२ कोरीन्‍थी 7

1आतामा लालूखालोक बूमीचेऊ, काएलो प्रतीग्‍याची तूईकसावा रीराम्‌लो आत्‍मामी झारा खाले ईसीक मूकाबी थोकापीका एहँपालाई मेथाम् यूनेची, मकामा नीनाबू‍ङ्‍लो कीतो पूर पबीत्‍रा पोसूङ्‍वापी लीतेयेने। 2काएकालाई आम्‍नू सागूँवापी तूमाक खम् पेकानूम्। काएकावा आसालाईसँ खाईसीतो मूम्‌काक मान्‍तू। काएकावा आसालाईसँ भ्रस्‍ट मूम्‌काक मान्‍तू। खकामा काएकावा आसापीकासँ फाईदा चूम्‌काक मान्‍तू। 3कँ नक खाची आनानीलाई फक्‍ता तेमालाई लोनीहँनीनीक मन, यँमाधँ कँ आनानीलाई पाईलाङा लोनादूर्नानीक तूई, आम्‍का सागूँवापी आनानीलाई यूसानीक तूई। काएका आनानीलो साङ्‍गाई सीमासँ लेमासँ चँरी चूबकाक तूई। 4कँङा आनानीलाई मारी हँरेप्‍पा मूनानीक तूई। खकामा कँ आनानीहँपी दूवाङा गर्बसँ म। कँ मारी कँदीम्‍नँचूङ्‍क तूई। आम्‍का झारा कास्‍टाचीपीसँ कँ दूवाङा दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। 5यँमाधँ काएका माकेडोनीयापी तेकामासँ आम्‍का रीराम्‌वा चसीसँ सावाभेमा तूःक तूवान, खकामा काएकाछोपी झारालाम्‍पेका सङ्‍कास्‍टा ताक तूवा। रीराम्‌पी काएकावा सङ्‍घार्सा मूमा छाक तूवा। मकामा आम्‍का सागूँवा कीसाक तूवा। 6खताधँसँ रादाम् भ्‍यातचीक मीनाचीलाई कँदीम्‍काबी नीनाबूङ्‍वा काएकापी तीतसलाई पसूमा आम्‍का कँदीमू। 7खो काएकापी ताकसावा मात्‍ताई मन, खतालोने आनानीवा तीतसलाई कँदीमानूम्‌कसावा काएका कँदीमूम्‌काक तूई। कँलाई मारी आम्‍नू तूप्‍मालोक राछ, मकामा कँलाई म्‍यँनूङ्‍क आम्‍नू सोगामी खा, आनानीवा कँलाई मारी चूलाईलँनूम्‌क खा खोसावा कँलाई लँ, आतामा कँ झान मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। 8कँ आनानीलाई हनानीक अँ रूलामा आनानीलाई सम्सोकीनीक मूनानीक तूईधँसँ, कँ पछेत चँन। खास कँङावा पछेत चामाने छाकङा तूवाक। मक अँ रूवा आनानीलाई चसी दँमाधँसँ आम्‍नू कँचाईसीक म्‍यानी गूँमाने कँ ङीसूङ्‍क तूवा। 9कँ आनानी चूलाईलोनी ग्‍यँमा दीम्‍दीम्‍ध छँक मन, खतालोने आनानी चूलाईलोनीकसावा खँपीका सानूवा लाकाबी छानी ग्‍यँमा ह। यँमाधँ आनानी नीनाबूङ्‍वा चूलाईलोम्‍यानीतीकाङा चूलाईलोनी, मकामा आनानीवा काएकालामा यँसँ हान्‍ती अमा छान। 10यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई चूलाईलोमीनीलो, माच्‍छे तोमालाई खँपीका सानूवा लामीःनी। मकामा आतीकाक खापी पछेत चामा ईसी। खतालोने साप्‍तेमूलूङ्‍क खावा चूलाईलोमेधँ मकसावा सीमारी तात। 11नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई चूलाईलोम्‍यानीमा खोसावा आनानीपी यँ मू राछ हने मक खाङानूम्: आनानी आम्‍नू हँपा फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क छूमालाई धाई राम्‌फाकानीक तूई, यँतीकाक क्रोधा, यँतीकाक कीमा, यँतीकाक तीर्साना, यँतीकाक जोसा, खकामा न्‍याया छूने ग्‍यानीक आम्‍नू सानूवा! झारा थोकापी आनानीवा आम्‍नूहँपालाई फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क प्रामाना मानूम्‌क तूई। 12कँ आनानीलाई नक रू आन्‍याया मूकाबीचीमी गार्नावा छाबूङ्‍क मन, मकामा ना आन्‍यायापी पराछामीकचीमी गार्नावा छाबूङ्‍कसँ ह। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी लाम्लोपी काएकालो आम्‍नू भक्‍ती धाई मारी तूई, मक फेरी खँमेमालाई नक रू आनानीलाई छाबानीक ह। 13आतामा काएका कँदीम्‍लेकाक तूई। खकामा काएका कँदीम्‍लेकाक खापी मात्‍ताई मन तीतस दीम्‍दीम्‍ध छाक खापी काएकासँ हँसहँलँ छेकाक तूई। यँमाधँ आनानी झारावा ऊम्‍आत्‍मालाई दीम्‍दीम्‍ध म्‍यानूम्‌क तूई। 14यँमाधँ ऊम्‍लाम्लोपी कँ आम्‍नू बारेपी गर्ब मूङ्‍क खा पूङ्‍क तूवाधँसँ कँ ङत्‍तन। खताधँसँ यँतामा काएकावा आनानीलाई लानीक झारा खाची ऊम्‍छूङ् ठराछाक तूवा। मातामाङा तीतसमी लाम्‌लोपी काएकावा आनानीछोपी मूम्‌काक गर्बसँ ऊम्‍छू‍ङ् ठराछाक तूई। 15खकामा आम्‍नू आग्‍याकारी चालँवा मकामा आनानी कीमावा यतो खोलाई लाम्‌तूपा म्‍यानूम्‌क खा खोसावा मीनलो, आनानीछोपीक ऊम्‍लालूखा मारी पर्तो खाती। 16कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध तूङ यँमाधँ कँ आनानीलाई मारी हँरेप्‍पा मूनीनी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\