२ पत्‍रूस 1

1कँ येशू ख्रीस्‍टमी चापँवाछा खकामा प्रेरीत सीमोन पत्‍रूसपीका, एनीनाबूङ् खकामा काएलाई माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टमी धार्मीक्‍तापी काएलो बराबर बीस्‍वसा तोकाबीचीलाई: 2आनानीवा नीनाबूङ् खकामा येसू एप्रभूलाई छ्‌यातानूम्‌कसावा ममारूङ्‍लो साङ आनानीपी मारी छूतो खाईने। 3काएवा ख्रीस्‍ट येसूलाई खान्‍नीतो छ्‌याताम्, खोसावा ऊम्‍रलामा नीनाबूङ्‍वा नततीकाक पोसूङ्‍वा लेमालाई काएलाई चाहाछीक झारा थोका पे। खोसावा काएलाई ऊम्‍माहीमा खकामा खोसावा मीक खान्‍नीक चालँवापी दोमालाई काछेक तूई। 4खकामा नक रपीकाङा खोसावा काएलाई मक मारी म़ङ्‍ग मकामा मारी ढ्‍याप्‍पा प्रतीग्‍याची पेक तूई। आतामा साप्‍तेमूलूङ्‍पी साफी खाईसीक सानूवापीका तीःक खँसापी चालँवापीका मेमे फूमा दूरानूम्, खकामा नीनाबूङ्‍लो दोसानीमा ऊम्‍स्‍वाभापा आनानीलो छूने ग्‍यामा खोसावा प्रतीग्‍या मूक तूई। 5आतामा आम्‍नू बीस्‍वसाछोपी आम्‍नू खान्‍नीक चालँवा थापामूमालाई बाल्‍ला मूनाचीनी। खकामा आम्‍नू खान्‍नीक चालँवाछोपी नूवा थापामूनाचीनी। 6आम्‍नू नूवाछोपी आम्‍नूहँपालाई आधीनापी यूमा दूर्माक र थापामानूम्। मकामा हँपालाई आधीनापी यूमा दूर्माक रछोपी अमादूर्माक र थापामानूम्। मकामा अमादूर्माक रछोपी नीनाबूङ्‍छोपीक भाक्‍ती थापामानूम्। 7खकामा नीनाबूङ्‍छोपीक भक्‍तीछोपी बीस्‍वसीचीलाई मूमाक सम् थापामानूम्। बीस्‍वसीचीलाई मूमाक सम्‌छोपी लालूखा थापामानूम्। 8नक गूनाची आनानीलाई चाहाछी, खकामा आनानीलो नक गूनाची मारी तूईधँ, एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूवापी, नक खाचीवा आनानीलाई चालँवा मूमाकी मीःनी खकामा कमाकी मीःनी। 9खताधँसँ कोई कसाईलो नक गूनाची मान्‍तूधँ, खो मूसीपा छी मनधँ मेथाम्‌क खा मन्‍तोकाबी छी। खकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई ऊम्‍पाईलाक खँपीका नीक मीऊक खा खोसावा मातसी। 10आतामा रूमीपामीचेऊ, नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई काछानीक खकामा छ्‌यातानीक खापी आझाई छूछम् छूमालाई हूरानी। यँमाधँ आनानीवा आता मीनूम्‌धँ हाल्‍लोसँ सामास्‍सेपी पराछीनीन। 11आतामा आनानी एप्रभू खकामा काएलाई माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टमी साधाई छीयीक हालाखम्‌पी वँमाक पूर आधीकारा तूनूम्। 12आनानीवा नक खाची झारा ङीसूनूम् मकामा आनानीपी तूईक ऊम्‍छूङ् खापी बाल्‍यो छानीमा तूवानीक तूईधँसँ, कँ आनानीलाई नक खाची साधाई मीन्‍मेनीनी। 13कँ नक रीराम्‌पी तूङतो, नक खाची लोमामा आनानीलाई चूङ्‍चूङ्‍ध मोमायामा धूङ्‍लीक दाब्‍नचूङ्। 14एप्रभू येसू ख्रीस्‍टवा कँलाई खान्‍नीतो लँतीकाङा, नक सीःमा खातीक रीराम्‌लाई कँ चँरङा छीङ्‍मामा खाईमाछी गूँमा कँ ङीसँ। 15आतामा कँ स्‍यँमासँ नक खाची मीनायानूम् ग्‍यँमा कँ दूरँतो मारी खूपँहँ। 16काएकावा आनानीलाई एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी रमी खा मकामा खो फेरी लासीमा तीःक खा लानीलो मीनाचीवा मारी चाङ्‍ख छामीमा बूसूचीक खीसाची मानामूम्‌काहँ मकचीतीकाङा आनानीलाई लानीन। नक झारापीका ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ्‍मी चालँवा काएकावा आम्‍का मूवाङा तूम्‌काक तूई। 17काएका मपी तूयेकालो खोसावा नीनाबू‍ङ् पापालामा सायासम्‍दूङ् खकामा माहीमा तूलो, झारापीका ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ्‍वा आता ग्‍याक ईत्‍ता सँलँवा लता, “नक लालूखालोक अँ छा ह, कँ खोलो मारी दीमदीम्‍ध तूङ।” 18खकामा काएका मक पबीत्‍रा पप्‍चीलाछोपी खोलो तूयेकालो नीनाम्‍खम्‌लामा लताक मक सँलँवा ईनूम्‌काक तूवा। 19अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक खापी होतो काए झान छूछाम् छेक तूई। आनानीवा मक अगम्‍बक्‍ताचीमी खाचीपी आम्‍नू सानूवा तीऊयूनूम्‌धँ खान्‍नीक चालँवाङा मीनूम, यँमाधँ ऊम्‍चू खाचीबो ख्रीस्‍ट फेरी तीनतो माकाचूचूक खम्‌पी छ्‌यालक छतीका मकामा आम्‍नू सागूँवापी छ्‌यालक नाम्‌वारी फाकीहँलोक साङ्‍गूँङ्‍मी छतीकाक तूई। 20खन्‍धँसँ आनानीवा नक खा ङीमाछी, धार्मसास्‍ताराक ईत्‍ता अगम्‍बानीसँ मीनाचीवा ऊम्‍चूहँपावा ब्‍याख्‍या मूमा दूरचीन। 21यँमाधँ मीनाचीवा ऊम्‍चू सानूवालामा ईत्‍ता अगम्‍बानीसँ नीनामीन। खतालोने खोची पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबामीहँ नीनाबूङ्‍पीका ताक खा नीनामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\