२ थेसलोनीकी 1

1कँ पावल, सीलास खकामा तीमोथीपीका नीनाबूङ् एपा खकामा प्रभू येसू ख्रीस्‍टपी छूकाबी थेसलोनीकीपी तूईक मन्‍डालीलाई, 2नीनाबूङ् पापालो प्रभू येसू ख्रीस्‍टलामा आनानीलाई ममारूङ्‍लो साङ। 3रूमीपामीचेऊ, आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ्‍लाई हाल्‍लोसँ अलने पीमायामा काएका बाद्‍दे छेकाक तूई, यँमाधँ नक खान्‍नीक तूई, बीस्‍वसापी आनानी साफी पोरानीक तूई, खकामा आनानी आनानीहँपी झारालो साफी लालूखा मोमीनी। 4आम्‍नू झारा सतावटपी खकामा आम्‍नू बीस्‍वसालो आनानी असूयूनूम्‌क कास्‍टाचीपी आनानी बाल्‍यो छानीहँ तूवानीक तूई, आतामा काएकावा नीनाबूङ्‍मी मन्‍डालीचीहँपी गर्ब म्‍याम्‌का। 5नीनाबूङ्‍मी धार्मीक न्‍यायामी प्रामाना छीहँक नकङा ह। आतामा आनानी नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी योग्‍याक छूमा दूरानूम्। यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी योग्‍य छूमाक लागीङा आनानीवा दूखा तूहँनूम्‌क तूई। 6यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍छूङ्‍ङा खान्‍नीतो न्‍याया मी, मातामा आनानीलाई दूखा पीकाबीलाई खोसावा दूखा प्‍यचीमाङा न्‍याया मी। 7- 8खकामा आनानी कास्‍टा तोबाकीचीलाई काएकालोङा नीनाबूङ्‍वा सावाभेमीनी। नक सावाभेमाक चालँवा ऊम्‍रलोक स्‍वर्गादूतचीलो तीतीहँक मीन्‌लो प्रभू येसू नीनाम्‍खम्‌लामा फेरी तीलो छी। खोतोलो नीनाबूङ्‍लाई मन्‍छेकाबीलो एप्रभू येसूमी खान्‍नीक खा मन्‍र्‌याब्‍माकीचीलाई खोसावा दान्‍डा प्‍यची। 9साधाईक लागी नास्‍टा छूमाक दान्‍डा खोचीवा तची। खकामा प्रभू छीक खम्‌पीका ऊम्‍माहीमामी रपी वँमा तचीनक दान्‍डा खोचीवा तची। 10नक खाची प्रभू येसू तीःक लेपी छी। मक लेपी ऊम्‍पबीत्‍रा जाईचीहँपीका खो ऊम्‍साया पोलामी खकामा बीस्‍वसा मूकाबी झारालाई अतलल म्‍यची। आनानीसँ खोचीलोङा छीनी यँमाधँ आनानीवा आम्‍का गाभाईपी बीस्‍वसा मानूम्‌क तूई। 11आतामा नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई काछानीतीकाङा खोसावा आनानीलाई योग्‍या म्‍यानीने गेकामा आम्‍नूमी लागी काएकावा खाली नीनाबूङ् दबाम्‌का। आतामा आनानीवा मूमा मीनानूम्‌क झारा खान्‍नीक खा, बीस्‍वसामी चालँवालाई नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍रलामा पूर मूप्‍यानीने। 12आतामा एनीनाबूङ्‍लो प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ्‍लामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ् आनानीहँपी महीमीत छूने खकामा आनानीसँ खोपी सायासम्‍दूङ् तोमा खात्‍तीनीक छूमा दूरानूम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\