२ तीमोथी 1

1ख्रीस्‍ट येसूपी तूईक पोसूङ्‍वामी प्रतीग्‍यामी खा पोमालाई कँ पावल ख्रीस्‍ट येसूमी प्रेरीत नीनाबूङ्‍मी सानूवालामा छँक तूई, 2लालूखालोक अँ छा तीमोथीलाई पापा नीनाबूङ्‍लो एप्रभू येसू ख्रीस्‍टपीका ममारूङ्, सम् खकामा साङ। 3कँङावा अँ नीक सागूँवावा स्‍यावा मक नीनाबूङ्लाई अलने प्‍यँ, अँ फूपापाचीवासँ ऊम्‍स्‍यावा मूचीक तूवा। खकामा कँ लेपा सेपा नीनाबूङ् दबँलो आनालाई मीन्‍नीमा नीनाबूङ्‍लाई अलने प्‍यँ। 4कँ आम्‍मूमवाची मीनँलो आनालाई साफी अँ तूप्‍माली, मातामा कँ साफी दीम्‍दीम्‍ध छूमा दूरूङ्‍ने। 5कँ आम्‍ईमान्‍दारी बीस्‍वसा मीनँ, मक पाईला आम्‍मूमा लोईसलो आम्‍मा यूनीसपीसँ तूवा, होतोलो आनापीसँ मक बीस्‍वसा तूईलँ ग्‍यँमा आनालाई हँरेप्‍पा मूनाक तूई। 6आतामा कँङा आनाछोपी अँ हू यूसूङ्‍मा आनावा तूनाक नीनाबूङ्‌मी ममासूङ् खान्‍नीतो गाङू लोनीहँ कँ आनालाई फेरी लोनी। 7नीनाबूङ्वा काएलाई कीसेक आत्‍मा पेक मान्‍तू खतालोने खोसावा काएलाई, र, लालूखा खकामा आत्‍मा संयममी आत्‍मावा प्‍याब्‍मेक तूई। 8प्रभूमी खामी गाभाई पीमायामा हाल्‍लोसँ छीतून, खकामा कँ ख्रीस्‍टमी काईदी छँकसावासँ आना ङतीनाक छून। खतालाने नीनाबूङ्‍मी रपी खान्‍नीक खामी लागी दूखा तोमालाई कँलोङा चँरीचूबा। 9खोसावा काएलाई एखँपीका लेमेहँ ऊम्‍जाई छूसी काछेक तूई, नक काएवा मूम्‌क चालँवामी गार्नावा मन, खन्‍धँसँ ऊम्‍हँपामी सानूवालो ममारूङ्‍लामा ह। नक ममारूङ् खोसावा काएलाई ख्रीस्‍ट येसूपी साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीका पाईलाङा पेक ह। 10खताधँसँ मक ममारूङ् हने काएपी एखँपीका लेमेक ख्रीस्‍ट येसू तालो दातातो छाखाताक तूई। खोसावा सीमारीमी र नास्‍टा मूक तूई, खकामा होतोलो खान्‍नीक खालामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा काएलाई खँमेक तूई। 11आतामा कँलाई नीनाबूङ्‍वा खान्‍नीक खा हालाब्‍काबी, प्रेरीतलो तकी म्‍यँहँ छेतँक तूई। 12आतामाङा कँ होतोलो छेमाखीम्‌पी दूखा असँयँक तूई, मन्‍धँसँ कँ ङत्‍तँन, यँमाधँ आसाछोपी बीस्वासा मूङ्‍क तूई मक कँ खान्‍नीतो ङीसँ। खकामा मक लेसाम्‍मलाई कँङा खोलाई पीङ्‍क थोका खान्‍नीतो यूस ग्‍यँमा हरेप्‍पा मूङ्‍क तूई। 13खीस्‍ट येसूपी तूईक बीस्‍वसालो लालूखापी कँङा आनालाई चेनाक ऊम्‍छूङ् खातीका पीकाहँ लाम्‍दूमा। 14काएपी तूईक पबीत्‍रा आत्‍मामी रलामा आम्‍जीम्‍मापी प्‍यानाक ऊम्‍छूङ्‍लाई योयाङ् मू। 15एसीयापी छूकाबीची झारा कँपीका तार्काछामीमा मेथाम् खातामीकने आनावा खान्‍नीतोङा ङीसना, खोचीहँपीक फूगेलसलो हर्मोगेनससँ ह। 16प्रभूवा ओनेसीफरसमी झानीचीलाई सम् तूयूचीने। यँमाधँ खोसावा कँलाई साफी कँदीमँक तूवा। खकामा खोसावा कँलाई छेमाखीम्‌पी मीकामी रीबँवा छूयँमूङ्‍लोसँ खो मकलो ङत्‍तान। 17खकामा खो रोमपी तालोसँ कँलाई साफी लाममा तूपँ। 18प्रभूमी दँमापी प्रभूवा खोलाई सम् तूयूने। खोसावा एफीससपी साफी अँ स्‍यावा मूक तूवा। मक खा आनावा खान्‍नीतो ङीसना।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\