाम्लोपी आम्‍का साया पम्‌कान, खताधँसँ आनानीवा काएकापी गर्ब मानूम् गेकामा नक दँमा प्‍यानीक तूई। आतामा आनानीवा मीनाचीमी सागूँवापीक खापी मन बाईर दातीक खापी गर्ब मूमाकीचीलाई जूवापा पीमा दूरानूम्। 13खकामा आम्‍का नूवा होसापी मान्‍तूधँने, नक नीनाबूङ्‍मी लागी छाक ह। मकामा काएका ठीक्‍का आम्‍का होसापी तूयेकाधँ नक आम्‍नूमी लागी ह। 14ख्रीस्‍टमी लालूखावा काएकालाई बाद्‍दे मेकाक तूई, यँमाधँ ईत्‍ता मीना झारा मीनाचीमी लागी स्‍याकसावा झारा मीनाचीङा स्‍यामी गूँमा काएकावा खान्‍नीतो ङीसाम्‌का। 15ख्रीस्‍ट झारामी लागी स्‍याकसावा हने नाप्‍कानापे लेकाबीची ऊम्‍चूमी लागी लेमा ईसी, खतालोने खोची ख्रीस्‍टमी लागी लेमाछी। यँमाधँ ख्रीस्‍ट खोचीमी लागी स्‍याहँ ऊसामा पोकाक तूई। 16आतामा हने नाप्‍कानापे साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीवा खाङचीतीका काएकावा आरूचीलाई खाङाम्‌कान। ऊखेपा काएकावा ख्रीस्‍टलाई आतामा खाङूम्‌काक तूवा, खतालोने हने नाप्‍कानापे काएकावा ख्रीस्‍टलाई मातामा खाङाम्‌कान। 17आतामा आसाची ख्रीस्‍टपी तूईधँ खो नयाँ म्‍याक तूई। पूरानबो लूकामा खाताक तूई, खाङानूम्‌या हने नयाँबो ताक तूई। 18नक झारा थोका नीनाबूङ्‍लामा छाक ह, खोसावाङा काएलाई ख्रीस्‍टलामा ऊम्‍हँपालो तोङ्‍मेक तूई। खकामा खोसावा काएलाई तोङ्‍मेमाक स्‍यावा पेक तूई। 19नीनाबूङ् ख्रीस्‍टपी छामा साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीलाई ऊम्‍चू बीरोधापीक खँ मीन्‍मायामाम्‍पा मीनाचीलाई ऊम्‍हँपालो तोङ्‍मीऊची। खकामा नक तोङ्‍मेमाक चालँवा मूमाक खा खोसावा काएलाई पेक तूई। 20काएका ख्रीस्‍टमी राजदूतची ह, आतामा नीनाबूङ्‍वा काएकालामा बीन्‍ती मीयीक तूई। आतामा काएकावा आनानीलाई ख्रीस्‍टलाम्‍पे छेकामा बीन्‍ती मीःनी, आनानीसँ नीनाबूङ्‍लो तोङानी। 21यँमाधँ काएसँ ख्रीस्‍टपी नीनाबूङ्‍मी धार्मीक्‍ता तोमा दूरूम्‌ने ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा एमी लागी खँङा छ्‌यातूनक ख्रीस्‍टलाई खँ मीऊ ।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\