२ थेसलोनीकी 3

1रूमीपामीचेऊ, हने नक खाची भ्‍यातँहँलो ईत्‍ता खा लोनीनी, काएकालाई नीनाबूङ् दब्‍पेकानूम् खकामा नीनाबूङ्‍मी खा चँरङा झारालाम्‍पे फीःतो खाईने मकामा आनानीपी तीकाङा सायासम्‍दूङ्‍लो मीनाचीवा ग्राहाना मूचीने। 2खँसापीलो अधार्मी मीनापीका नीनाबूङ्‍वा काएकालाई माच्‍छे पेकाने ग्‍यानीमा आम्‍कामी लागी नीनाबूङ् दब्‍पेकानूम्, यँमाधँ झारावा प्रभूलाई बीस्‍वसा मूचीक मान्‍तू। 3माताधँसँ प्रभूने बीस्‍वसयोग्‍या तूई, आतामा खोसावा आनानीलाई खँसापीका जगामीनी खकामा ऊम्‍रलोक मीनीमा यूसीनी। 4काएकावा प्‍यानीक झारा आग्‍याची आनानीवा मानाङा मीहँनूम् खकामा साधाई माताङा मीनूम् गेकामा प्रभूपी काएका छूछम् छेकाक तूई। 5प्रभूवा आम्‍नू सागूँवालाई नीनाबूङ्‍मी लालूखालाम्‍पेलो ख्रीस्‍ट येसूमी धाईरेलाम्‍पे पानानीने। 6हने रूमीपामीचेऊ, काएकावा प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी आनानीलाई नक आग्‍या पीहँनी, काएका लानीक सीक्‍छे मानामन्‍मूकाबीची खकामा आतीमीक झारा बीस्‍वसीचीपीका आनानी मेथाम् तूवानी। 7आनानी काएकातीका यँतामा छूमाछी मकने आम्‍नूहँपावाङा खान्‍नीतो ङीसूनूम्, यँमाधँ काएका आनानीलो तूयेकालो आईमालोकाबी छेकामा तूयेकान। 8काएका मीनाचीमी चामाक थोका माताङा चूम्‌कान, बर्जू काएका आनानी आसामीसँ भारा छेकानने गेकामा लेपा सेपा खूपेकाहँ चालँवा मूम्‌का। 9काएकावा आतामा चालँवा मूम्‌काकबो आनानीलो भलाम्‍माक आम्‍का हकङा मान्‍तूवाकसा मन, माताधँसँ काएका खूपेकामा चालँवा मूम्‌काकबो आनानीसँ काएकातीका खूपानीहँ चालँवा मानूम् गेकामा ह। 10यँमाधँ काएका आनानीलो तूयेकालो “चालँवा मन्‍मूकाबीवा चोननेसँ” गेकामा आनानीलाई आग्‍या प्‍यानीक तूई। 11काएका ईनाम्‌हँका आनानीहँपीक कोई कोईबो आईमालोमाकी छानीमा आम्‍नूहँपाबो चालँवा मीनूम्‌नहँ आरूचीवा मीचीक चालँवापी आम्‍नू हू तीऊहँनूम्‌नी। 12हने काएका आतीकाकचीलाई प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी नूङ्‍पी चेताऊनीलो आग्‍या प्‍याम्‌का, आईमालोमाम्‍पा खोचीवा ऊम्‍चू चालँवा खूरूवा मूचीनेहँ ऊम्‍चू कामाईङा चोचीने। 13रूमीपामीचेऊ, आनानीवाबो खान्‍नीक चालँवा मूमालाई हाल्‍लोसँ छीतानूम्‌न। 14आम्‍का रूपीक खा र्‌याबचीनक झारा मीनाचीलाई छ्‌यातानूम् खकामा खोचीलो आम्‍नू यँसँ सम्‍बन्‍धा छूनने, मातामा खोची ङईमालीक छूमीने। 15माताधँसँ खोचीलाई सातूराङा माखातानूम्‌न, बर्जू नूछचीतीकाङा दाबानूम्‌मा चेताऊनी प्‍यानूम्। 16हने साङ पीमाकी प्रभू ऊम्‍हँपावाङा आनानीलाई झारा दँपी झारालाम्‍पेका साङ प्‍यायानीने। प्रभू आनानी झारालो छूनेयाने। 17कँ पावल, अँ हँपावाङा नक सेवा होतोलो छाबँहँ। अँ झारा रू गूँमाहँ छेमाक लाम् नँकङा ह। मातामाङा नकसँ छाबँहँ। 18एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी ममारूङ् आनानी झाराछोपी छूनेयाने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\