२ कोरीन्‍थी 6

1काए साङ्‍गाई नीनाबूङ्‍मी चालँवा मूकाबी छेकसावा आनानीलाई बीन्‍ती मीःनी, नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् माताङा छूमा प्‍यानूम्‌न। 2यँमाधँ खोसावा गी, “कँ आनालाई सम् तूईनाक दँमापी आनावा मूःनाक बीन्‍ती कँङावा ईनूङ्, खकामा माच्‍छे तोमाक लेपी आनालाई भना।” खाङानूम्, होतोलोबो नीनाबूङ्‍मी सम् ग्राहाना मूमाक दँमा ह, मकामा माच्‍छे तोमाक लेबो ईसेङा ह। 3आम्‍का स्‍यावामी चालँवापी आसासँ फक्‍ता तेमा दूरूचीनने गेकामा आसामी लाम्लोपीसँ काएकावा खोचीलाई बाधा प्‍यचीक थोका यूसाम्‌कान। 4बर्जू काएका झारा आम्‍का चालँवाचीपी नीनाबूङ्‍मी चापँवाछा ह गूँमाक खा खँम्‍याम्‌का। कास्‍टाचीपी, गार दँमाचीपी, आपाता बीपाताची अताछूमाम्‍पा असाम्‌का। 5काएकावा चूटाई चूम्‌का, छेमाखीम्‌पी तूमाछा, हूल्‍दाङ्‍गापी पराछूमाछा, धूँराकेकामा चालँवा मूमाछा, ईम्‍माम्‍पा तूमाछा, खकामा मन्‍चाङा तूमाछा। 6नीक छेकालो, नूवापी, अँमाक खापी, सम् तूईमाक खापी, पबीत्‍रा आत्‍मापी, ऊम्‍छूङ् लालूखापी ऊम्‍छूङ् ठरामूनेचूङ्‍का। 7काएकावा ऊम्‍छूङ् खा हालाबूम्‌‌चूम्‌का खकामा नीनाबूङ्‍मी रवा काएकापी चालँवा मूक तूई। खारूलाम्‍पेलो बेखूलाम्‍पे नीनाबूङ्‍मी धार्मीक्‍तामी बछू खूरूम्‌काक तूई। 8सायासम्‍दूङ् तम्‌कालो खकामा सायासम्‍दूङ् तम्‌कानलो, आम्‍का नूङ्‍ला ससीलो, आम्‍का खान्‍नीक नूङ् झारालाम्‍पे ईनीलो खकामा काएकालाई मीनाचीवा ठागाहाचीतीका दाबेकामूङ्‍धँसँ काएकावा ऊम्‍छूङ् नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा म्‍याम्‌का। 9काएकालाई आरूचीवा छ्‌यातेकामूङ्‍नतीका तूयेकाधँसँ साफीवा छ्‌यातेकामूङ्‍क तूई। सीमा गेहँकाधँसँ लीतेकाक तूई। साजाया तूम्‌काक तूई माताधँसँ सेखातेकाक मान्‍तू। 10खकामा काएका चूलाईलेकाक तूईधँसँ, हाल्‍लोसँ दीम्‍दीम्‍ध छेयेका। काएका झाराकसावा रँरेकाक तूई, माताधँसँ काएकावा साफी मीनाचीलाई बूलूमी म्‍याम्‌चूम्‌का। काएकालो यँसँ मान्‍तू, माताधँसँ काएकालो झारा थोकाङा तूई। 11कोरीन्‍थीपी तूकाबी रूमीपामीचेऊ, काएका आनानीलो खान्‍नीतो नीनेकाक तूई, मकामा आम्‍का सागूँवा आम्‍नूमी लागी ढ्‍याप्‍पा मूम्‌काक तूई, 12आनानीलाई काएकावा लालूखा मूमा छीतूम्‌काक मान्‍तू बर्जू आनानीवाबोल्‍या काएकालाई लालूखा मूमा छीतानूम्‌क तूई। 13कँ होतोलो आनानीलाई अँ छाछाचीलाईतीकाङा लोनीनी, आनानीवासँ आम्‍नू सागूँवा आम्‍कामी लागी ढ्‍याप्‍पा मानूम्। 14बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीलो आनानी ईत्‍ता काम्‍मासूङ्‍पी नाराछूननी। यँमाधँ धार्मलो अधार्म तोङ्‍मा दूरहँल्‍या? मकामा माकाचूचूमी छलो यँ सम्‍बन्‍धा छीहँल्‍या? 15खकामा ख्रीस्‍टलो बेलीआल तोङीचीहँल्‍या? मातामाङा बीस्‍वसा मूकाबीचीलो बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीमी यँ सम्‍बन्‍धा छीहँल्‍या? 16ततूम्‍बाचीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी यँ सम्‍झाऊता तूईहँल्‍या? यँमाधँ काएने लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी खीम् ह। यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक तूई, “कँ आनानीलो तूङ खकामा आम्‍नू म़झापी कोलँ, खकामा कँ ऊम्‍चू नीनाबूङ् छँ खकामा खोची अँ मीनाची छीमी।” 17“आतामा ऊम्‍चू म़झापीका लतानीमा भानानी, खकामा खोचीपीका फाल्‍ट छानी गीमा प्रभूवा गी। ईसीक थोका यँसँ तोपानूम्‌न, मकामा कँ आनानीलाई ग्राहाना मूनीनी। 18ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍वा गी, कँ आम्‍नू पापा छँ आनानी अँ छाछाची छीःनी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\