२ पत्‍रूस 2

1ईस्राएली मीनाचीमी म़झापी वालँ अगम्‍बक्‍ताची तूवामीतीकाङा आनानीहँपीसँ वालँ तकीची लतीमी। नकचीवा मीनाचीलाई आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा बीनासा मूकाबी वालँ सीक्‍छे च्‍यातची। खकामा खोचीलाई माच्‍छे पीकाबी ऊम्‍चू तकीलाईसँ खोचीवा छीङची। मकामा ऊम्‍चूहँपावाङा खोचीछोपी चँर बीनासा तातची। 2खतालो मारी मीनाचीवा ऊम्‍चू ङईमालीक चालँवा तीङची। आरू मीनाची ख्रीस्‍टमी खकामा ऊम्‍छूङ् सीक्‍छेमी बीरोधापी नीनीमी। 3खोची लोभी छीमीहँ आनानीपीका फाईदा चामालाई वालँ खाची बानामीचीमा लीनी। खकामा नीनाबूङ्‍वा खोचीमी लागी पाईलाङा दान्‍डा तकामूदूरूक तूई, आतामा खोची नास्‍टा छीमीङा। 4स्‍वर्गादूतचीवा खँ मूचीलो नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई जगामूयोचीन, खतालोने खोचीलाई नरकापी झाकूतीकूची, मकामा न्‍यायाक लेतो खोचीलाई छूयूचीमा माकाचूचूक खम्‌पी यूसूचीक तूई। 5नीनाबूङ्‍वा मक पाईलाक साप्‍तेमूलूङ्‍लाई जगामूयोन। खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी खा र्‌याब्‍काबी मीनाची तूवामीक साप्‍तेमूलूङ्‍पी नीनाबूङ्‍वा जलप्रलाया तातू। खकामा धार्मी खा हालाब्‍काबी नू‍हा मकामा ऊम्‍झानीचीपीक सावाबोलाई मात्‍ताई जगामूयोची। 6नीनाबूङ्‍वा सादोमलो गमोरामी न्‍याया मूहँ मीवा नास्‍टा मीऊतीङू। खकामा नीनाबूङ्‍मी खा मन्‍र्‌याब्‍काबीचीमी दसा यँतीकाक छी राछ मकमी यादे सदोमलो गमोरालाई मीऊची। 7खँसापी मीनाचीमी खँसापी चालँवापी मारी चूलाईलोकाबी धार्मी लूतलाई नीनाबूङ्‍वा माच्‍छे पीऊ। 8लूत ऊम्‍चू म़झापी तूवालो मकामा ले लेपी ऊम्‍चू खँसापी चालँवा तूलो खकामा ईनूलो, खो ऊम्‍धार्मी सागूँवापी साफी चाईसाक दाब्‍नाचीक तूवा। 9आतामा धार्माती मीनालाई जँचापीका यँतामा जगा मूमाछी मकामा खँसापी मीनालाई न्‍याया छीक लेतो दन्‍डापी यँतामा यूङ्‍मायामाछी मक प्रभूवा खान्‍नीतो ङीस। 10खास गारी ईसीक म्‍यचीक कलवापी तूमायामा लामचीक मकामा नीनाबूङ्‍मी आधीकारालाई छीङ्‍काबीछोपी नीनाबूङ्‍वा कारा ब्‍याभारा मी। नक वालँ सीक्‍छे पीकाबीची हठ्‍ठी खकामा आहाङ्‍कारी छीमी, मकामा नीनाम्‍खम्‌पी तूईमीक प्रानीचीमी दोधूम् पोमा कीसीमीन। 11खकामा स्‍वर्गादूतची नक वालँ खा चेमाकीचीपीकासँ बाल्‍यो खकामा रलोक तूईमीधँसँ प्रभूमी लाम्‍लोपी मक वालँ सीक्‍छे पीकाबीचीलाई ऊम्‍चू दोधूम् पोतो फक्‍ता तेमाक अँटाङा मीचीन। 12खतालोने नक वालँ सीक्‍छे पीकाबीचीवा नूवा मान्‍तूतीका चालँवा मीची। खकामा खोची लाप्‍मामा सेमाक लागी मूनामीक वलीखाक पसूचीतीकाक तूईमी। खोचीवा ङीमाङा ङीसचीनक थोकामी बीरोधा मीची। आतामा खोचीसँ वलीखाक पसूचीतीकाङा नासा छीमी। 13खोचीवा मूचीक खाईसीक चालँवामी लागी खाईसीकङा दान्‍डा तची। लेपाङा खोचीवा चामादूङ्‍मा मकामा कलवा मूमा नतची। खकामा आनानीलो भोजा चासी तूईमीलो मारी मोजमस्‍ती मीची, मकामा आतीक मीनाचीबो आम्‍नू नूला सकाबी कलङ्‍कलो खोटाची ह। 14ऊम्‍चू मू कलवावा प्‍याबक छी, खोचीवा खँ मूमा हाल्‍लोसँ छीतचीन। खोचीवा काम्‍जोरा सानूवालोक मीनाचीलाई हूरखायचीमा वालँ म्‍यची। ऊम्‍चूसागूँवावा झाली मूमालाई तालीम तूचीक तूई। नकचीने दङ्‍खँ तोकाबी चाचायोछाची ह। 15खोची सोझ लाम् छीङूचीमा खाईसीक लाम्‌लाम्‍पे खातामीक तूई। खकामा खाईसीक चालँवा मीमा बूलू खप्‍काबी बोअरमी छा बालमलाई खोचीवा तीङूचीक तूई। 16बालमलाई नीनीनक ऊम्‍गधावा मीनातीका नीनामा ऊम्‍खँसापी चालँवामी लागी पायूक तूवा। खकामा मक गधावा ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता थीमाहँ मूमा लामूक चालँवा मूमापीका चीबूक तूवा। 17खकामा नक मीनाची काँवा मान्‍दूङ्‍क मूहानाची, मकामा कूहूमावा पीरक तँलाची ह। खकामा नक मीनाचीमी लागी नीनाबूङ्‍वा खदीमापीक माकाचूचू सँचेवा मूमा यूसूक तूई। 18खोची याक्‍तँ खूरीमीमा ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा खा पची। मकामा खोचीवा भर्खर खँसापी चालँवा मूमाछीतूचीक मीनाचीलाई रीराम्‌पी कलवा मूमाक खा लचीमा वालँ म्‍यची। 19खोची ऊम्‍चूहँपाबो खँसापी चालँवामी चापँवाछाची छीयीमीक दँमापीङा आरूचीलाई स्‍वतन्‍तारा मूनीनी लचीमा प्रतीग्‍या म्‍यँची। यँमाधँ मीनाछोपी यँ जीताछी, मसावाङा मीनाचीलाई चापँवाछाची म्‍यची। 20मीनाचीवा एप्रभू खकामा माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टलाई छ्‌यातचीमा साप्‍तेमूलूङ्‍क खँसापी चालँवापीका ऊम्‍काछीदूरीमीमासँ दाफे दाफे खँ मीचीमा खँमी आधीनापी पराछीमीधँ, ऊम्‍चू अवस्‍था पाईलापीकासँ झान खाईसीक छी। 21खोचीलाई प्‍यामीक पबीत्‍रा आग्‍या ङीसचीमासँ मानामूमा छीङ्‍काबीचीवाने बर्जू ऊम्‍छूङ् खा हाल्‍लोसँ ईनूचीनकधँ धूङ्‍लोक थीय। 22“होगा पासीमा मक चासी लासीमा खाती, मकामा सीप्‍याक भ हीलोपीङा पूलूलूमा वाल्‍सी खाती” ग्‍यामीक ऊम्‍छूङ् आहानाचीतीकाङा खोची पीकामीक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\