२ कोरीन्‍थी 9

1पबीत्‍रा मीनाचीलाई हानूम्‌क बूलूदाम्‌मी बारेपी कँ आनानीलाई छाब्‍मा जरूरी दाबूङ्‍न। 2यँमाधँ आनानी आरूलाई भमालाई धाई मारी सानूवालोक तूईनी गूँमा कँ ङीसँ। नक खामी बारेपी माकेडोनीयापीक मीनाचीलाई, आनानी आखाईयापीक बीस्‍वसीचीवा त्‍यातङ्‍कापीका दाना पीमा त्‍यारी छामीक तूई लूङ्‍चूङ्‍मा आनानीपी गर्ब मूङ्। खतालो आम्‍नू जोसामी खा ईनूचीलो खोचीहँपीक साफी मीनाची आरूचीलाई भमा जोसील छामीक तूवा। 3खताधँसँ नक खामी बारेपी काएकावा आनानीछोपी मूम्‌काक गर्ब यँनायँक छूनने। खतालोने कँङा ग्‍यँतीकाङा आनानी चँरीचूबानी ग्‍यँमा कँ रूमीपामीचीलाई आनानीपी पसँहँचूङ्। 4खकामा माकेडोनीयाक कोई कसाई मीनाची काएकालो आनानीपी तीमीलो, कँ खोचीलाई ढूक्‍का छँहँ लूङ्‍चूङ्‍तीका आनानी चँरीचूबीनीनक छीपीनीधँने काएका ङईमालीक छेका। खकामा आनानीसँ ङईमालीक छीनी। 5आतामा आनानीवा प्रतीग्‍या मानूम्‌क बूलूदाम् त्‍यारी मूमासोमालाई कँपीका पाईलाङा रूमीपामीचीलाई आनानीपी पमा कँ खान्‍नीक दाबूङ्। आतामा नक बूलूदाम् कारकापालामाक मन खतालोने आम्‍नू राजी खूसीपीका पीऊनूम्‌क छूने। 6खताधँसँ खाबो नकङा ह, अतूछे न्‍याब्‍काबीवा अतूछेङा खप्‍स मकामा साफी न्‍याब्‍काबीवा साफीङा खप्‍स। 7खकामा झारा मीनावा ऊम्‍सागूँवापी यँ पीमालाई छूछम् मूनाचीक तूई, मक पीऊचीने। खकामा सानूवा मान्‍दूङ्‍क कारकापापीसँ मन, खतालोने कोई कसाईमी पीमाक सानूवा मान्‍तूधँ पीऊनने। यँमाधँ हँसहँलँ छीमा पीकाबीवा नीनाबूङ्‍लाई लालूखा म्‍य। 8नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई चाहाछीनीकपीकासँ मारी साखा पीमा दूरीनी। खकामा आनानीलो साधाई झारा थोका छूनेयाने। मकामा झारा खान्‍नीक चालँवामी लागी आनानी मारी पीमा दूरानूम्। 9यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, “खोसावा न्‍याब, मकामा झाराकसावा रँरीऊचीकलाई प्‍यची, खकामा ऊम्‍धार्मीक्‍ता साधाई छीयी।” 10न्‍याब्‍माक चाल्‍यवालो चामाक सोफ नीनाबूङ्‍वा पे। खोसावाङा आनानीलाई चाहाछीनीक न्‍याब्‍माक चाल्‍यवा पीःनीहँ मारी मी, खकामा आम्‍नू धार्मीक्‍ता मारी पोर्‌म्‍य। 11नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई साधाई मारी ढ्‍याप्‍पा सानूवालोक छूमायामा झारा थोकापी बूलूमी मीःनी, मकामा आम्‍नू ढ्‍याप्‍पा सानूवावा पीऊनूम्‌क बूलूदाम् काएकालामा खोचीवा तचीलो साफीवा अलने प्‍यची। 12नक स्‍यावा मूमाक चालँवालामाने आनानीवा पबीत्‍रा मीनाचीमी खँच पूर मीनूम्। खकामा नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने पीमाक थोकासँ आनानीपीका मारी छीमा लती। 13आम्‍नू ढ्‍याप्‍पा सानूवापीका प्‍यानूम्‌क दानालामा नीनाबूङ्‍मी माहीमा मीनूम्‌क छी। खोचीलाई आनानीवा साफी भनूम्‌कसावा ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानी ख्रीस्‍टमी खान्‍नीक खापी आग्‍याकारी तूईनी गूँमाक खामी प्रामाना ताल। 14नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई थाप्‍माङा दूरीनक ममारूङ् प्‍यानीकसावा, खोचीवा आनानीलाई मारी लालूखा मीःनीमा आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ् दब्‍पीहँनीनी। 15खकामा काएवा बर्नन मूमाङा दूरीनक नीनाबूङ्‍मी ममासूङ्‍मी लागी नीनाबूङ्‍लाई मारी अलने छूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\