२ यूहन्‍ना 1

1कँ एल्‍डरवा छ्‌याताक मीमाछालो ऊम्‍छाचीलाई, ऊम्‍छूङ्‍ङा लालूखा म्‍यँचूङ्। कँ मात्‍ताई मन, खतालोने ऊम्‍छूङ्‍लाई छेकाबी झारावाङा आनानीलाई लालूखा मीःनी। 2काएकाहँपी ऊम्‍छूङ् खा तूई खकामा मक काएकालो साधाईङा छीचीकसावा आनानीलाई लालूखा मीःनी। 3पापा नीनाबूङ् खकामा पापामी छा येसू ख्रीस्‍टपीका ममारूङ्, सम्, साङ काएलो ऊम्‍छूङ् खकामा लालूखा छूनेयाने। 4आम्‍छाचीहँपीक कोई कोईलाई काएकावा पापापीका तूम्‌काक आग्‍याचीतीका ऊम्‍छूङ् खापी लाम्‍दूमामीक छीपूङ्‍चूङ्‍लो कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। 5लालूखालोक नूछमे, कँ होतोलो आनालाई ईत्‍ता नयाँ आग्‍या छाब्‍नीहँनीक मन, खताधँसँ काएलो पाईलापीकाङा तूवाक खाङा कँ छाबँहँ। खकामा, काए लालूखा मोमे ग्‍यँमा आनानीलाई बीन्‍ती मोनीनी। 6लालूखा नकङा ह, काए ऊम्‍आग्‍यातीकाङा लाम्‍दूम्‍माछी। आनानी लालूखापी लेमाछी गूँमाक आग्‍या पाईलापीकाङा ईनानूम्‌क तूई। आतामा आनानी लालूखापी छूमायामाछी। 7वालँ मूकाबीची मारी साप्‍तेमूलूङ्‍पी तामीक तूई, खकामा खोचीवा येसू ख्रीस्‍ट रीराम्‌पी नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी ताक ह गीमीमा र्‌याबचीन। आतीकाक मीनाङा वालँ मूकाबी खकामा ख्रीस्‍टमी बीरोधी ह। 8नूवा याकानी, खकामा आनानीवा नाम्‍य तोमालाई मीहँनूम्‌क चालँवा मासानूम्‌न, खताधँसँ मक पूर नाम्‍य तोमा दूर्काबी छानी। 9ख्रीस्‍टमी सीक्‍छेपी ऊम्‍रलोक छीमा मन्‍तूकाबी खकामा ऊम्‍सीक्‍छेपीका मेथाम् खाईकाबी मीनाचीलो नीनाबूङ् छीन। खताधँसँ आसा येसूमी सीक्‍छेपी ऊम्‍रलोक छीमा तूई, खोलो पापालो ऊम्‍छा हीसाङा छीची। 10आतामा कोई कसाई आनापी तीलो नक सीक्‍छे ताईमाम्‍पा तीधँने खोलाई आम्‍खीम्‌पी वँमा पीऊन खकामा सेवासँ मीऊन। 11यँमाधँ आसावा खोलाई सेवा मी, खो मक मीनावा मीक खँसापी चालँवापीसँ दोसीक छी। 12आनानीलाई छाब्‍माक खाचीने कँलो साफी तूई, खताधँसँ कँ कागजापी मासीवा छाबँन। खताधँसँ काए पूर दीम्‍दीम्‍ध छेने ग्‍यँमा आनानीपीङा बाईमामा खँमोतो खा पोमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। 13नीनाबूङ्‍लामा छ्‌याताक आम्‍नू नूछमेमी छाचीवा आनालाई सेवा हानाक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\