२ कोरीन्‍थी 8

1रूमीपामीचेऊ, माकेडोनीयाक मन्‍डालीचीपी नीनाबूङ्‍वा पीऊचीक ममारूङ्‍मी बारेपी आनानीवासँ तूम्‍तनूम् गूँमाक आम्‍का सानूवा तूई। 2खकामा मारी कास्‍टामी जँचापी पराछामीलोसँ खोची मारी दीम्‍दीम्‍ध छामी। मकामा खोचीलाई झारा थोका मारी रँरीऊचीक दँमापीसँ खान्‍नोक सानूवा मूचीमा मारी दाना पीऊची। 3यँमाधँ कँ गाभाई तूङ खोचीवा ऊम्‍चू गाच्‍छेवा छीपूतो मकामा कोईवाबोने ऊम्‍चू गाच्‍छेपीकासँ मारी ऊम्‍चू राजी खूसीवा दाना पीऊची। 4खकामा पबीत्‍रा मीनाचीलाई काएकावासँ भमा तूम्‌काने ग्‍यामीमा खोचीवा काएकालाई बीन्‍ती मेकामूङ्। 5खतालोने काएकावा मीनूम्‌काकपीकासँ मारी खोचीवा भमाक चालँवा मूची। झारापीका पाईला खोचीवा ऊम्‍चूहँपा प्रभूपी आर्पन छामी। खकामा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका खोचीवा ऊम्‍चूहँपालाई काएकालाई पेखातेकामूङ्। 6खकामा तीतसवा पाईलापीकाङा मक चालँवा थालामूकसावा आनानीहँपीक मक दाना पोमाक चालँवा पूर मूने गेकामा बीन्‍ती मूम्‌काक तूई। 7खकामा आनानी झारा थोकापी, बीस्‍वसापी, नीनीनीक खापी, नूवापी, झारा जोसाचीपी खकामा काएकालाई मेकानूम्‌क आम्‍नू लालूखापी पूर तूईनी। आतामाङा नक खान्‍नीक दाना पीमाक चालँवापीसँ आनानी पूर छानी। 8कँ आनानीलाई आग्‍या पीनीहँनीनीक मन। बर्जू आरूचीमी जोसालो आम्‍नू लालूखा जरामूमाहँ आम्‍नू लालूखा ऊम्‍छूङ् तूई राछ गूँमाक खा जँचा मूमालामूङ्‍क ह। 9यँमाधँ एप्रभू येसूमी ममारूङ् आनानीवा ङीसानूम्‌कङा तूई। खो बूलूमी तूवाधँसँ खो झाराकसावा रँरीऊक छा। खकामा आनानी बूलूमी छानीने ग्‍यामा खो आम्‍नूमी लागी झाराकसावा रँरीऊक छा। 10आनानीवा त्‍यातङ्‍का मूमा थालामानूम्‌क चालँवा पूर मानूम् ग्‍यँमा कँ आनानीलाई यायो पीनीनी। यँमाधँ मक चालँवा मूकाबीची आनानी पाईला मात्‍ताई तूवानीन खतालोने मक चालँवा मूमाक मारी सानूवासँ मानूम्‌क तूवा। 11आनानीपी मक चालँवा मूमाक जोसा तूवा मातामाङा मक चालँवा आनानीवा पीमा दूरूनूम्‌क दाना प्‍यानूम्‌मा पूर मानूम्। 12यँमाधँ आसाचीमी दाना पीमाक ऊम्‍सानूवा तूईधँ खोलो यँ तूई मकङा ग्राहाना मूमा नीक छी। खन्‍धँसँ खोलो यँ मान्‍तू मक मन। 13खकामा कँ आनानीलाई भारा तेमा खकामा आरूलाईबो भारा मान्‍दूङ् मूमालाई नक लोनीहँनीनीक मन। 14होतोलोक दँमापी आनानीपी आसालो मारी तूई मकपीका आरूचीमी खँच पूर मानूम् मकमी थूम्‍सूङ्‍पी खोचीलो मारी छीलो खोचीलामा आम्‍नू खँच पूर छूने। आतामा आनानी झारा बराबरी छानीने। 15धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “आसासावा मारी खप्‍सूचीमा यूसूची खोचीलो यँ थोकासँ मारी छान, खकामा चसी खप्‍सूचीमा यूकाबीचीलाई खँचसँ छान।” 16कँ नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने प्‍यँ, यँमाधँ आम्‍नूमी लागी कँ चूलाईलँतीकाङा नीनाबूङ्‍वा तीतसमी ऊम्‍सागूँवापीसँ आम्‍नूमी लागी चूलाईलोमाक खा तेपीऊक तूई। 17यँमाधँ खो काएकावा लूम्‌काक खा मानामूमा मात्‍ताई आनानीपी भानाक मन, खतालोने खोने आनानीपी भाईमाक मारी ऊम्‍सानूवावा आनानीपी भानीहँक ह। 18खकामा झारा मन्‍डालीहँचीपी खान्‍नीक खा हालाब्‍मापी खान्‍नीक नूङ् फीःसाक नूछलाईसँ तीतसलो काएकावा आनानीपी पसाम्‌हँका। 19मूतो मात्‍ताई मन, काएकावा बूलूदाम् खायाम्‌कालो लाम्‌पी काएकालो साङ्‍गाई खाईमा मन्‍डालीचीवा खोलाई छ्‌यातूचीक ह। प्रभूलाई माहीमा पीमालो मीनाचीलाई भमाक आम्‍का खान्‍नीक सानूवा तूई गूँमाक खा खँमेमालाई नक भमाक स्‍यावा म्‍याम्‌का। 20खकामा काएकावा खान्‍नीक सानूवालामा पीऊचीक दाना छँसी खायाम्‌कालो काएकालाई आसावासँ फक्‍ता तेकामूङ्‍नने गेकामा काएका नूवा याकेकाक तूई। 21यँमाधँ काएकावा प्रभूमी लाम्लोपी मात्‍ताई मन, मीनामी लाम्लोपीसँ यँ सायासम्‍दूङ्‍लोक तूई मकङा मूमाक आम्‍का सानूवा तूई। 22खोचीलो काएकावा आम्‍का आर्क नूछलाई आनानीपी पसाम्‌हँका खोलाई काएकावा साफी खेपा जँचा मूम्‌कालो आरूचीलाई भमा खो जोसील तूईक छीपूम्‌का। खकामा खोसावा आनानीछोपी पूर हँरेप्‍पा मूनाचीकसावा खो झान मारी हूरीखातीक तूई। 23तीतसबो कँलो साङ्‍गाई आम्‍नू स्‍यावामी चालँवा मूकाबी अँ बूमी ह। खकामा आरू रूमीपामीचीबो मन्‍डालीमी प्रतीनीधी खकामा ख्रीस्‍टलाई माहीमा पीकाबीची ह। 24खकामा आनानीवा खोचीलाई आम्‍नू लालूखा खँम्‍यानूम्। मातामा झारा मन्‍डालीचीवा काएका आनानीछोपी म्‍याम्‌काक गर्ब ऊम्‍छूङ् राछ गूँमा छूछम् छूमीनेमा तूम्‍तूचीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\