२ थेसलोनीकी 2

1रूमीपामीचेऊ, एप्रभू येसू फेरी तीलो काए झारा दोमामा खोलो ङायूवा तूप्‍माक बारेपी, काएका आनानीलाई बीन्‍ती मीःनी, 2खकामा कोई कसाईवा अगम्‍बानीलामा, खालामा, काएकावा छाबूम्‌काक रूपीक खाची खँमीनीहँ प्रभूमी ले ताक तूई लीनीधँ आनानीवा बीस्‍वसा मानूम्‌न। खकामा आम्‍नू सागूँवापी अताछानीहँ अतलल छूननी। 3खकामा खोसावा आनानीलाई लीनीक खालामा आनानी वालँ छूननी, यँमाधँ पाईला नीनाबूङ्‍मी बीरोधा मूकाबी ढ्‍याप्‍पा बीद्रोह ती, खकामा खँसापी मीना ती, मातामा सर्बनासापी खाईकाबी दातीनतो मक ले तीन। 4खकामा खोसावा नीनाबूङ् लोनीचीमीक झारा थोकामी बीरोधा मी खकामा ऊम्‍हँपालाई नकची झारापीका ढ्‍याप्‍पा मूनीची। खो ऊम्‍हँपालाईङा नीनाबूङ् लोनीचीहँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी खातीहँ तूई। 5नक झारा खाची कँ आनानीलो तूङलोङा लोनानीक तूवा, यँ आनानीवा मीनूहँनूम्‌न? 6मकामा मक दाईलोमापीका खोलाई यँसावा चीबयीक तूई गूँमाक खा आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, यँमाधँ तकामाक दँमापी मक दाती। 7यँमाधँ खँसापीमी रहस्‍सेवा पाईलापीकाङा चालँवा मीहँक तूई, होतोलोसाम्‍म खोलाई चीप्‍मायाकाबी ईत्‍ता तूई, खोलाई मपीका सयीनतो चीबयीङा। 8खकामा मक खँसापी मीना दाती खन्‍धँसँ प्रभू येसू तीलो ऊम्‍ङोपीक खावा खकामा ऊम्‍ढ्‍याप्‍पा माहीमावा मक खँसापीलाई पूराई नासा म्‍य। 9मक खँसापी मीनाबो साईतानामी रलोक चालँवा मूतो ती, खोसावा झारा खालाक वालँ लासाईची खकामा अतललक चालँवाची मी, 10नास्‍टा छीमीकची झारालाई ऊम्‍खँसापी चालँवावा वालँ म्‍यची, खोची नास्‍टा छीमी, यँमाधँ खोचीवा लेमालो ऊम्‍छूङ्‍लाई बीस्‍वसा मूमा छीङूची। 11खोचीवा मक झारा वालँ खाचीपी बीस्‍वसा मूचीने ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा खोचीहँपी भ्रममी र पसू। 12आतामा ऊम्‍छूङ्‍छोपी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी खकामा खँसापी चालँवापी हँसहँलँ छूकाबीची झारा फक्‍तावाला ठराछीमी। 13प्रभूवा लालूखा म्‍यानीक रूमीपामीचेऊ, आम्‍नूमी लागी नीनाबूङ्‍लाई अलने पीमा काएका बाद्‍दे तूयेका, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई सूरूपीङा पबीत्‍रा आत्‍मापी पबीत्‍रा मूमाक चालँवालामा छ्‌यातानीहँ ऊम्‍छूङ्‍पी बीस्‍वसा मूमामा माच्‍छे तोमालाई आनानीलाई छ्‌यातानीक तूई। 14काएकावा पूम्‌काक खान्‍नीक खालामा एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी माहीमा आनानीसँ तोमादूर्मालाई खोसावा आनानीलाई काछानीक ह। 15मातामा रूमीपामीचेऊ, आनानी बाल्‍यो छानीमा तूवानी, काएका च्‍यातानीक सीक्‍छे आम्‍का ङोपीका लताक खाधँसँ खकामा रूचीपीका छाब्‍प्‍यानीकधँसँ आनानी मोछोपी बीस्‍वसा मायानूम्। 16एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट खकामा काएलाई लालूखा मूकाबी एपा नीनाबूङ्‍वा काएलाई ऊम्‍ममारूङ्‍लामा साधाईलाई कँदीम्‌म्‍यानीने खकामा खान्‍नीक आःसा प्‍यानीने। 17आम्‍नू सागूँवापी कँदीमानीने, खकामा झारा खान्‍नीक चालँवा मूमा मकामा खान्‍नीक खा नेमा आनानीलाई ऊम्‍रलोक म्‍यानीने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\