२ पत्‍रूस 3

1लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, कँ आनानीलाई छाब्‍नीहँनीनीक नक अँ हीसाकबो रू ह। खकामा कँ आनानीलाई अँ हीसा रूचीपी मारी खाची मीन्‍म्‍यानीमा आम्‍नू नीक सानूवालाई जोसील मूमापीमाक सानूवा मूङ्‍क तूई। 2पाईलाक पबीत्‍रा अगम्‍बक्‍ताचीवा नीनामीक खाची मकामा प्रेरीतचीलामा एप्रभू खकामा काएलाई माच्‍छे पीकाबीमी आग्‍या आनानीवा खान्‍नीतो मीनानूम्। 3झारापीका पाईला, आनानीवा नक खा ङीमाछी। लूकीक लेचीपी ऊम्‍छूङ्‍लाई छीङ्‍काबीची ती:मी। खोचीवा आनानीलाई छीङीनीमा आताकाक खा पोतो तीमी, 4“येसूवा कँ फेरी तँ ग्‍यामा मूक प्रतीग्‍या हापी खाता? यँमाधँ एफूपापाची स्‍यामीक लेपी तूवातीकाङा झारा थोका साप्‍तेमूलूङ् लीसालो यँतीकाक तूवा होतोसँ मातीकाकङा तूई।” 5तेत्‍तँनी नीनाबूङ्‍वा, नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा लीस्‍ने ग्‍यामा आग्‍या पीऊलो नकची लीसामी। मकामा खँदीमाबो काँवापीका खकामा काँवालामाङा लीसाक खा ङीसहँचीतोङा खोची ङीसचीनतीका पीकीमी। 6खकामा काँवालामा खँलोक साप्‍तेमूलूङ् साफी काँवाहँपी होपाहँ नास्‍टा छा। 7होतोलो तूईक नीनाम्‍खम् खकामा खँदीमा मीवा नास्‍टा छूमाक लागी नीनाबूङ्‍मी आग्‍यातीका सँच्‍याप् मामा यूसाक तूई। खकामा नीनाबूङ्‍मी खा मन्‍र्‌याब्‍काबी मीनामी न्‍याया छीमा नास्‍टा छीक लेतो खोलाई यूसाक तूई। 8खन्‍धँसँ लालूखालोक बूमीचेऊ, आनानीवा नक ईत्‍ता खा हाल्‍लोसँ मातासानूम्‌न, प्रभूमी लागीने ईत्‍ता ले होतोङ् दँतोङा छी मकामा होतोङ् दँ ईत्‍ता लेतोङा छी। 9कोई कसाईवा मीनचीतीकाङा प्रभू ऊम्‍प्रतीग्‍या पूर मूमा छूसीन। खतालोने आसासँ नास्‍टा छूमीनने बर्जू झारावा खँ मूमापीका ऊम्‍चू सानूवा लासूचीने ग्‍यामा खोसावा आनानीलाई असीयीनीक तूई। 10खतालोने प्रभूमी लेने आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा खूचीपातीका ती। मातालो नाम्‍छूरी साफी ढ्‍याप्‍पा सँलँवा लातमा मासीमा खाती। खकामा नाम्‌छूरीपीक झारा थोकाची मीवा हूयीमा नास्‍टा छी। खकामा खँदीमालो मपी तूईक झारा थोका नास्‍टा छीहँ खाती। 11झारा थोकाची नास्‍टा छीमा खातीकसावा, आनानी यँतीकाक मीनाची छूमाछी त? आम्‍नू पोसूङ्‍वा पबीत्‍रा खकामा नीनाबूङ्‍लाई प्‍याखाताक छूमाछी। 12आनानीवा नीनाबूङ्‍मी ले हूङूयूनूम्‌हँ तूईनीलो मक ले नाजीका तामेमालाई दूरूनूम्‌तो खान्‍नीतो चालँवा मानूम्। मक लेपी नाम्‌छूरीची हूयीमीमा नास्‍टा छीमी मकामा नाम्‌छूरीपी तूईक झारा थोकाची मीमी रापापी योमी। 13खतालोने काएवा खोसावा प्रतीग्‍या मूतीका नयाँ नीनाम्‍खम्‌लो नयाँ खँदीमामी लाम् खाङाम् मकपी धार्माती मीनाची मात्‍ताई तूमा तची। 14आतामा लालूखालोक बूमीचेऊ, आनानी नक खाची हूङ्‍काबीची छानीकसावा, नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी आनानी दाग मान्‍दूङ्‍कलो खोटा मान्‍दूङ्‍क खकामा साङपी तूकाबी छूमालाई बाल्‍ला मानूम्। 15प्रभूवा असीनीहँ हूङीयीनीक खालाई माच्‍छे तोमाक दँमा ग्‍यानीमा आनानीवा मीनानूम्। एलालूखालोक नूछ पावलवासँ नीनाबूङ्‍वा पीऊक नूवालामाङा आनानीलाई नक खा छाब्‍प्‍यानीक तूई। 16झारा ऊम्‍रूचीपीसँ खोसावा नक खाचीङा छाबूक तूई। खोसावा छाबूक खाचीपी कोई कोईबोने ङीमा गार तूई। खकामा खान्‍नीतो सीक्‍छे मन्‍तोकाबीचीवा मकामा चाप्‍चीलूङ् मीनाचीवा आर्क धार्मसास्‍तारालाईतीकाङा बीप्‍लाट साप्‍लाट मीचीहँ ब्‍याख्‍या मीची, आतामा ऊम्‍चू बीनासा ऊम्‍चूहँपा खप्‍सची। 17आतामा लालूखालोक बूमीचेऊ, पाईलाङा नक खाची ङीसानूम्‌मा नूवा याकानीहँ तूवानी। खँसापी मीनाचीमी वालँ खापी वालँ छूननी मकामा बाल्‍यो गरी तूईनीक खम्‌पीका धीननी। 18खतालोने एप्रभू खकामा माच्‍छे पीकाबी येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् खकामा नूवापी पोर्तो खातानी। खोलाईङा होतोलो खका सूनाम् सूनाम् ऊम्‍माहीमा छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\